PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS VALDYBOS NAUJIENLAIŠKIS

2021/12

Paskutiniame šių metų naujienlaiškyje – apie PLB veiklą per 2021 metus, svarbiausius įvykius, projektus ir kitų metų planus.  

54 LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS PASAULYJE

2021 metais į PLB įsijungė Vietnamo, Singapūro ir Pietų Korėjos lietuvių bendruomenės.

PLB VIZIJA

 • Lietuvos Nacionalinėje strategijoje diaspora yra prioritetas,
 • PLB įvairiapusiškai gina diasporos interesus, atstovauja jiems Lietuvos institucijose,
 • PLB yra vienijantis pasaulio lietuvių tinklas, veikiantis vardan sėkmingesnės Lietuvos,
 • PLB yra finansiškai tvari organizacija,
 • PLB nuolatos tobulėja ir ugdo lyderius.

PLB vizija buvo priimta per lietuvių bendruomenių lyderių suvažiavimą Nidoje 2019 metais.

VEIKLA KOMISIJOSE

LR Seimo kanceliarijos nuotr.

Darbą pradėjo naujos sudėties LR Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisija

2020 m. pabaigoje PLB valdyba nuotoliniame posėdyje išrinko naujus PLB atstovus į Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisiją. Kandidatus į Komisiją PLB valdybai siūlė lietuvių bendruomenių valdybos ir tarybos.
Pirmasis Komisijos posėdis įvyko 2021 m. sausio 26 d. 

Pagrindines komisijos 2021 metų veiklos kryptis: lituanistinis švietimas, internetinis balsavimas, Lietuvos įvaizdžio kūrimas, tautinės tapatybės ir istorinės atminties išsaugojimas, pilietiškumo skatinimas, diasporos įsitraukimo į Lietuvos gyvenimą didinimas, gimimu įgytos Lietuvos Respublikos pilietybės išsaugojimas, lietuvybės stiprinimas etninėse žemėse, pagalba lietuviams kritiniuose taškuose, sąlygų dirbti nuotoliniu būdu užsienyje, gyvenant Lietuvoje, ir atvirkščiai gerinimas, konsulinių paslaugų skaitmenizavimas, kibernetinis saugumas.

Rezoliucijos

Atnaujinta Lietuvos diasporos reikalų koordinacinė komisija

Atnaujinta Lietuvos diasporos reikalų koordinacinė komisija, kuriai vadovauja Ministrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė. Komisijos pirmininko pavaduotojai užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis ir PLB pirmininkė Dalia Henke. 

Pirmasis Komisijos posėdis įvyko gruodžio 15 dieną. 

Lietuvos diasporos reikalų koordinavimo komisiją sudaro į diasporos politikos įgyvendinimą įsitraukusių Lietuvos Respublikos ministerijų ir įstaigų, diasporos organizacijų ir nevyriausybinių organizacijų vadovai. Jos paskirtis – užtikrinti Vyriausybės dialogą su Lietuvos diasporos organizacijomis, svarstyti ir teikti Vyriausybei pasiūlymus dėl Lietuvos diasporos politikos, Lietuvos diasporos politikos strategijos įgyvendinimo veiksmų plano ir jo vykdymo.

PLB valdybos nariai dalyvavo įvairių komisijų ir darbo grupių darbe:

 • Tarpinstitucinė Lietuvos diasporos politikos įgyvendinimo darbo grupė, sudaryta Užsienio reikalų ministerijos;
 • Valstybinio studijų fondo sudarytos Valstybės paramos užsienio lietuviams skyrimo komisijos, kuri svarsto prašymus skirti stipendijas ir vienkartines socialines išmokas išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikams, vaikaičiams, provaikaičiams, studijuojantiems Lietuvos aukštosiose mokyklose;
 • Užsienio reikalų ministerijos Užsienio lietuvių organizacijų projektų atrankos komisijos;
 • Švietimo ir mokslo ministerijos komisijos dėl lėšų skyrimo užsienio lietuvių neformaliajam lituanistiniam švietimui;
 • Lituanistikos plėtros komisijos, sudarytos LR Vyriausybės;
 • Lietuvos Švietimo tarybos, atskaitingos LR Seimui;
 • Asmenų, vykdančių ar vykstančių vykdyti lituanistinį švietimą užsienyje, rėmimo ir skatinimo komisijos, sudarytos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos;
 • Strateginės įvaizdžio tarybos, įsteigtos LR Vyriausybės;
 • Darbo grupės XI pasaulio lietuvių sporto žaidynėms, vyksiančioms 2022 m. liepos 14–17 d. Druskininkuose, organizuoti, sudarytos LR Vyriausybės;
 • Darbo grupėje lituanistinio švietimo poreikių analizei atlikti;
 • Globalios Lietuvos apdovanojimų 2021 nominacijų vertinimo komisija, sudaryta Global Lithuanian Leaders.

