Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το Τμήμα Νοσηλευτικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, ανακοινώνει την έναρξη του 11ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Φροντίδα στο Σακχαρώδη Διαβήτη», για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Το Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει δύο (2) ειδικεύσεις:

 1. Κλινική Διαβητολογία
 2. Θεραπευτική Εκπαίδευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη

Η συνολική διάρκεια σπουδών είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Η έναρξη του Α’ ακαδημαϊκού εξαμήνου θα πραγματοποιηθεί αρχές Μαρτίου 2024. Τα δύο (2) πρώτα εξάμηνα περιλαμβάνουν τη διδασκαλία μαθημάτων, ενώ στο τελευταίο εξάμηνο εκπονείται Μεταπτυχιακή Διπλωματική Διατριβή  ή πραγματοποιείται Κλινική Άσκηση. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Νοσηλευτικής, Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, ΤΕΦΑΑ, Φυσικοθεραπείας, Διατροφής-Διαιτολογίας, Ψυχολογίας και άλλων σχετικών επιστημονικών κλάδων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών.

Αίτηση μπορούν να καταθέσουν και οι τελειόφοιτοι φοιτητές, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν πάρει το πτυχίο τους ή θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν από την έναρξη των μαθημάτων, έστω και αν τους απομένει η ορκωμοσία.

Οι σπουδές του προγράμματος πλήρους φοίτησης αντιστοιχούν σε 90 πιστωτικές μονάδες (μονάδες ECTS).

Τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. διεξάγονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εξ αποστάσεως και δια ζώσης, λαμβάνοντας χώρα Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο.

Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται στο ποσό των 1.100 Ευρώ ανά εξάμηνο και καταβάλλονται σε τρεις ισόποσες δόσεις στην αρχή του κάθε εξαμήνου. Το συνολικό ποσό των τελών φοίτησης είναι 3.300 Ευρώ.

Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων είναι συγκεκριμένα, ποσοτικά και ποιοτικά και γίνονται γνωστά στους υποψηφίους µε την προκήρυξη του Π.Μ.Σ..

Κριτήρια:

 • Συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου των προπτυχιακών σπουδών του υποψηφίου με την επιστημονική περιοχή του ΠΜΣ
 • Γενικός βαθμός πτυχίου
 • Ερευνητική εμπειρία
 • Επαγγελματική εμπειρία
 • Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας
 • Επίσης, λαμβάνεται υπόψη η γνώση άλλης ή άλλων ξένων γλωσσών (σε περίπτωση ισοβαθμίας)
 • Συστατικές επιστολές από µέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. ή από εργοδότη. Η μη προσκόμιση συστατικών επιστολών δεν συνιστά λόγο ακύρωσης της υποψηφιότητας.

Τα μόρια ανά κριτήριο αξιολόγησης παρατίθενται παρακάτω:

Κριτήρια Αξιολόγησης | Ανώτατα Μόρια

 1. Συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου των προπτυχιακών σπουδών του υποψηφίου με την επιστημονική περιοχή του Π.Μ.Σ. | 15 μόρια
 2. Γενικός βαθμός πτυχίου (10 μόρια εάν είναι μεγαλύτερος από 8,5, 6 μόρια εάν είναι μεταξύ 6,5 και 8,5 και 3 μόρια εάν είναι μικρότερος από 6,5) | 10 μόρια
 3. Συναφής ερευνητική δραστηριότητα (εάν υπάρχει), π.χ. ερευνητικές εργασίες σε περιοδικά και συνέδρια, σχετικές με το αντικείμενο, συμμετοχή σε ερευνητικά έργα κ.λ.π. | 10 μόρια
 4. Επαγγελματική εμπειρία (5 μόρια εάν είναι μικρότερη από 5 έτη και 10 μόρια εάν είναι μεγαλύτερη από 5 έτη) | 10 μόρια
 5. Γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας | 15 μόρια
 6. Συνέντευξη (Κατανόηση των απαιτήσεων του ΠΜΣ, Δυνατότητα συνεργασίας, Ικανότητα επικοινωνίας) | 40 μόρια

ΣΥΝΟΛΟ: 100 μόρια

Η ύπαρξη συστατικών επιστολών καθώς και η γνώση άλλης ή άλλων ξένων γλωσσών θεωρείται επιπρόσθετο προσόν.

