PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS VALDYBOS NAUJIENLAIŠKIS 2022/09

PLB pirmininkės Dalios Henke sveikinimas Tarptautinės mokytojų dienos proga

PLB valdyba aptarė strateginio plano prioritetines kryptis

Rugsėjo 10 dieną posėdžiavusi PLB valdyba aptarė PLB strateginį darbo planą 2022 – 2025 metams ir  patvirtino  prioritetines kryptis: lietuvybė; aktyvi ir pilietiška Lietuvos diaspora; solidarumas; tvarumas; Lietuvos saugumas ir susitelkimas. 

Posėdyje Visuomeninių ir specialiųjų projektų reikalų komisijos pirmininkė Irma Petraitytė-Lukšienė pristatė PLB valdybai Komisijos sudėtį ir preliminarų Komisijos veiklos planą. Valdyba patvirtino PLB Visuomeninių ir specialiųjų projektų reikalų komisijos sudėtį ir veiklos planą. Komisijos sudėtis bus plečiama atsižvelgiant į regioninę įvairovę.

Posėdyje į PLB valdybą kooptuota Vida Bandis, kuri ir toliau vadovaus PLB atstovybei Vilniuje.

Posėdyje buvo diskutuota apie 2023 metų lietuvių bendruomenių ir jaunimo sąjungų pirmininkų suvažiavimą, svarstyta preliminari data ir vieta (liepos arba rugpjūčio pradžioje Palangoje arba Tauragėje). 

Dėl būsimo suvažiavimo parengta apklausa ir klausimai išplatinti lietuvių bendruomenių ir jaunimo sąjungų pirmininkams.

Seime posėdžiavo LR Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisija

Rugsėjo 27–29 d. po ilgų pandeminių metų Seime posėdžiavo Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisija. Posėdžiuose kalbėta apie pilietinį pasipriešinimą ir patriotiškumą, diskutuota apie pasiruošimą referendumui dėl pilietybės išsaugojimo, balsavimo internetu, kalbėta lituanistinio švietimo tematika ir kt. Posėdyje PLB pirmininkė Dalia Henke pristatė PLB valdybos strateginį planą 2022–2025 metams. Visuomeninių reikalų komisijos pirmininkė Irma Petraitytė-Lukšienė skaitė pranešimą apie lietuvių diasporos vaidmenį ruošiantis pilietiniam pasipriešinimui, jei ateitų diena X.

Seimo kanceliarijos nuotrauka (aut. Olga Posaškova)

Komisija priėmė rezoliucijas:

„Dėl tautinės tapatybės ugdymo“;

„Dėl grįžusių gyventi į Lietuvą vaikų ugdymo“;

„Dėl numatomo referendumo dėl gimimu įgytos Lietuvos Respublikos pilietybės išsaugojimo“;

„Dėl patriotiškumo ugdymo ir pasirengimo pilietiniam pasipriešinimui“;

„Dėl grįžtamosios migracijos ir priemonių grįžimui skatinti“.

Plačiau

Nuotraukoje iš kairės: Laurynas Gerikas, Lietuvos kariuomenės vadas generolas leitenantas Valdemaras Rupšys, Dalia Henke. PLB nuotr.

Lietuvos diasporos pasirengimas pilietiniam pasipriešinimui

Rugsėjo 15 d. PLB pirmininkė Dalia Henke ir PLB valdybos narys Laurynas Gerikas stebėtojų teisėmis dalyvavo Krašto apsaugos ministerijos ir Vidaus reikalų ministerijos organizuotuose diskusinėse stalo pratybose, kurių metu buvo treniruojamasi keistis informacija tarp ginkluotųjų pajėgų vienetų ir civilinių institucijų, treniruojamasi tinkamai gebėti informuoti gyventojus esant krizinei situacijai, paskelbus mobilizaciją ar karo metu. Taip pat buvo aptartas visuomeninių organizacijų vaidmuo ir pilietinių iniciatyvų koordinavimas remiant ginkluotųjų pajėgų vienetus ir savivaldybės institucijas ar įstaigų veiklą karo padėties metu. 

Renginio metu PLB atstovai pristatė Pasaulio Lietuvių Bendruomenę, jos tikslus, istoriją ir kalbėjo apie diasporos susitelkimą ir pasirengimą pilietiniam pasipriešinimui,   jei ateitų diena X.

Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie KAM nuotr.