DOKUMENTAI

PLB Ekonominio bendradarbiavimo komisija pristatė strateginių, prioritetinių pasiūlymų planą:

Lietuva – Naujos kartos gerovės valstybė

PLB valdyba išplatino kreipimusis:

Dėl solidarumo ir paramos Ukrainai

Dėl paramos Lietuvai

Dėl pagalbos valdant pabėgėlių krizę Lietuvoje

PLB valdyba apklausė 51 šalies lietuvių bendruomenes, PLB XVI Seimo, LR Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisijos narius ir, susisteminusi gautus atsakymus, pateikė Rinkimų sistemos peržiūros darbo grupei su rinkimų įstatymų pakeitimais susijusius pasiūlymus.

PROJEKTAI

Rengiama knyga „Pasaulio Lietuvių Bendruomenė – per 30 Lietuvos Nepriklausomybės metų 1990– 2020“.  Pagrindinis tikslas – pristatyti PLB kaip pasaulinę organizaciją, jungiančią ir telkiančią tautiečius puoselėti savo tapatybę ir išlaikyti bei stiprinti gyvą ryšį su Tėvyne. Ypatingas dėmesys skiriamas kraštų lietuvių bendruomenėms: ketinama pristatyti jų ypatumus, veiklos formas ir priemones, reikšmingiausius darbus, įvykius ir žymiausias asmenybes per tris nepriklausomos Lietuvos dešimtmečius.

Leidybą remia Lietuvių Fondas, Kanados ir Australijos lietuvių bendruomenių fondai, privatūs asmenys.

Plačiau apie knygą

Projektas „Pasaulio lietuviai ir Lietuva.“ Projekto tikslas – atskleisti, kaip lietuviai pasaulyje puoselėja lietuvybę, stengiasi išsaugoti lietuvių kalbą, saugo kultūrinį ir tautinį tapatumą, išlaiko ryšį su Lietuva, garsina Lietuvos vardą užsienyje ir veikia Lietuvos labui. Rengiami straipsniai apie šiandienos lietuvių bendruomenių veiklą kultūros, švietimo, meno, mokslo, sporto srityje, straipsniai apie istorines asmenybes, daug prisidėjusias prie lietuvių bendruomenių, lituanistinių mokyklų įkūrimo, lietuvybės saugojimo.

Jūratė Caspersen: „Mums svarbiausia – išlaikyti tautinę tapatybę“

Sibiro lietuviai Lietuvą turi savo širdyje

„Lietuviui puoselėti tautinį identitetą svarbu visur ir visada“

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Daugiau straipsnių: www.pasauliolietuvis.lt

PLB pasirašė ketinimų sutartį su Lietuvos nacionaliniu muziejumi bendradarbiauti dėl parodos, skirtos Lietuvos išeivijai, sukūrimo. Paroda bus pristatyta 2023 m. liepos 17 d., minint Pasaulio lietuvių vienybės dieną ir istorinio Dariaus ir Girėno skrydžio per Atlantą 90-ąsias metines. Projekto tikslas – „Globalios Lietuvos“ idėjos populiarinimas, diasporos telkimas ir glaudžių ryšių su Lietuva palaikymas. Išskirtinis dėmesys projekte skiriamas jaunosios kartos įtraukimui į emigracijos istorijų rinkimą ir artefaktų kaupimą.

Išleistas 2021 metų almanachas „Pasaulio lietuvis“.