Στη συνέχεια, οι υποψήφιοι θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη (Κριτήριο Αξιολόγησης 6), σε πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί με προσωπικό μήνυμα στον κάθε υποψήφιο.

Κάθε υποψήφιος, μετά από τη διαδικασία επιλογής, εφόσον κριθεί εισακτέος λαμβάνει γνώση του Κανονισμού Σπουδών του Π.Μ.Σ. ο οποίος είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του προγράμματος (http://diabetes.ihu.gr/default.aspx?catid=3) και δηλώνει εγγράφως κατά την εγγραφή του στο πρόγραμμα ότι αποδέχεται τους κανόνες λειτουργίας του Π.Μ.Σ. Για την εγγραφή φοιτητή στο Π.Μ.Σ. απαιτείται η συμπλήρωση του εντύπου ατομικών στοιχείων (αποστέλλεται από τη Γραμματεία κατά την κοινοποίηση της επιτυχούς εισαγωγής στο πρόγραμμα) και η καταβολή της πρώτης δόσης των τελών φοίτησης.

Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση στοιχείων και να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση masterindiabetes@gmail.com μέχρι την 31/10/2023.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν ηλεκτρονικά σε μορφή PDF οι υποψήφιοι στο e-mail   masterindiabetes@gmail.com είναι:

 1. Συμπλήρωση ηλεκτρονικής αίτησης στον παρακάτω σύνδεσμο: https://forms.gle/JxTWTapmi5msVrkk9
 2. Έντυπη αίτηση (Αίτηση Εισαγωγής)
 3. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα, το οποίο περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή και επαγγελματική δραστηριότητα και τις πιθανές επιστημονικές εργασίες του υποψηφίου (πρότυπο Βιογραφικό σημείωμα_2023)
 4. Αντίγραφο πτυχίου (οι πτυχιούχοι) ή βεβαίωση της γραμματείας του Τμήματος στο οποίο φοιτούν ότι έχουν περατώσει επιτυχώς τις εξετάσεις όλων των μαθημάτων όπου θα αναγράφεται ο βαθμός πτυχίου και ότι εκκρεμεί μόνο η διαδικασία της ορκωμοσίας.
  Για όσους προέρχονται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού, εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας (άρθρο 304 του νόμου 4957 του 2022).
 5. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
 6. Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης της Αγγλικής
  Γλώσσας.
 7. Δύο συστατικές επιστολές (εάν υπάρχουν).
 8. Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης μιας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών, εκτός της Αγγλικής (εάν υπάρχουν).
 9. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις, Διακρίσεις, λοιποί τίτλοι σπουδών πλην του πρώτου πτυχίου (εάν υπάρχουν), τίτλοι ξένων γλωσσών της Ε.Ε. (εάν υπάρχουν).
 10. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).
 11. Αστυνομική ταυτότητα (δύο όψεις)

Διάρκεια υποβολής αιτήσεων: 20 Ιουνίου έως 31 Οκτωβρίου 2023.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία εισαγωγής και αξιολόγησης, υπάρχουν στον Κανονισμό Σπουδών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, που είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα  www.diabetes.ihu.gr

Επικοινωνία μέσω email στο: masterindiabetes@gmail.com
Ιστοσελίδα : http://diabetes.ihu.gr/
Τηλέφωνο  γραμματείας :  2310-013100

Ο Διευθυντής Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Κυριάκος Καζάκος
Παθολόγος-Διαβητολόγος
Kαθηγητής  ΔΙ.ΠΑ.Ε.

 

Facebook: www.facebook.com/diabetes.mellitus.care

Η ενημέρωση αφορά στο Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Φροντίδα στο Σακχαρώδη Διαβήτη». Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις παρακαλούμε  πατήστε εδώ.

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

ΔΙΠΑΕ-Αλεξάνδρεια
Πανεπιστημιούπολη  
P.O BOX 141,
T.K. 57400 Σίνδος
Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310013100
Δευτέρα-Παρασκευή, 09:00-12:00
e-mail: masterindiabetes@gmail.com