Newsletter nr 6

Biuro ds. Jakości Kształcenia

Spis Treści

1. ZIP- Pierwsze spotkanie konsultacyjne.

2. Warsztaty Projakościowe 2018.

3. Rekomendacje Uczelnianego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia.

ZIP- Pierwsze spotkanie konsultacyjne

Serdecznie zapraszamy na pierwsze spotkanie informacyjne poświęcone działaniom podejmowanym w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju UW – ZIP, które odbędzie się w dniu 27 marca godz. 09.30-11.30 sala nr 200 w Budynku Zarządu Samorządu Studentów UW. Najwięcej czasu poświęcimy omówieniu konkursów na nowe programy kształcenia, ale w porządku obrad znajdzie się także miejsce na informację o innych przedsięwzięciach przewidzianych w programie. Spotkanie nie wymaga rejestracji.

 

ZIP, który staruje 2 kwietnia, to szeroko zakrojone działania umożliwiające realizację planów, na które wcześniej brakowało nam środków finansowych.

A oto kilka podstawowych informacji o programie:

Program zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego realizowany jest w ramach programu operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, od: 2 kwietnia 2018 do 31 marca 2022.

Budżet programu wynosi 39 393 989,40 zł, w tym 38 198 898,40 zł stanowi dofinansowanie na podstawie umowy podpisanej pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim a Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Program jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uniwersytet Warszawski będzie mógł przeznaczyć przyznane środki na działania wspierające rozwój uczelni w sposób kompleksowy. W programie zaplanowano działania skierowane do wszystkich grup stanowiących wspólnotę akademicką: studentów, doktorantów, wykładowców, kadry zarządzającej i pracowników administracji. Mają one także doprowadzić do wypracowania i wdrożenia mechanizmów ukierunkowanych na doskonałość dydaktyczną oraz doskonalenie procesów zarządzania uczelnią.

Program ma przyczynić się do wdrożenia trwałych zmian w funkcjonowaniu Uniwersytetu, dostosowanych do potrzeb społeczności akademickiej i uwzględniających aktualne wyzwania społeczno–gospodarcze.

Projekt będzie realizowany poprzez działania w czterech modułach:

 1. Moduł programów kształcenia
 2. Moduł podnoszenia kompetencji studentów
 3. Moduł studiów doktoranckich
 4. Moduł zarządzania uczelnią*

*https://zip.uw.edu.pl/o-projekcie

Jednym z pierwszych podjętych już działań w ramach modułu programów kształcenia są dwa konkursy:

 1. na projekty nowych lub zmodyfikowanych programów studiów II stopnia.                

  (termin nadsyłania wniosków-7 maja)

https://zip.uw.edu.pl/konkursy-na-nowe-programy-ksztalcenia

 1. na projekty nowych programów studiów II stopnia w jęz. angielskim.

 (termin nadsyłania wniosków-7 maja)

https://zip.uw.edu.pl/konkursy-na-nowe-programy-ksztalcenia

Będą one przedmiotem naszej dyskusji na spotkaniu konsultacyjnym 27 marca.  

 

Wszystkie niezbędne i bieżące informacje dotyczące realizacji programu znajdą Państwo na stronie internetowej: www.zip.uw.edu.pl. Strona ta jest poświęcona wyłącznie działaniom programowym. Gorąco zachęcamy do jej regularnego odwiedzania, gdyż stopniowo w ramach ZIP uruchamiane będą kolejne przedsięwzięcia adresowane do studentów, doktorantów, wykładowców i pracowników administracyjnych naszej uczelni.

 

Warsztaty Projakościowe - 2018!!!

Zapraszamy na Warsztaty Projakościowe 2018 !

Szanowni Państwo, już dziś chcielibyśmy zaprosić wszystkich zainteresowanych na kolejną edycję warsztatów projakościowych organizowanych przez Uczelniany Zespół Zapewniania Jakości Kształcenia. Zgodnie z harmonogramem, tegoroczne spotkanie poświęcone zostanie procesowi dyplomowania. Podczas warsztatów, które zaplanowaliśmy na 16 i 17 kwietnia (termin do wyboru przez Państwa), omówimy problemy związane zarówno z pracami dyplomowymi, jak i z samym egzaminem dyplomowym. Każdy dzień będzie więc podzielony na dwa bloki tematyczne. Jeśli z jakiś przyczyn nie będą Państwo mogli uczestniczyć w warsztatach przez cały dzień, to zachęcamy do elastycznego rozłożenia obecności na dwa dni. Już wkrótce prześlemy Państwu dokładny plan obrad z prośbą o rejestrację i deklarację którego dnia i w jakim bloku mają Państwo zamiar uczestniczyć. Jednocześnie już teraz prosimy o jak najszersze rozpowszechnienie informacji nt. warsztatów, także wśród dziekanów i dyrektorów ds. studenckich w Państwa jednostkach. Poniżej przedstawiamy zagadnienia, o których chcielibyśmy podyskutować podczas warsztatów.