Informacija kaip įsigyti čia

PLB kultūros komisijai bendradarbiaujant su Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu, pakvietė diasporos knygų klubus dalyvauti renginių cikle „Kūrybiškiausių metų knygų dvyliktukas: diskusijos ir sklaida“. Projekto tikslas – ryšio su Lietuva stiprinimas, tautinės tapatybės palaikymas, gimtosios kalbos puoselėjimas, lietuvių literatūros pupuliarinimas ir pažintis su lietuvių rašytojais.

„Pasaulio lietuvių lituanistinių mokyklų motyvacinis filmukas „Mes laukiam tavęs.“  PLB visuomeninių ir specialiųjų projektų reikalų komisija įvykdė projektą, kurio tikslas sukurti motyvacinį filmuką, raginantį vaikus ir jaunimą lankyti lituanistines mokyklas. 

PLB visuomeninių ir specialių projektų reikalų komisija iniciavo Gintaro Karoso sudarytos knygelės vaikams „Spalvinu Lietuvą“ išleidimą. Knygelė skirta lituanistinių mokyklų vaikams. 

PLB sporto reikalų komisijos narys, ilgų nuotolių bėgikas Aidas Ardzijauskas per Kauno kalėdinį bėgimą, vykusį gruodžio 18 dieną baigė realų ir virtualų bėgimą „Aplink pasaulį – su Lietuva širdyje.“  A. Ardzijauskas bėgo 444 dienas ir įveikė 30 tūkst. 303 kilometrus.

RENGINIAI

Kovo 6 d. nuotoliniu būdu vyko PLB XVI Seimo nepaprastoji sesija. Buvo svarstomas klausimas: Dėl pandeminės situacijos nukelti PLB XVII Seimą į 2022 metus. PLB Seimo atstovai nutarė nukelti PLB XVII Seimą į 2022 metus. 

Iš dešinės: Artūras Žilys (LR Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisija), Rolandas Žalnierius (PLB valdyba), Alvija Černiauskaitė (PLB valdyba), Vida Bandis (PLB valdyba), pirmoji ponia Diana Nausėdienė, LR Prezidentas Gitanas Nausėda, Dalia Henke (PLB valdyba), Laurynas Gerikas (PLB valdyba), Jūratė Caspersen (PLB valdyba), Jonas Bružas (LR Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisija). LR Prezidento kanceliarijos/R.Dačkaus nuotr.

Liepos 16 d. Pasaulio lietuvių vienybės dienos proga, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės lyderiai susitiko su Lietuvos Respublikos Prezidentu Gitanu Nausėda ir šalies pirmąja ponia Diana Nausėdiene. Susitikimas vyko prezidentūroje ir nuotoliniu būdu. Susitikime dalyvavo 43 atstovai iš 21 šalies.

J.Petronio nuotr.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė, Vytauto Didžiojo universitetas ir Draugija pasaulio lietuviams pažinti surengė Pasaulio lietuvių bendruomenių forumą, kursi vyko spalio 21 d. Vytauto Didžiojo universitete ir nuotoliniu būdu. 

Plačiau apie forumą

PLB švietimo komisija, Vytauto Didžiojo universitetas (VDU), LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija, LR užsienio reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos Seimo nare Dalia Asanavičiūte ir Lietuvos ambasada Airijoje suorganizavo pirmąjį nuotolinį Lituanistinio ugdymo forumą, kuris įvyko kovo 12 d.

Iš kairės: parodos architektas Tomas Valentinaitis, parodos kuratorė Regina Urbonienė, PLB kultūros komisijos pirmininkė Jūratė Caspersen, Vytauto Kasiulio dailės muziejaus vedėja Ilona Mažeikienė.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba pakvietė užsienio lietuvius pargrįžusius į Lietuvą kartu paminėti Pasaulio lietuvių vienybės dieną. Ta proga Vytauto Kasiulio dailės muziejuje buvo atidaryta vieno reikšmingiausių tarpukario Lietuvos grafikos pagrindų kūrėjų Vaclovo Rato (1910–1973) paroda.

PLB švietimo komisija kartu su Švietimo mokslo ir sporto ministerija ir Jungtinės Karalystės lietuvių bendruomene organizavo stovyklą „Pasaulio Lietuva“ lituanistinių mokyklų mokiniams. Stovykla vyko liepos 30 – rugpjūčio 5 dienomis Alovėje. 

LR Prezidento kanceliarijos/V. Domkutės nuotr.

