Отвори во прелистувач
Билтен #1
февруари 2019

Почитувани,
Задоволство ни е да го споделиме со Вас првиот број на Билтенот на Граѓанскиот ресурсен центар. Ова е прво издание во кое даваме краток осврт на постигнатите резултати и активностите во првата година (15 февруари 2018 – 15 февруари 2019 година, но и преглед на планираните активности, како и клучни информации релевантни за граѓанското општество, а преземени од други општествени чинители.

Следните изданија на Билтенот ќе бидат месечни и во истите, како и во овој број ќе може да прочитате за спроведените активности и достигања на ГРЦ, планираните активности за следниот период и случувања и информации од други чинители кои се клучни за граѓанското општество во државата.

Со почит,
Тимот на Граѓанскиот ресурсен центар

Активностите на Граѓанскиот ресурсен центар во првата година
Ресурсните центри во Скопје, Гостивар и Штип целосно функционални

Граѓанскиот ресурсен центар функционира преку трите ресурсни центри во Скопје, Штип и Гостивар. Ресурсните центри имаат за цел да обезбедуваат информации, совети и насоки во области важни за функционирањето на организациите. Дополнително, организациите можат да ги користат просториите за организирање на свои настани.

Прочитајте повеќе за: 

Поддржани консултациите со ГО за отворено владино партнерство

Граѓанскиот ресурсен центар го поддржа Министерството за информатичко општество и администрација во консултативниот процес за подготвување на новиот Акциски план за Отворено владино партнерство 2018-2020

Прочитајте повеќе за:

Организирани средби на Мобилниот ресурсен центар

Преку Мобилниот ресурсен центар локалните организации се информираат за случувањата во граѓанското општество, за услугите на Граѓанскиот ресурсен центар, имаат можност да стапат во контакт и да започнат соработка со други организации, а исто така и да го споделат нивното искуство и предизвиците со кои се соочуваат.

Прочитајте повеќе за Мобилниот ресурсен центар во Битола; Струмица; Маврово и Ростуше; Велес; БрвеницаВрапчиште; Македонска Каменица; Кочани; Тетово, Теарце, Делчево.

Регрантирањето – инструмент за поддршка на помалите организациите

На 30 октомври во Скопје, Граѓанскиот ресурсен центар ја организираше дебатата „Регрантирање- искуства, научени лекции, перспективи и предизвици”. На дебатата беа споделени регионални и национални искуства, практики и научени лекции од регрантирањето. Исто така од дебатата произлегоа низа предлози за подобрување на овој механизам.

Прочитајте повеќе

Спроведени обуки за градење капацитети на граѓанските организации

Спроведувањето на програмата за градење капацитети на граѓанските организации во рамки на Граѓанскиот ресурсен центар започна во декември. До сега се спроведени 5 обуки.

Прочитајте повеќе за:

Подготвени анализи и извештаи

Во изминатиот период Граѓанскиот ресурсен центар ги направи следните анализи и извештаи:

Стратегијата за соработка да има висока реализација на активностите во предвидениот рок

Претставници на граѓански организации и државни институции учествуваа на дебатата организирана од Граѓанскиот ресурсен центар на која се презентираше Стратегијата за соработка со и развој на граѓанскиот сектор 2018-2020 година како и динамиката за нејзино спроведување.

Прочитајте повеќе

Обезбедена поддршка од ГРЦ во периодот 15 февруари 2018 – 15 февурари 2019 година

Одговорено на 259 барања за советодавна поддршка. Заинтересираните организации можат да постават прашања преку барањето за поддршка или да се обратат директно до канцелариите на ресурсните центри во Скопје, Штип и Гостивар.

185 релевантни информации испратени на листата за дистрибуција со над 2000 е-адреси. Доколку сакате да добивате информации, приклучете се на листата за дистрибуција.

75 настани организирани во просториите на Граѓанскиот ресурсен центар од страна на граѓански организации или други чинители. За користење на просториите, пополнете го соодветното барање.

Подготвени и споделени 13 месечни прегледи на финансиски можности за граѓански организации со вкупно 139 отворен повик. Погледнете ги достапните месечни прегледи за финансиски можности за граѓански организации.

Подготвени и споделени 30 неделен преглед со информации за започнати процеси на подготовка на закони и нацрт-закони објавени на ЕНЕР и осум месечни прегледи од следењето на отвореноста на процесите на подготовка на законите. Погледнете ги неделните и месечните прегледи.

Следни настани на ГРЦ
Kалендар на настани
  • Обука за Тематско вмрежување, партнерства, коалиции, 27-28 февруари 2019, Граѓански ресурсен центар, Скопје
  • Мобилен ресурсен центар во Виница, 28 февруари 2019 година, Виница
  • Дебата, 21 март 2019 година, Скопје
  • Мобилен ресурсен центар во Прилеп, 28 март 2019 година, Прилеп
Поважни информации за граѓанското општество и овозможувачкото опкружување за ГО

Во овој дел од Билтенот редовно ќе известуваме за битни информации за граѓанското општество кои ги преземаат и спроведуваат други општествени чинители

Во октомври Владата ја усвои третата Стратегија за соработка со и развој на граѓанскиот сектор со акциски план 2018-2020 година. Стратегијата содржи триесет и една мерка кои се систематизирани во три области: Нормативна, институционална и финансиска рамка за развој на граѓанскиот сектор; Демократизација, активно учество на граѓанскиот сектор во општествените процеси, во креирањето и следењето на политиките, со посебен фокус на процесот на интеграција во Европската Унија; и Граѓанскиот сектор како чинител во социјално-економскиот развој. Дел од мерките предвидени со Стратегијата се: измени на Законот за здруженија и фондации; измени на Законот за игрите на среќа и за забавните игри; воспоставување транспарентен модел за државно финансирање со воспоставување единствен фонд за институционален развој на ГО и за кофинансирање на ЕУ проекти...

Преземи ги Стратегијата и Акцискиот план

Во април е формиран Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор како советодавно тело на Владата за унапредување на соработката, дијалогот и поттикнување на развојот на граѓанското општество во земјата. Советот е составен од 31 член, од кои 16 се претставници на граѓански организации избрани на отворен повик а останатите 15 членови се претставници на органите на државната управа. Во периодот 16 април - 31 декември Советот има одржано девет седници на кои беа дискутирани прашања како: Стратегијата за соработка со и развој на граѓанскиот сектор; Учество на јавноста во донесување одлуки во област на животната средина; Заклучоци од јавната дебата за реформа на начинот на финансирање на организациите на лица со хендикеп; Предлог-закон за социјална заштита; Изработка на предлог-модел за вклучување на граѓанските организации во процесот на преговори со Европската Унија...

Повеќе за надлежностите, работата и членовите на Советот

РЦ Скопје

Тел: +389 2 3237 784
info@rcgo.mk

РЦ Гостивар

info.gv@rcgo.mk

РЦ Штип

Тел: +389 32 397 707 лок 208
info.st@rcgo.mk

facebook
ГРАЃАНСКИ РЕСУРСЕН ЦЕНТАР

ул. Кирил и Методиј, бр. 50, реон 7, 1000 Скопје
www.rcgo.mk

Овој билтен е подготвен со помош на Европската Унија. Содржината на овој билтен е единствена одговорност на спроведувачите на проектот и во никој случај не може да се смета дека е одраз на ставовите на Европската Унија.

Го добивте овој билтен бидејќи сте дел од листата за споделување информации.

Одјавете се доколку не сакате да добивате билтен