FR - Medlemsinfo

FR Medlemsinformation

Exklusivt för dig som är medlem i Fiskbranschens Riksförbund

FR:s svar om åtgärder till myndigheterna

Jordbruksverket har tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten ställt frågan till FR vilka konkreta funderingar vi har och vilka åtgärder vi vill se i rådande situation.

Vi har svarat dem och även vidareförmedlat dessa kommentarer till Livsmedelsföretagen, LI, för deras vidare diskussioner med Regeringskansliet.

Varuförsörjningen

Varuförsörjningen till Sverige utifrån samt inom Sverige är fortsatt god.

Det är viktigt att EU och Sverige säkerställer en prioritering av att transporter inte påverkas av nationella regleringar till följd av Corona.

Sverige har inom Fisk & Skaldjur en importandel på cirka 90% av vår konsumtion där cirka 75% är fryst fisk. Det ger en stor exponering för störningar i försörjningen både till och från andra EU-länder. Nedgången i Food Service inom den privata sektorn är nu cirka 50% medan detaljhandeln ökar.

Kortsiktigt kan det innebära risker för att det saknas konsumentprodukter medan det finns överlager med produkter anpassade för storkök. Att skolorna är fortsatt öppna är därför viktigt eftersom en stängning ytterligare ökar trycket på detaljhandeln och minskar efterfrågan på storkök.

Offentliga foodservicemarknaden

I nuläget är både produktion och varuförsörjning beroende av att det finns tillgång på kvalificerad arbetskraft. Vi vill därför poängtera fördelarna med att verksamheter som skolor och dagis fortsatt är i gång.

Brist på likviditet för aktörerna

Det är viktigt att företagen inom livsmedelssektorn får högsta möjliga prioritet när det gäller bankernas långivande för att kunna upprätthålla livsmedelsförsörjningen.

Inte minst då likviditeten kommer att påverkas av att man kan komma att ha ett överlager på food service-produkter, alltså förpackningar avsedda för storkök, p g a minskat uteätande, stängda offentliga inrättningar etc. Detta medan man samtidigt behöver en utökad likviditet för att öka inköpen för konsumentpackade varor, då denna marknaden samtidigt ökar.

HaV:s spårbarhetssystem bör prioriteras ner direkt

Vi förväntar att HaV:s spårbarhetssystem inte får stå i vägen för att snabbt kunna allokera livsmedel/fiskprodukter till nya kunder och kanaler.

Exempelvis skall man kunna skicka vidare fiskprodukter till slutkunder utan krav på att mellanleden skall behöva upprätta fullständig dokumentation för varje enskild artikel i HaV-systemet.

I exemplet skulle food service inte behöva lägga upp fullständiga artiklar utan kan få en vara och skicka den vidare i systemet utan registrering av artikelinformation/rapportering

Full spårbarhet kommer ändå bibehållas i leverantörernas egna affärssystem och därför blir livsmedelssäkerheten intakt och påverkas inte. Det blir en återgång till det system för spårbarhet man hade tidigare och gäller alla livsmedel och de som tillämpas i resten av EU.

Systemet gäller bara för svensk fisk och EU-fångad/landad fisk vilket just nu skapar en komplexitet i saluföringen för produkter med kort hållbarhet.

Corona-info från FR

Vi håller oss dagligen uppdaterade kring vad som sker och som på ett eller annat sätt berör fiskbranschen.

Du kan se alla tidigare Medlemsinfo från FR angående Corona här: www.fiskbranschen.se/corona

 

Fredrik Strömblad 
Informationsansvarig för Corona-frågor inom FR

Behöver någon mer få denna informationen?

Du kan enkelt skicka detta brev vidare genom att använda "Forward"-knappen nedan. 

Kontakta oss på info@fiskbranschen.se om du har några frågor eller funderingar!

Fiskbranschens Riksförbund, Sverige

Ansvarig utgivare

Krishan Kent

Fiskbranschens Riksförbund

info@fiskbranschen.se

SHARE FORWARD