Rugsėjo 14 d. PLB visuomeninių reikalų komisijos pirmininkė Irma Petraitytė-Lukšienė su KAM Pilietinio pasipriešinimo departamento direktoriumi Virginijumi Vilkeliu ir šio departamento Pilietinio pasipriešinimo skyriaus vedėja Audrone Kaladžinskiene nuotoliniame susitikime aptarė lietuvių diasporos indėlį į Lietuvos nacionalinį saugumą bei jos pasiruošimą veikti šiandienos hibridinių grėsmių ir agresyvios dezinformacijos akivaizdoje.  
Vienas iš prioritetinių PLB valdybos  siekių –  aktyvi, budri, kritiškai mąstanti, susitelkusi, hibridinėms agresijoms atspari, koordinuotai ir greitai veikianti, pilietiniam pasipriešinimui pasirengusi lietuvių diaspora. 
Susitikimo metu aptarti įvairūs bendradarbiavimo formatai, apsikeitimo informacija, kompetencijų ugdymo ir veiksmų koordinavimo aspektai. Džiaugiamės atviru, vaisingu pokalbiu ir bendrais tikslais! Veikdami kartu būsime dar stipresni!

Lietuvos kariuomenės Strateginės komunikacijos departamentas (LK SKD) rugsėjo 23 d. pakvietė PLB pirmininkę Dalią Henke ir PLB valdybos narę Jūratę Caspersen aptarti bendradarbiavimo galimybių. Susitikimo metu diskutuota tokiais klausimais ir aptartos galimybės:

- LK SKD analitikų parengtos mėnesinės dezinformacijos ir Lietuvai priešiškos informacijos vertinimas, platus dalinimasis priešiškos dezinformacijos analizės pranešimais spaudai, kuriuos šis departamentas rengia kas mėnesį;

- vebinarų diasporai organizavimas, pranešimai propagandos ir dezinformacijos temomis jungiant su pilietinio susitelkimo pilietiniam pasipriešinimui tema, kad Lietuvių bendruomenių aktyvistai galėtų teisingai orientuotis ir reaguoti, jei jų socialiniuose tinkluose ir paskyrose atsiranda dezinformaciniai pranešimai; esant poreikiui seminarų, konferencijų ar kitų renginių lietuvių bendruomenėse organizavimas;

- prisidėti prie iniciatyvų pilietinio ugdymo klausimais;

- LK SKD jungimasis prie Lietuvių bendruomenių Nacionalinių švenčių šventimo / minėjimų;

- nuoseklus bendradarbiavimas su Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentu, koordinuojant veiklas, susijusias su lietuvių bendruomenėmis.

Ministrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė susitiko su Vokietijos lietuviais

Rugsėjo 3 d. Lietuvos Respublikos Ministrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė lankėsi Vokietijoje. Berlyne buvo surengtas susitikimas su lietuvių bendruomenės atstovais, kuriame dalyvavo ir PLB pirmininkė Dalia Henke. „Aktyvios, savitarpio ryšį saugančios, tradicijas puoselėjančios lietuvių bendruomenės savo pavyzdžiu visuomet rodo, kad nešioti Lietuvą širdyje galima nepriklausomai nuo to, ar šiandien esi joje, ar įvairiopos gyvenimo aplinkybės atvedė svetur. Džiugu, kad ir čia, Vokietijoje, daugybės žmonių nėra pamirštama nei lietuvybė, nei tai, kas šiuo metu svarbu visiems, branginantiems laisvę ir taiką – solidarumas su Ukraina“, – sakė premjerė I. Šimonytė." Tiesiogiai aptarti Lietuvos saugumo ir pagalbos Ukrainai klausimai, kylančios energetikos kainos Lietuvoje ir Vokietijoje ir koks galimas lietuvių bendruomenių Vokietijoje ir pasaulyje indėlis.

Rugsėjo 4 d. LR Ministrei Pirmininkei I. Šimonytei kartu su Latvijos Ministru Pirmininku Krišjaniu Kariniu ir Estijos Ministre Pirmininke Kaja Kallas Berlyne įteiktas tarptautinis Friedricho Augusto von Hayeko fondo apdovanojimas už „Pavyzdingą ir drąsų indėlį vardan laisvos ekonomikos ir visuomenės santvarkos bei tvirtos biudžeto ir rinkos ekonomikos politikos“. Iškilmingame įteikime dalyvavo ir PLB pirmininkė.

Susitikimas su Palangos meru

Rugsėjo 15 d. PLB pirmininkė Dalia Henke  susitiko su Palangos meru Šarūnu Vaitkumi ir aptarė galimybes 2023 metų vasarą surengti PLB ir PLJS pirminininkų  suvažiavimą Palangoje. Susitikimo metu taip pat  kalbėta apie 2025 metais Palangoje planuojamas surengti Pasaulio lietuvių sporto žaidynes.

