Beri slovensko verzijo pisma spodaj! / Scroll down to read the English version of the newsletter!

Accademia dei margini – summer school

7-13 agosto 2023, Topolò/Topolove
con Antônio Frederico Lasalvia ✼ Elena Braida ✼ Emma Kaufmann-LaDuc ✼ Francesca Farris ✼ Giulia Paradell ✼ Irene Lunghi ✼ Jean Ni ✼ Antonio Sotgiu ✼ Lara Bongard ✼ Marianna Dobkowska ✼ Mathilde Cahill ✼ Nina Blume ✼ Olya Korsun ✼ Sara Maragotto ✼ Sophie Mak-Schram ✼ Tiziana Bertoncini ✼ Thomas Lehn ✼ Alessandro Ruzzier ✼ Niko Novak ✼ Robida

Car*

dal 7 al 13 agosto Robida ospita a Topolò/Topolove la seconda edizione della summer school dell'Accademia dei Margini, una settimana di lezioni, laboratori, esplorazioni di diversi micro-paesaggi attorno a Topolò/Topolove (Udine), di letture, passeggiate, convivialità e studio collettivo, che ruoteranno attorno alle riflessioni aperte dal progetto Topolò/Topolove: The Village as House – una continua esplorazione delle pratiche dell'abitare, degli spazi (non) addomesticati e territori rurali.

Con l'edizione di quest'anno della summer school, abbiamo voluto smantellare la consueta distinzione tra le due posizioni più comunemente legate ai formati delle summer school, ovvero quella tra il docente e lo studente. Invece di invitare docenti e tutor di workshop, abbiamo fatto una open call, con la quale abbiamo invitato ricercatori, artisti, designer e architetti a presentare le proprie pratiche ed aiutarci a pensare al nostro paese come casa condivisa. Ciascuno dei 20 partecipanti selezionati condurrà la propria attività, sarà colui che dà e riceve allo stesso tempo, e – insieme ai membri del collettivo Robida – rifletterà su quali conoscenze possiamo raccogliere dai paesaggi abbandonati, il torrente , la giovane foresta umile, coperta di rovi ma che ancora fiorisce.

Ci chiederemo, cosa possono insegnarci le rovine? Come abitare uno spazio non solo chiedendoci qual è il nostro ruolo in esso ma anche assumendoci le nostre responsabilità? Chi può essere considerato un abitante e come si può estendere questa definizione per includere diverse modalità dell'abitare e riconoscere diversi agenti che producono, trasformano e curano il luogo? Come rispecchiare abitando il ciclo della natura? Come vivere collettivamente senza dimenticare i bisogni di ciascuno? Dove sono i confini tra selvaggio e domestico? Come stare nel mezzo tra stasi e fluidità che caratterizza così profondamente gli spazi che chiamiamo margini?

La summer school si concluderà con una giornata di eventi, sabato 12 agosto.

Il programma inizierà nel pomeriggio - intorno alle 16:00 - quando verranno presentati i risultati di alcuni laboratori sotto forma di installazioni ed eventi spontanei per il paese.

Verso le 19:00 alla casa Pihuova, il duo italo-tedesco Tiziana Bertoncini e Thomas Lehn eseguirà un concerto dal titolo Dialoghi esagonali. Tiziana e Thomas vengono al Topolò ormai da diciotto anni. Quest'anno hanno finalmente acquistato la casa Pihuova, una casa ai margini del paese, con una bellissima vista sulla montagna di fronte e un terrazzo che quest'anno è stato trasformato nel nostro microapiario. Tiziana e Thomas hanno proposto un concerto sulle, con e per le api di Topolò come primo incontro con le loro nuove vicine.

Il concerto sarà seguito da una cena collettiva/aperitivo a Izba, preparata dai partecipanti della Summer School.

Dopo cena, verso le 21:00, scenderemo lentamente verso il cinema dove guarderemo il nuovissimo cortometraggio del fotografo Alessandro Ruzzier Il tempo delle lucciole. Dopo il film ci sposteremo alla vecchia scuola di Topolò/Topolove, dove avremo la possibilità di ascoltare un concerto di uno dei migliori cantautori sloveni: Niko Novak. La sua vita musicale è stata segnata da due band di culto, Dicky B. Hardy e Duo Incurabili, due tasselli importantissimi del mosaico musicale alternativo sloveno. Il suo concerto è impossibile da ignorare o da non sentire nel profondo delle viscere, nonostante il minimalismo, che consiste solo in un baritono, sintonizzato direttamente sul lato oscuro del cuore, e un basso.