 

Praca dyplomowa

 1. Praca dyplomowa a kierunkowe efekty kształcenia.
 • czy praca służy weryfikacji stopnia osiągniecia tych efektów czy przyczynia się do ich osiągnięcia?
 • zgodność tematu pracy z dyscypliną/ami, do której/ych przypisano kierunek studiów;
 1. Praca dyplomowa a profil studiów.
 • Udział przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego w wyborze tematu, przygotowaniu i ocenie pracy.
 1. Rola promotora w procesie dyplomowania.
 • „Przewodnik”, „redaktor” czy „egzekutor”?
 • Wybór tematu pracy dyplomowej – prawo studenta czy promotora?
 • Czy zatwierdzanie tematów prac dyplomowych jest nam potrzebne?
 1. Wymagania merytoryczne dotyczące pracy dyplomowej na studiach I i II stopnia:
 • różnice wynikające z założonego przyrostu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych,
 1. Ocena pracy dyplomowej:
 • formularz recenzji a wymagania dot. pracy dyplomowej,
 • udostępnianie recenzji studentowi a proces dyplomowania.

 

Egzamin dyplomowy

 1. Egzamin dyplomowy a kierunkowe efekty kształcenia.
 • Jakie efekty kierunkowe sprawdza egzamin dyplomowy?
 • Czy praca i egzamin dyplomowy sprawdzają osiągnięcie wszystkich efektów kierunkowych?
 1. Egzamin dyplomowy a profil studiów.
 • Udział przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego w komisjach egzaminacyjnych.
 • Forma egzaminu a współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
 1. Znaczenie egzaminu dyplomowego i jego powiązanie z pracą dyplomową.
 • Egzamin z wiedzy czy obrona tez pracy dyplomowej?
 • Wymagania merytoryczne na egzaminie dyplomowym: z całego toku studiów czy z tematyki powiązanej z pracą?
 1. Zadania i skład komisji egzaminacyjnej:
 • Rola przewodniczącego, promotora i recenzenta podczas egzaminu dyplomowego.

Rekomendacje Uczelnianego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia-2018

W 2017 r Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia przeprowadziła kolejne ogólnouniwersyteckie badanie rekrutacyjne.  Najważniejsze wnioski z badania zawarte w raporcie (pejk.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/289/2018/02/Badanie_rekrutacyjne_2017.pdf)   dotyczyły demograficznych uwarunkowań procesów rekrutacyjnych, analizy danych IRK, procesów rekrutacyjnych w świetle badań ankietowych  oraz uwarunkowań decyzji kandydatów w świetle badań jakościowych.

Jak co roku, Uczelniany Zespół Zapewniania Jakości Kształcenia podjął się analizy raportu i na jego podstawie przedstawił JM Rektorowi UW propozycje działań na rzecz jakości kształcenia. Członkowie UZZJK za konieczne uznali m.in. wypracowanie ogólnouniwersyteckich wytycznych dotyczących informacji zamieszczanych dla kandydatów na studia na stronach internetowych jednostek. Działanie to winno przyczynić się do pogłębienia wiedzy przyszłych studentów nt. oferowanych kierunków studiów i tym samym zwiększenia trafności dokonywanych przez nich wyborów. W związku z pojawiającym się problemem ponownych rekrutacji na studia I stopnia spowodowanych słabym rozpoznaniem specyfiki wybranego poprzednio kierunku oraz własnych predyspozycji i zainteresowań, UZZJK zarekomendował także rozważenie możliwości rekrutacji na studia w dziadzinach nauk z prawem do wyboru kierunki po wstępnym etapie studiów. Ponadto  w celu zwiększenia zainteresowania studiami na UW wśród uczniów szkół średnich zauważono potrzebę ściślejszej współpracy edukacyjnej/ naukowej UW ze szkołami średnimi, a także zbudowanie systemu aktywnej rekrutacji polegającej na doradztwie edukacyjnym. W końcu, aby pozyskać jak najlepszych kandydatów na studia II stopnia zasugerowano wprowadzenie selektywnych zasad rekrutacji oraz wdrożenie procedury rekrutacyjnej  RPL/PEU  na wszystkich kierunkach studiów.

Pełen tekst Propozycji działań na rzecz jakości kształcenia na podstawie Raportu z ogólnouniwersyteckiego badania rekrutacyjnego przeprowadzonego przez PEJK-2018 juz wkróce dostępny będzie na stronie www.bjk.uw.edu.pl Zachęcamy do lektury!

Pełnych radości i pokoju Świąt Wielkiej Nocy oraz wiele pomyślności i sukcesów życzy Biuro ds. Jakości Kształcenia z Agatą Wroczyńską i Katarzyną Wileńską  oraz Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia dr Agnieszka Janiak-Jasińska.

Katarzyna Wileńska
bjk@adm.uw.edu.pl
225524072

Biuro ds. Jakości Kształcenia UW

bjk@adm.uw.edu.pl

22 55 24072, 073

www.bjk.uw.edu.pl

MailerLite