PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS
VALDYBOS

Naujienlaiškis 2020/11

Su šventomis Kalėdomis!

Viešpaties Jėzaus gimimo šventę šiemet pasitinkame neįprastai – izoliacijoje, karantine, nežinomybės sąlygomis. Daugeliui mūsų tai pirmos tokios Kalėdos, kai negalime lankyti artimųjų, susėsti prie bendro stalo, rinkti ir įteikti dovanas, tačiau tai tegul mūsų nesustabdo nuo širdingų sveikinimų, gražių palaikymo žodžių bent nuotoliniu būdu. Nors pandemija atnešė daug iššūkių, tačiau kartu ir daug galimybių patarnauti kitiems, susitelkti, patirti vienybę. Visi susiduriame su nenuspėjamu virusu ir jį įveikti galime tik bendromis pastangomis. Todėl visiems sergantiems ir visiems slaugantiems bei gydantiems norisi linkėti stiprybės Viešpatyje ir pasitikėjimo begaliniu Jo gailestingumu. Taip pat ir visiems, šventas Kalėdas pasitinkantiems vienumoje ar atskirtyje dėl viruso grėsmės, linkiu patirti Jėzaus gimimo džiaugsmą per maldą, bent internetu ar radijo bangomis klausomas šventąsias Mišias, dvasinę komuniją, šventines giesmes bei tradicijas. Priimkime į savo namus užgimusį Jėzų, kaip kadaise Marija ir Juozapas – grįžę į Galilėją, į savo miestą Nazaretą.

Lietuviai visame pasaulyje, kurie dėl kelionių apribojimų šiuo sunkiu metu negali sugrįžti namo – kad ir kur esame, puoselėkime religines ir tautines vertybes savo šeimose ir širdyse. Tegul Kūčių ir Kalėdų stalą puošia šventiški valgiai, tegul už tėvynę ir artimuosius skamba malda, kuri mus vienija. Perduokime gražias lietuvių šventines tradicijas ir patiems mažiausiems bei mūsų jaunimui. Ir kiek tik galime, sąmoningai rinkimės pirmiausiai dėkoti Dievui už tai, ką turime, kuo Jis mus apdovanojo. Kiek jėgos leidžia, rinkimės būti šviesos vaikais (Jn 12, 36).

Kalėdų laike minime ir Šventos Šeimos šventę. Jai skirtoje Evangelijoje apie Jėzų pasakyta: „Vaikelis augo ir stiprėjo; jis darėsi pilnas išminties, ir Dievo malonė buvo su juo.“ (Lk 2, 40). Kartu tai ir palinkėjimas visiems mums, mūsų šeimoms ir namams: siekti išminties, artumo su Dievu, ir pasitikėti, kas Jis prirengė mums išgelbėjimą.

Šiltų, jaukių, ramių švenčių. Sveikas, Jėzau, gimusis! Palaima telydi jus 2021-aisiais.

Prelatas Edmundas J. Putrimas

Lietuvos Vyskupų Konferencijos delegatas užsienio lietuviams katalikams

PLB pirmininkės Dalios Henke kalėdinis sveikinimas

PLB valdyba išrinko atstovus į Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisiją

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba nuotoliniame posėdyje, kuris vyko gruodžio 12 d., išrinko atstovus į Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisiją. Kandidatus į Komisiją PLB valdybai siūlė lietuvių bendruomenių valdybos/tarybos.

Išrinkti PLB atstovai Komisijoje:
JAV LB: Jonas Bružas, Gediminas Ramanauskas, Artūras Žilys.
Kanados LB: Antanas Šileika.
Vakarų Europos LB: Jūratė Caspersen (Šveicarija) ir Rytis Virbalis (Liuksemburgas).
Rytų Europos, Rusijos ir Centrinės Azijos kraštų LB: Jolanta Nagle (Latvija).
Lietuvos etninių žemių LB: Aidis Staskevičius (Lenkija).
Pietų Amerikos kraštų LB: Juan Ignacio Fourment Kalvelis (Argentina).
Okeanijos (Australijos, Naujosios Zelandijos) bei Rytų Azijos kraštų LB: Rasa Mauragis (Australija).

