Publicació Beques IVACE E+E, Exportació i Ocupació
IVACE Internacional

Beques IVACE E+E, Exportació i Ocupació 2017

Les Beques IVACE E+E, Exportació i Ocupació estan dirigides a jóvens menors de 30 anys, titulats de cicles formatius de Grau Superior, de les famílies d'Administració i Gestió així com de Comerç i Màrqueting, en situació de desocupació i que estan inscrits o s'inscriguen en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 

Tenen una duració de 9 mesos i són remunerades; el becari rep una remuneració de 7.650 €.

El termini per a la presentació de sol·licituds ha començat i finalitza el 30 de desembre de 2016.

Consistixen en la realització de pràctiques en comerç exterior, que el becari podrà desenrotllar en:

  • Empreses de la Comunitat Valenciana que es troben en qualsevol fase del procés d'exportació. 
  • Associacions sectorials de la Comunitat Valenciana, entre els objectius del qual es troben la promoció exterior i de l'exportació dels seus associats.

Simultàniament, es realitzarà una formació teòrica a través d'un curs de gestió operativa de comerç exterior.

Vos animem a que feu difusió d'aquestes beques entre els vostres ex-alumnes.  

Ampliar informació de les Beques E+E

Becas IVACE E+E, Exportación y Empleo 2017

Las Becas IVACE E+E, Exportación y Empleo están dirigidas a jóvenes menores de 30 años, titulados de ciclos formativos de grado superior, de las familias de Administración y Gestión así como de Comercio y Marketing, en situación de desempleo y que están inscritos  o se inscriban en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

Tienen una duración de 9 meses y son remuneradas; el becario recibe una remuneración de 7.650 €.

El plazo para la presentación de solicitudes ha comenzado y finaliza el 30 de diciembre de 2016.

Consisten en la realización de prácticas en comercio exterior, que el becario podrá desarrollar en:

  1. Empresas de la Comunitat Valenciana que se encuentren en cualquier fase del proceso de exportación.
  2. Asociaciones sectoriales de la Comunitat Valenciana, entre cuyos objetivos se encuentren la promoción exterior y de la exportación de sus asociados.

Simultáneamente, se realizará una formación teórica a través de un curso de gestión operativa de comercio exterior.

Os animamos a que hagáis difusión de estas becas entre vuestros ex-alumnos. 

Ampliar información de las Becas E+E

Termini sol.licitud

Des del dia 29 de novembre fins el 30 de decembre de 2016 

 

Més informació

IVACE Internacional 

Tel. 96 120 96 64
becasinternacional.ivace@gva.es
www.ivace.es

 IVACE - Ciutat Administrativa 9 d'Octubre (Torre 2)

C/ Castán Tobeñas, 77 46018 Valencia

Tel: +34 96 120 96 00 

http://internacional.ivace.es/

El Usuario podrá ejercer sus derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación en cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, mediante comunicación escrita dirigida a las Oficinas Centrales de IVACE: Ciutat Administrativa 9 d'Octubre – C/ Castán Tobeñas, 77 46018 – Valencia.

Darse de Baja