Rugpjūčio 2–7 d. Trakų rajone vyko užsienio lietuvių bendrojo ugdymo mokyklų vasaros stovykla „Mus vienija Lietuva“, kurią rengė Rygos lietuvių vidurinė mokykla bendradarbiaudama su Pasaulio Lietuvių Bendruomene. Stovykloje dalyvavo užsienio lietuvių bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai. Stovyklos tikslas – lietuvio kalbos, tradicijų ir papročių puoselėjimas, pasidalinimas gerąja patirtimi, bendrų projektų kūrimas. 

Organizatorių nuotr.

APDOVANOJIMAI

PLB švietimo komisijos pirmininkė Alvija Černiauskaitė apdovanota Užsienio reikalų ministerijos garbės ženklo „Už pasaulio lietuvių nuopelnus Lietuvai“ medaliu.

LR Prezidentas Gitanas Nausėda įteikė Globalios Lietuvos apdovanojimą PLB švietimo komisijos pirmininkei, Jungtinės Karalystės lietuvių bendruomenės pirmininkei Alvijai Černiauskaitei.

LR Prezidento kanceliarijos/R.Dačkaus nuotr.

RENGINIAI IR PROJEKTAI 2022 METAIS

2022 m. birželio 10–13 d. Europos lietuvių kultūros dienos Rogalande (Norvegija);

2022 m. birželio 28–30 d. Pasaulio lietuvių rašytojų suvažiavimas Vilniuje;

2022 m. liepos 1–3 d. Šiaurės Amerikos šokių šventė Filadelfijoje (JAV);

2022 m. liepos 14–17 d. Pasaulio lietuvių sporto žaidynės Druskininkuose;

2022 m. liepos 17–21 d. PLB XVII Seimas Vilniuje;

2022 m. vasarą planuojama išleisti knygą „Pasaulio Lietuvių Bendruomenė – per 30 Lietuvos Nepriklausomybės metų 1990– 2020“;

2022 m. rudenį planuojama išleisti PLB almanachą „Pasaulio lietuvis“‘

2022 m. rudenį planuojamas Lietuvos Respublikos ambasadorių ir Europos lietuvių bendruomenių lyderių  suvažiavimas Hiutenfelde (Vokietija);

2022 m. gruodžio 17 d.  Pietų Amerijos šokių šventė  „Ten, kur Nemunas banguoja“, Berriso (Argentina).

BENDRADARBIAVIMAS SU LIETUVOS VALSTYBINĖMIS INSTITUCIJOMIS, UNIVERSITETAIS

Lietuvos Respublikos Prezidentūra
Lietuvos Respublikos Seimas
Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Užsienio reikalų ministerija
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Lietuvos nacionalinis kultūros centras
Valstybinė lietuvių kalbos komisija
Vyriausioji rinkimų komisija
Vytauto Didžiojo universitetas
LCC tarptautinis universitetas
Europos universitetas EU CONEXUS

PAGRINDINIAI RĖMĖJAI

PLB ateities fondas

PLB valdybos iniciatyva 2020 m. sausio 11 d. Lietuvių Fondo sudėtyje įsteigtas naujas vardinis fondas – PLB ateities fondas. Šis fondas padės Pasaulio Lietuvių Bendruomenei įgyvendinti jos tikslus – remti lietuvių bendruomenės veiklą visame pasaulyje. Parama PLB ateities fondo veiklai bus skiriama iš šio fondo kasmetinių uždirbtų palūkanų, paliekant pagrindinį kapitalą neliečiamą. PLB ateities fondą administruoja Lietuvių Fondas.

Visus, kam rūpi PLB ateitis ir jos veikla, maloniai kviečiame papildyti naujai įkurtą fondą įnašais.
Aukojant prašome įrašyti: PLB ateities fondui.

Aukoti
Facebook
PRENUMERUOTI

PLB valdyba

PLB pirmininkė Dalia Henke

El. paštas: Dalia.Henke@plb.lt

PLB atstovybė Lietuvoje: Gedimino pr.53, 

Seimo III rūmai, 212 k. Vilnius

El. paštas: plb@plb.lt

www.plb.lt

www.pasauliolietuvis.lt

SHARE FORWARD

Atsisakyti

MailerLite