Komisijos nariai, susirinkę į nuotolinį posėdį gruodžio 13 dieną, išrinko Komisijos pirmininką ir pavaduotoją. Pirmininku išrinktas Jonas Bružas, o pavaduotoja - Jūratė Caspersen.

Gruodžio 17 d. Lietuvos Respublikos Seime vyko Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisijos posėdis. Posėdyje Seimo nariai Komisijos pirmininke išrinko Dalią Asanavičiūtę ir pavaduotoju Remigijų Žemaitaitį.

Posėdžio vaizdo įrašas:

Pasaulio Lietuvių Bendruomenę papildė dvi narės - Malaizijos ir Ekvadoro lietuvių bendruomenės

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba nuotoliniame posėdyje svarstė Malaizijos ir Ekvadoro lietuvių bendruomenių prašymus prisijungti prie Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) ir nutarė priimti Malaizijos ir Ekvadoro lietuvių bendruomenes į PLB.

Apie lietuvius Malaizijoje ir Ekvadore skaitykite :

Lietuviai Malaizijoje įkūrė lietuvių bendruomenę

Lietuviai Ekvadore

Seimas išplėtė dvigubos pilietybės atvejus, kai antrą pilietybę įgyja vaikai

Seimas priėmė Pilietybės įstatymo pataisas, kuriomis nutarta įtvirtinti naują dvigubos (daugybinės) pilietybės įgijimo pagrindą. Pagal priimtas pataisas, Lietuvos Respublikos pilietis galės būti kartu ir kitos valstybės pilietis, kai asmuo, kuris gimdamas įgijo Lietuvos Respublikos pilietybę, o kitos valstybės pilietybę, iki jam sukako 18 metų, įgijo ne gimdamas.

PLB valdyba kreipėsi į Lietuvos Respublikos Prezidentą Gitaną Nausėdą, prašydama pasirašyti priimtas įstatymo pataisas.

Lietuvos diasporos siekiai ugdyti pilietiškumą pristatyti Europos diasporos asociacijas vienijančioje organizacijoje

Europos diasporos asociacijas vienijančios organizacijos „Europeans Throughout the World“ (ETTW: https://euromonde.eu/) kvietimu PLB valdybos narys ir pilietinės iniciatyvos „DABAR“ iniciatorius dr. Rimvydas Baltaduonis susitiko su ETTW  valdybos nariais ir pristatė Lietuvos diasporos siekius ugdyti po pasaulį migruojančių lietuvių pilietiškumą bei per paskutinius metus šioje srityje pasiektą proveržį: suformuotą atskirą Pasaulio lietuvių vienmandatę apygardą, priimtą įstatyminę bazę, įteisintą internetinį balsavimą užsienyje esantiems Lietuvos Respublikos piliečiams ir sparčiai augantį įvairiapusį pasaulio lietuvių įsitraukimą, kuriant Lietuvos valstybės ateitį. Susitikime taip pat dalyvavo „DABAR 2020“ koordinatoriai Rūta Naujokaitė iš LEO in Berlin klubo („Global Lithuanian Leaders“) ir Belgijos lietuvių bendruomenės pirmininkas Gintaras Marijauskas.

„Pasaulio Lietuvių Bendruomenė – per 30 Lietuvos Nepriklausomybės metų 1990–2020“

Siekiant atskleisti Pasaulio Lietuvių Bendruomenės reikšmę ir jos indėlį į Lietuvos gyvenimą per 30 Lietuvos nepriklausomybės metų, PLB valdyba planuoja išleisti knygą ir joje surinktą dokumentaciją/informaciją perduoti kaip istoriją kitoms kartoms. Knygos leidybinė grupė, kuriai priklauso PLB valdybos nariai Jūratė Caspersen, Dalia Henke, Rolandas Žalnierius ir PLB atstovybės reikalų vedėja Virginija Grybaitė lapkričio 28 d. pakvietė kraštų lietuvių bendruomenių pirmininkus į nuotolinį susitikimą. Jo metu buvo pristatyta knygos idėja, turinys ir aptartas lietuvių bendruomenių įsitraukimas renkant ir parengiant medžiagą, kuri atskleistų kiekvieno krašto lietuvių bendruomenės veiklą per 30 metų.