Siete tutt* benvenut*

La summer school dell’Academy of Margins è un progetto di Robida supportato da Regione Friuli-Venezia Giulia, Fondazione Pietro Pittini e Ufficio per gli sloveni nel mondo e oltreconfine del governo sloveno.

Akademija Margin – poletna šola

7.-13. avgust 2023, Topolò/Topolove
Antônio Frederico Lasalvia ✼ Elena Braida ✼ Emma Kaufmann-LaDuc ✼ Francesca Farris ✼ Giulia Paradell ✼ Irene Lunghi ✼ Jean Ni ✼ Antonio Sotgiu ✼ Lara Bongard ✼ Marianna Dobkowska ✼ Mathilde Cahill ✼ Nina Blume ✼ Olya Korsun ✼ Sara Maragotto ✼ Sophie Mak-Schram ✼ Tiziana Bertoncini ✼ Thomas Lehn ✼ Alessandro Ruzzier ✼ Niko Novak ✼ Robida

Drag*,

med 7. in 13. avgustom bomo z Robido v Topolovem gostili drugo edicijo Poletne šole Akademije Margin, teden predavanj, delavnic, raziskovanj različnih mikro-krajin Topolovega, branj, sprehodov, druženj in kolektivnega učenja, ki se bo vrtelo okoli refleksij, ki jih odpira projekt Topolò/Topolove: Vas kot hiša, ki predstavlja Robidino raziskovanje bivalnih praks, (ne)udomačenih prostorov in ruralnih območij.

Z letošnjo edicijo Poletne šole smo želeli odpraviti tradicionalno binarno razliko med pozicijama, ki sta najpogosteje povezani s šolskim formatom, namreč tisto med učiteljem in učencem. Namesto da bi povabili predavatelje in mentorje delavnic, smo izvedli javni razpis, s katerim smo povabili teoretike, praktike, oblikovalce, arhitekte in mislece, da predstavijo lastne prakse, s katerimi lahko pomagajo našo vas misliti kot hišo. Vsak izmed 20 izbranih udeležencev bo vodil svojo dejavnost, hkrati bo tisti, ki daje in istočasno prejema, ter bo skupaj s člani Kolektiva Robida razmišljal o tem, katera znanja nam lahko nudijo zapuščena mikrokrajina, potok, mlad in skromen gozd, poraščen z borovnicami, a še vedno cvetoč. 

Spraševali se bomo tudi, kaj nas lahko naučijo ruševine? Kako naseliti prostor ne samo z vprašanjem, kakšna je naša vloga v njem, ampak tudi s prevzemanjem odgovornosti? Koga lahko štejemo za prebivalca in kako lahko to definicijo razširimo tako, da vključuje različne modalitete bivanja in prepozna različne dejavnike, ki proizvajajo, preoblikujejo in skrbijo za kraj? Kako skozi bivanje zrcaliti cikel narave? Kako živeti skupaj, ne da bi pozabili na potrebe vsakega posameznika? Kje so meje med divjim in domačim? Kako ostati vmes med stazo in fluidnostjo, ki tako globoko zaznamuje prostore, ki jih imenujemo margine?

Poletna šola se bo zaključila z dnevom javnih dogodkov, in sicer v soboto, 12. avgusta, s pričetkom v popoldanskih urah – okoli 16.00 –, ko bodo rezultati nekaterih delavnic predstavljeni v obliki instalacij po vasi.

Okoli 19. ure bo v Pihuovi hiši koncert italijansko-nemškega dueta, Tiziana Bertoncini in Thomasa Lehna, z naslovom Heksagonalni dialogi. Tiziana in Thomas v Topolove prihajata že osemnajst let. Letos sta se končno odločila kupiti Pihuovo hišo, hišo na robu vasi, s čudovitim razgledom na dolino in teraso pred njo, ki jo je letos Kolektiv Robida preuredil v mikro-čebelnjak. Tiziana in Thomas sta kot prvo srečanje s svojimi brenčečimi sosedi predlagala koncert o, z in predvsem za čebele Topolovega.

Koncertu bo sledila kolektivna večerja/aperitiv v Izbi, ki ga bodo pripravili udeleženci Poletne šole.

Po večerji se bomo okoli 21. ure počasi spustili do kina, kjer si bomo ogledali zadnji kratki film fotografa Alessandra Ruzziera Il tempo delle lucciole (Čas kresničk). Po filmu bomo v Stari šoli imeli priložnost prisluhniti koncertu izjemnega slovenskega kantavtorja: Nika Novaka. Njegovo glasbeno življenje zaznamujeta dve kultni zasedbi, Dicky B. Hardy ter Duo Incurabili, dva izredno pomembna delčka mozaika slovenske alter godbe. Vendar mu je bilo usojeno, da bo slej ko prej stopil na samostojno pot. Ta ga je pripeljala v sam vrh kantavtorske srenje v Sloveniji. Njegov koncert je nemogoče prezreti ali ne občutiti globoko v drobovju, kljub minimalizmu, ki ga sestavljajo le direktno v temačno stran srca uprejen bariton in bas kitara.

