DOROŚLI - Regulamin Bieg dla Bohaterów - dla dorosłych 16+

Bieg dla Bohaterów

Regulamin biegu głównego

Bieg dla Bohaterów- 5km

11 maja 2019 roku, Łódź

 1. Cel

1.Wspieranie i popularyzowanie imprez biegowych w okolicach Łodzi

2.Zachęcanie do aktywnego, zdrowego i sportowego trybu życia mieszkańców Ziemi Łódzkiej

3.Uatrakcyjnienie oferty imprez rekreacyjno-sportowych na terenie Ziemi Łódzkiej

4.Promocja postaw patriotycznych, wiedzy historycznej i poczucia tożsamości narodowej

 1. Organizatorzy

1.Fundacja Życie

 1. Miejsce

1.Łódź

2.Biuro zawodów zlokalizowane będzie przy Pomniku Katyńskim, przy zbiegu ulic Łąkowej i Mickiewicza w Łodzi, obok kościoła MBZ i zostanie otwarte w dniu zawodów o godzinie 8:00 a zamknięte o 10:15.

 1. Zgłoszenia

1.Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego

2.Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy oraz dokonała opłaty startowej. W momencie zgłoszenia i opłacenia startowego przez 200 osób lista startowa zostanie zamknięta. Przewiduje się dodatkowe miejsca dla zaproszonych zawodników, gości i przedstawicieli sponsorów.

3.Każdy zawodnik po zapisaniu się do biegu powinien w ciągu 2 dni dokonać opłaty startowej. W przypadku braku wpłaty zostanie skreślony z listy startowej.

4.W przypadku dokonania opłaty startowej po wyczerpaniu limitu uczestników, Organizator, na wniosek zainteresowanej osoby, dokona zwrotu przedmiotowej kwoty pomniejszonej o koszty operacyjne związane z dokonaniem przelewu.

5.Termin zgłoszeń internetowych upływa w dniu 9 maja 2019 roku o godzinie 24:00 lub po wyczerpaniu się limitu miejsc.

6.Zawodnicy zgłoszeni elektronicznie z opłaconym startowym będą obsługiwani w biurze zawodów przy osobnym stanowisku w godzinach pracy biura zawodów.

7.Odsprzedaż Pakietu Startowego osobom trzecim wiąże się z dyskwalifikacją zawodnika.

Pakiety startowe nieodebrane w dniu zawodów nie będą wydawane ani rozsyłane w późniejszym terminie

 1. Termin i dystans

1.Termin – 11 maja 2019 roku:

9:30- Biegi Dzieci

11:00 – Start Biegu Głównego

12:00 – Uroczysta dekoracja.

Dystans: 5km dla dorosłych 16+

 1. Limity czasu

1.Uczestników biegu obowiązuje limit czasu wynoszący 50 minut, liczony od startu biegu

2.Uczestnicy, którzy nie ukończą biegu we wskazanym limicie czasu, zobowiązani są do zejścia z trasy

3.Uczestnicy pozostający na trasie po upływie wskazanych limitów czasu, czynią to na własne ryzyko i odpowiedzialność.

 1. Udział i opłata startowa

Wysokość opłaty startowej:

Pierwszych 100 opłaconych zawodników- 30 zł

Zawodnicy Biegu od 101 do 200- 35 zł

Wpisowe w biurze zawodów – w przypadku wolnych miejsc: 40 zł

1.Opłatę startową należy uiścić wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego Dotpay.

2.Po dokonaniu zgłoszenia, system przekierowuje na stronę Dotpay, przez którą należy dokonać opłaty startowej. Płatności można dokonać również po zalogowaniu w serwisie zapisy.inessport.pl – zakładka moje konto – płatności.

3.Opłaty startowe następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa.

4.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych.

5.Na liście startowej wyświetlani będą tylko zawodnicy, którzy dokonali opłaty startowej.

6.Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto organizatora.

7.Opłata startowa w żadnym przypadku nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji zawodnika z udziału w zawodach, nieukończenia zwodów lub wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

8.W przypadku dokonania przelewu na 4 dni przed imprezą, zawodnik zobowiązany jest do przedstawienia potwierdzenia wpłaty w biurze zawodów.

9.Dokonanie opłaty startowej jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu imprezy.

10.Warunkiem dopuszczenia zawodnika do udziału w Biegu dla Bohaterów będzie własnoręcznie podpisanie Zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w Biurze Zawodów

11.Udział w biegu mogą wziąć osoby które ukończyły 16 rok życia.

12.Podczas odbioru numeru startowego zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku

13.W ramach wpisowego, każdy uczestnik i biegu otrzymuje:

 1. numer startowy;
 2. medal;
 3. posiłek regeneracyjny;
 4. elektroniczny pomiar czasu;
 5. napój

8 .Pomiar czasu:

 1. Pomiar czasu odbędzie się za pomocą chipów w numerach startowych.
 2. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane w pozycji poziomej z przodu do odzieży wierzchniej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona i wiąże się z możliwością dyskwalifikacji zawodnika.
 3. Brak numeru z chipem będzie równoznaczny z dyskwalifikacją zawodnika.
 4. Każdy zawodnik otrzyma po zakończonym biegu smsa z wynikiem.
 5. Klasyfikacje

1.Bieg dla Bohaterów

 1. Klasyfikacja indywidualna: klasyfikacja generalna – miejsca I – III w kategorii kobiet i mężczyzn
 2. Nagrody

1.W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn za miejsca I – III przewidziano puchary i nagrody rzeczowe.

2.Każdy zawodnik, który ukończy bieg główny otrzyma pamiątkowy medal.

 1. Postanowienia końcowe

1.Koszt uczestnictwa pokrywa zawodnik

2.Koszty organizacji pokrywają organizatorzy

3.Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników

4.Zawodnicy startują w biegu na własną odpowiedzialność

5.Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki

6.Organizator zapewnia szatnie oraz depozyt

7.Młodzież poniżej 18 roku życia startuje za pisemną zgodą rodzica/opiekuna, który musi stawić się w biurze zawodów wraz z dokumentem tożsamości, bądź pisemną zgodą wraz z kserokopią dowodu osobistego rodzica, który tę zgodę podpisał.

8.Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

9.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan nawierzchni na trasie biegu, w szczególności za kałuże, nierówności itp.

10.Wszystkich zawodników startujących w Biegu dla Bohaterów obowiązuje niniejszy regulamin

11.Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania w celach promocyjnych, informacyjnych, wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów przedstawiających uczestników biegu

12.Protesty należy składać w ciągu do 30 minut od zakończenia zawodów w biurze zawodów po wpłaceniu kaucji w wysokości 200 zł

13.Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyny

14.Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu, który będzie dostępny w biurze zawodów.

Serdecznie zapraszam!
Michał Owczarski
Prezes Zarządu Fundacji Życie

PS. Strzelnica dla wszystkich uczestników gratis.

Facebook

Fundacja Życie działa wyłącznie dzięki hojności swoich Darczyńców.
Każde wpłacone 10, 20 lub 50 zł ma OGROMNĄ WARTOŚĆ!

wspieram 10 zł
wspieram 20 zł
wspieram 50 zł

Mogą Państwo też wykonać tradycyjny przelew na nr konta:
mBank 85 1140 2017 0000 4902 1300 4925
Dziękuję!

Fundacja Życie

ul. Topolowa 6, 92-706 Łódź
tel.: 601 05 02 08
e-mail: fundacja@zycie.lodz.pl
nr konta:
85 1140 2017 0000 4902 1300 4925

http://www.zycie.lodz.pl/