Lietuvių bendruomenių švietimo komisijų pirmininkų susitikimas

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija 2020 m. lapkričio 24 d. organizavo nuotolinį užsienio lietuvių bendruomenių švietimo tarybų (komisijų) pirmininkų susitikimą, į kurį buvo pakviesti dalyvauti Airijos, Australijos, Belgijos, Ispanijos, Jungtinės Karalystės, JAV, Rusijos, Norvegijos ir Vokietijos lietuvių bendruomenių švietimo tarybų (komisijų) pirmininkai. Susitikimo metu buvo aptartos lituanistinio švietimo aktualijos, lituanistinio švietimo situacija kraštuose, neformalaus lituanistinio švietimo projektų finansavimas ir įgyvendinimas 2020 metais, 2021 metų prioritetai, lietuvių kalbos testavimo sistemos kūrimas ir kiti klausimai. Taip pat buvo aptarti švietimo tarybų pasiūlymai lituanistinio švietimo srityje strateginiam naujos Vyriausybės programos įgyvendinimo planui bei kvalifikacijos tobulinimo prioritetai 2021 m. Virtualaus susitikimo dalyvius sveikino Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kancleris Tomas Daukantas ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Dalia Henke.

PLB kultūros komisija pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu

PLB kultūros komisija pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu (LLTI) 2021 m. vykdyti projektą „Kūrybiškiausių metų knygų dvyliktukas: diskusijos ir sklaida“, skatinantį skaitymą gimtąja kalba, diskusijas apie šiuolaikinę lietuvių literatūrą ir pažintį su lietuvių rašytojais. Šis projektas sujungs kraštų lietuvių bendruomenėse veikiančius literatūros ir knygų klubus, palaikys gyvą kultūros ryšį tarp Lietuvoje ir užsienyje gyvenančių lietuviškos knygos mylėtojų.

Nuo 2003 m. kasmet Lietuvių literatūros ir tautosakos  instituto mokslininkų grupė išrenka ryškiausių praėjusių metų knygų 12-tuką, pristato Lietuvos visuomenei, diskutuoja apie šiuolaikinės literatūros raidą, išskiria tendencijas.

2021 m. LLTI surengs tris (vasario, kovo ir balandžio mėn.) virtualius susitikimus su skaitytojais iš viso pasaulio. Jų metu bus pristatyti 12-tuko knygų autoriai, vyks tiesioginės diskusijos su rašytojais ir literatūros kritikais. Gegužės mėnesį LLTI organizuos tiesioginį PLB knygų klubų atstovų susitikimą su 2020 kūrybiškiausios knygos laureatu/-e (pratęsus karantiną, ZOOM platformoje).

Kviečiame diasporos literatūros ir knygų klubus, pageidaujančius dalyvauti šiame projekte, registruotis iki 2021 m. sausio 25 d. el.paštu: Jurate.Caspersen@plb.lt 

PLB pasirašė ketinimų sutartį su Lietuvos nacionaliniu muziejumi bendradarbiauti dėl parodos

PLB pasirašė ketinimų sutartį su Lietuvos nacionaliniu muziejumi bendradarbiauti dėl parodos, skirtos Lietuvos išeivijai sukūrimo. Paroda bus pristatyta 2023 m. liepos 17 d., minint Pasaulio lietuvių vienybės dieną ir istorinio Dariaus ir Girėno skrydžio per Atlantą 90-ąsias metines. Projekto tikslas – „Globalios Lietuvos“ idėjos populiarinimas, diasporos telkimas ir glaudžių ryšių su Lietuva palaikymas. PLB indėlis į šį projektą yra informacijos apie projektą ir parodą sklaida, kviečiant diasporos lietuvių organizacijas, institucijas ir pavienius asmenis dalyvauti renkant informaciją ir konkrečius eksponatus. Projektas sutelks tautiečius (Lietuvoje ir užsienyje) į bendrą socialinį bei kultūrinį vienetą, Projektas sutelks tautiečius (Lietuvoje ir užsienyje) į bendrą socialinį/kultūrinį vienetą, tematizuos mūsų tautos ir valstybės emigracijos istoriją ir aktualizuos šiandienines emigracijos patirtis. Išskirtinis dėmesys bus skiriamas jaunosios kartos įtraukimui į emigracijos istorijų rinkimą ir artefaktų kaupimą. Visas projektas vyks 4 etapais nuo 2020 m. spalio iki 2023 m. gruodžio mėnesio.