Toplo vabljeni!

Poletna šola Akademije margin je del projekta Akademija margin za leto 2023, ki nastaja ob finančni podpori Dežele Furlanije - Julijske krajine, Fundacije Pietro Pittini in Urada Vlade republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Academy of Margins – summer school

7-13 August 2023, Topolò/Topolove
with Antônio Frederico Lasalvia ✼ Elena Braida ✼ Emma Kaufmann-LaDuc ✼ Francesca Farris ✼ Giulia Paradell ✼ Irene Lunghi ✼ Jean Ni ✼ Antonio Sotgiu ✼ Lara Bongard ✼ Marianna Dobkowska ✼ Mathilde Cahill ✼ Nina Blume ✼ Olya Korsun ✼ Sara Maragotto ✼ Sophie Mak-Schram ✼ Tiziana Bertoncini ✼ Thomas Lehn ✼ Alessandro Ruzzier ✼ Niko Novak ✼ Robida

Car*,

between the 7th and the 13th of August, we — the Robida fam — are going to be hosting in Topolò/Topolove the second edition of the Summer School of the Academy of Margins, a week of lectures, workshops, explorations of different micro-landscapes surrounding Topolò/Topolove (Udine), readings, walks, conviviality and collective learning, which will revolve around the reflections opened by the project Topolò/Topolove: The Village as House, which is an ongoing exploration of dwelling practices, (un)domesticated spaces and rural territories.

With this year’s edition of the Summer School, we wanted to dismantle the usual binary distinction between the two positions most commonly connected to the school format, namely the one between the teacher and the student. Instead of us inviting lecturers and workshop mentors, we did an open call, with which we invited theoreticians, practitioners, designers, architects, and thinkers to present their own practices that could help us make a house out of our village. Each of the 20 selected participants will lead their own activity, be the one who gives and receives at the same time, and — together with the members of the Robida Collective — reflect on what knowledges we can collect from abandoned landscapes, the stream, the young humble forest, covered by brambles but still blooming. 

We will ask ourselves, what can ruins teach us? How to inhabit a space not only by asking what is our role in it but also by taking responsibility? Who can be considered an inhabitant and how can this definition be stretched to include different modalities of dwelling and to recognize different agents that produce, transform, and care for the place? How to mirror through dwelling the cycle of nature? How to live collectively without forgetting each one’s needs? Where are the boundaries between wild and domestic? How to stay in the in-between of stasis and fluidity that characterizes so deeply the spaces we call the margins?

The Summer School will end with a day of public events, namely on Saturday, August 12, starting in the afternoon - at around 16:00 - when the results of some workshops will be presented in the form of installations around the village.

At around 19:00 at the Pihuova house, the Italian-German duo, Tiziana Bertoncini and Thomas Lehn will perform a concert titled Hexagonal Dialogues. Tiziana and Thomas have been coming to Topolò for eighteen years now. This year they have finally bought the Pihuova house, a house on the brink of the village, with a beautiful view on the valley and a terrace in front which was transformed into a micro-apiary by the Robida Collective this year. Tiziana and Thomas proposed a concert about, with, and especially for the bees of Topolò as a first encounter with their buzzing neighbours.

The concert will be followed by a collective dinner/aperitivo in Izba, prepared by the participants of the Summer School.

After dinner, at around 21:00, we will slowly walk down to Topolò's cinema to watch the newest short film by Alessandro Ruzzier Il tempo delle Lucciole. After the film we will move to the Old School of Topolò/Topolove, where we will have a chance to listen to a concert by one of the finest Slovene singer-songwriters: Niko Novak. His musical life was marked by two cult bands, Dicky B. Hardy and Duo Incurabili, two extremely important pieces of the Slovenian alter music mosaic. However, he was destined to embark on an independent journey sooner or later. His concerts are impossible to ignore and not to feel deep in the gut, despite the minimalism, which consists only of a baritone, tuned directly into the dark side of the heart, and a bass guitar.

You are all very welcome to join us this day!

The Summer School of the Academy of Margins is part of the Academy of Margins project for 2023, which is being created with the financial support of the Friuli-Venezia Giulia Region, the Pietro Pittini Foundation and the Office of the Government Office for Slovenians Abroad.

Unsubscribe
Sent by MailerLite