Į suvažiavimą renkasi Europos lietuvių bendruomenių lyderiai ir Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių vadovai

2022 m. spalio 21–23 Hiutenfelde,  Vokietijoje, vyks Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų vadovų ir Europos lietuvių bendruomenių lyderių suvažiavimas. Renginio organizatoriai: Užsienio reikalų ministerija, atstovaujama Lietuvos Respublikos ambasados Vokietijos Federacinėje Respublikoje, Pasaulio Lietuvių Bendruomenė, Vokietijos lietuvių bendruomenė ir Vasario 16-osios gimnazija. Suvažiavimo metu numatytos diskusijos apie Lietuvos valstybės ir diasporos bendradarbiavimą stiprinant diasporos organizacijas ir skatinant bendruomeniškumą. Bus diskutuojama, kokio bendradarbiavimo su diplomatinėmis atstovybėmis tikisi diasporos organizacijos ir kt.

Lietuvių dienos į Los Andželą sutraukė tūkstančius lietuvių

Spalio 1–2 dienomis vyko 36-osios Los Andželo  Lietuvių dienos. Renginyje dalyvavo ir dalyvius pasveikino PLB pirmininkės pavaduotojas, Sporto reikalų komisijos pirmininkas Laurynas Misevičius. Kasmet renginys sutraukia tūkstančius lietuvių iš JAV, Kanados ir kitų bendruomenių. Šiais metais pirmą kartą dalyvavo ukrainiečių bendruomenė, pasirodė ukrainiečių tautinių šokių grupė. Renginio metu buvo renkama parama už savo laisvę tebekovojantiems Ukrainos kariams. 

Laurynas Misevičius su į renginį atvykusiais LR Seimo nariais Jonu Jaručiu ir Aurelijumi Veryga  diskutavo  diasporos ryšių su Lietuva, pilietybės išsaugojimo ir kitais aktualias klausimais.

Organizatorių nuotr.

„Pasaulio Lietuva“

Kviečiame skaityti naujus PLB atstovybės vykdomo projekto „Pasaulio Lietuva“ straipsnius:

Vokietijos lietuvių bendruomenė: pilietiškumas nemiršta, jis apsnūsta ar užmiega

Lietuvių kalbos Bulgarijos, Graikijos ir Kipro lietuvių vaikai mokysis drauge

Lietuvių bendruomenė Švedijoje: 76 metai bendrystės keliu

www.pasauliolietuvis.lt

Simpoziumas „Laisvė ir jos formos“

Minint Lietuvos universiteto 100-metį, 2022 m. spalio 27–29 dienomis, Vytauto Didžiojo universitete rengiamas VDU Pasaulio lietuvių universiteto (PLU) simpoziumas.

Įkvėptas 1969 m. JAV lietuvių bendruomenėje gimusios Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumų tradicijos ir siekdamas įprasminti Lietuvos Universiteto 100-metį, VDU kvies Lietuvos ir pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos atstovus diskutuoti apie Lietuvos universiteto tradicijos reikšmę Lietuvai ir lietuvių išeivijai; apie paskutiniųjų metų visuotinius įvykius bei jų įtaką studijoms universitete, pasaulio lietuvių mokslui, menui ir kūrybai.

Daugiau informacijos čia.

JAV lietuviai rinksis į Tarybos sesiją

2022 m. spalio 14–16 dienomis Floridoje vyks JAV lietuvių bendruomenės tarybos sesija.

Lietuvių bendruomenės Taryba yra vyriausiasis LB padalinys, kuris nustato LB veiklos kryptį ir veiklos būdus. Tarybą sudaro 60 rinktų asmenų ir 10 apygardų pirmininkų. Tarybai vadovauja išrinktas prezidiumas.

Tarybos sesijoje dalyvaus PLB pirmininkė Dalia Henke, PLB Švietimo komisijos pirmininkė Alvija Černiauskaitė, PLB Sporto komisijos pirmininkas, ŠALFASS vadovas Laurynas Misevičius.

Daugiau informacijos čia.

„Pasaulio lietuvis“

Kviečiame skaityti Pasaulio Lietuvių Bendruomenės leidinį – metraštį  „Pasaulio lietuvis“.

kaip įsigyti
Facebook
PRENUMERUOTI

PLB valdyba

PLB pirmininkė Dalia Henke

El. paštas: Dalia.Henke@plb.lt

PLB atstovybė Lietuvoje: Gedimino pr.53, 

Seimo III rūmai, 212 k. Vilnius

El. paštas: plb@plb.lt

www.plb.lt

www.pasauliolietuvis.lt

SHARE FORWARD
MailerLite