Nuotr. S.Tatorio

Lapkričio 16 d. vykusiame Lietuvos įvaizdžio strateginės tarybos nuotoliniame posėdyje dalyvavo PLB pirmininkė Dalia Henke ir PLB atstovė Lietuvoje Vida Bandis. Posėdyje buvo pristatyti planuojami darbai, siekiant baigti kurti šalies pristatymo užsienyje sistemą ir įgyvendinti Lietuvos pristatymo užsienyje 2020–2030 m. strategiją. Taip pat buvo pristatyti projekto ,,Vieningos užsienio žiniasklaidos ir socialinių tinklų monitoringo valdymo sistemos sukūrimas Lietuvos įvaizdžiui stebėti ir valdyti“ esminiai atlikti paskutiniojo etapo darbai, Lietuvos matomumo užsienio žiniasklaidoje I–III ketvirčio rezultatai. Taip pat buvo pristatytas Lietuvos kultūros instituto pasiūlymas dalyvauti Stokholmo kultūros festivalyje 2022 metais.

Daugiau informacijos: www.lietuva.lt

2020 metų „Pasaulio lietuvis“

Kviečiame skaityti metinį

 „Pasaulio lietuvio“ numerį.

Informacija, kaip įsigyti, čia:

 

„Pasaulio lietuviai ir Lietuva“

Skaitykite naujus PLB atstovybės vykdomo projekto „Pasaulio lietuviai ir Lietuva“ straipsnius svetainėje www.pasauliolietuvis.lt

Islandijos lietuvių bendruomenės pirmininkė Neringa Eidukienė: „Islandija tapo tikra galimybių ir savęs realizavimo šalimi“

Lituanistinė mokykla – vaikams, tėvams ir bendruomenei

Lina Ever: „Gyvenimas svetur praplečia akiratį, suteikia įvairesnių patirčių ir gal net pasiūlo daugiau medžiagos kūrybai…“

Daugiau skaitykite čia:

Projektą remia:

Kvietimai teikti paraiškas

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija paskelbė konkursą užsienio lietuvių neformaliojo lituanistinio švietimo ir sporto projektams finansuoti 2021 metais. Konkurso tikslas - skatinti užsienio lietuvius mokytis lietuvių kalbos, Lietuvos valstybės istorijos, kultūros, pažinti Lietuvos dabartį, taip pat sudaryti sąlygas saviraiškai lietuvių kalba, stiprinti ir puoselėti lietuvybę, telkti lietuvių bendruomenes užsienyje įsitraukti į sveikatą stiprinančią ir jų fizinį aktyvumą didinančią veiklą. Projektų paraiškos priimamos iki 2021 m. sausio 11 d. Daugiau informacijos apie konkursą ir užsienio lietuvių neformaliojo lituanistinio švietimo ir sporto projektų rėmimo tvarkos aprašą bei paraiškos formą galite rasti: https://bit.ly/39SL6qS

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija kartu su Švietimo mainų paramos fondu organizuoja studentų praktikų vietų atranką lietuviškose bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo mokyklose užsienyje (gali teikti kartu su lietuvių bendruomenėmis) ir lituanistikos (baltistikos) centruose 2021–2022 mokslo metams.

Daugiau informacijos čia:

Nuotolinė konferencija „Susipažinkime: Migracijos informacijos centras „Renkuosi Lietuvą““.  Naudinga informacija planuojantiems grįžti į Lietuvą čia:

Facebook
PRENUMERUOTI

PLB valdyba

PLB pirmininkė Dalia Henke

El. paštas: Dalia.Henke@plb.lt

PLB atstovybė Lietuvoje: Gedimino pr.53, 

Seimo III rūmai, 212 k. Vilnius

El. paštas: plbav@lrs.lt

www.plb.lt

www.pasauliolietuvis.lt

SHARE FORWARD

Atsisakyti

MailerLite