PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS VALDYBOS NAUJIENLAIŠKIS 2022/07-08

Po ketverių metų petraukos Vilniuje susirinko PLB XVII Seimas

Liepos 17–21 dienomis Vilniuje vyko Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) XVII Seimas, kuriame dalyvavo lietuvių bendruomenių atstovai iš 37 pasaulio šalių.  Seimo metu buvo išklausyti pranešimai ir vyko diskusijos apie Pasaulio Lietuvių Bendruomenės dabartį, PLB tikslus ir uždavinius 2022–2025 m., diskutuota pilietybės, lietuvių bendruomenių stiprinimo, lituanistinio švietimo, kultūros, lietuvių bendruomenių tarpusavio bendradarbiavimo, tautinės tapatybės puoselėjimo, patriotizmo, susitelkimo ir pilietinio pasipriešinimo temomis.

PLB XVII Seimas priėmė 19 rezoliucijų. PLB Seimo atstovai padėkojo Lietuvos Respublikos Seimui ir Vyriausybei už tiesioginį bendradarbiavimą per bendras komisijas – LR Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisiją ir Lietuvos diasporos reikalų koordinacinę komisiją – ir visokeriopą Pasaulio Lietuvių Bendruomenės palaikymą bei už teikiamą prieglobstį ir pagalbą tautiečiams, atvykusiems iš humanitarinės krizės ištiktų kraštų, taip pat LR Seimo valdybai, kanceliarijai, LR Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisijos pirmininkei Daliai Asanavičiūtei už pagalbą organizuojant Pasaulio Lietuvių Bendruomenės XVII Seimą.

Sigito Čiapo nuotraukos

PLB XII Seimas išrinko PLB valdybą Kontrolės komisiją ir Konfliktų sprendimų komitetą. Į Kontrolės komisiją išrinkti: Daiva Kazlauskas (JAV), Egidijus Meškėnas (Švedija) ir Edita Vaitkaitienė (Airija). Į Konfliktų sprendimo komitetą išrinkti: Jonas Bružas (JAV), Mindaugas Jacinevičius (Vokietija), Laura Vidžiūnaitė (JAV).

Nuotraukoje  išrinkti PLB valdybos nariai (iš kairės): Irma Petraitytė-Lukšienė, Ernesta Kazlauskaitė-Tsakona, Jūratė Caspersen, Laurynas Misevičius, Dalia Henke (PLB pirmininkė), Laurynas Gerikas, Aušra Andriuškaitė, Aurelija Orlova, Alvija Černiauskaitė ir PLJS atstovas Rimvydas Rubavičius. 

Spaudos konferencija, skirta Pasaulio Lietuvių Bendruomenės naujai valdybai pristatyti

PLB XVII Seimo leidinys

Specialiai PLB XVII Seimui buvo išleistas leidinys, kuriame svarbiausi PLB dokumentai ir informacija apie lietuvių bendruomenes.

Leidinį kviečiame skaityti čia.

Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto sąjungos (ŠALFASS) bei Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) Sporto reikalų komisijos pirmininkas Laurynas R. Misevičius (penktas iš kairės) ir PLB pirmininkė Dalia Henke (trečia iš dešinės) su žaidynių dalyviais. Organizatorių nuotr.

Garsas apie XI pasaulio lietuvių žaidynes nuskambėjo per visą pasaulį

Liepos 14–17d. Druskininkai tapo visų sportuojančių lietuvių, susirinkusių į XI pasaulio lietuvių sporto žaidynes, draugystės ir vienybės centru. Sporto žaidynėse, kurių šūkis buvo „Aš – Lietuva!“, dalyvavo apie pustrečio tūkstančio tautiečių iš 26 pasaulio šalių. Tarp jų – viena gausiausių sportininkų delegacijų, ją sudarė apie 250 įvairaus amžiaus grupių JAV išeivijos lietuvių. JAV lietuviai iškovojo 23 medalius ir pagal iškovotus medalius rikiavosi trečioje komandinėje šalių rikiuotėje po Lietuvos ir Jungtinės Karalystės.

Plačiau

PLJS kongreso kultūrinė dalis vyko Punske

Pasibaigus PLB XVII Seimui, liepos 21–27 d. Punske vyko XVI pasaulio lietuvių jaunimo kongreso kultūrinė dalis. 

Renginyje dalyvavo ir dalyvius pasveikino PLB pirmininkė Dalia Henke ir pirmininkės pavaduotojas Laurynas Misevičius.

Renginio globėjas LR Prezidentas Gitanas Nausėda.

Organizatorių nuotr.

M. Morkevičiaus/ELTA nuotr.

Naujai išrinktos PLB valdybos nariai susitiko su Ministre Pirmininke Ingrida Šimonyte

Rugpjūčio 2 d. naujai išrinktos Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos pirmininkė Dalia Henke, pirmininkės pavaduotojas Laurynas Misevičius, valdybos narė Aurelija Orlova ir PLB atstovė Lietuvoje Vida Bandis susitiko su Ministre Pirmininke Ingrida Šimonyte, aptarė lietuvių diasporai užsienyje svarbius klausimus. „Užsienio lietuvių bendruomenių parama Lietuvai nepriklausomybės atkūrimo aušroje buvo neįkainojamai didelė, svarbus ir įtakingas diasporos balsas buvo ir remiant mūsų europinę ir euroatlantinę integraciją. Šiandien pasaulis yra dar labiau pasikeitęs ir leidžiantis neatitolti, nepaisant skiriančių kilometrų. Užsienyje gyvenančių lietuvių parama Ukrainai – vienas iš įrodymų, kad esantiems toli ne mažiau rūpi tai, kas rūpi ir esantiems čia. Visada džiugu girdėti, jog Lietuva nelieka išvykusiųjų užmarštyje, o kartu pastebima ir pažanga, kurią pasiekė valstybė ir visuomenė“, – sakė premjerė I. Šimonytė. Susitikime aptarti Vyriausybės ir PLB bendradarbiavimo formatai, valdybos atstovų iškelti sklandaus referendumo dėl daugybinės pilietybės organizavimo klausimai, kalbėtasi užsienio lietuvių ryšio su Lietuva išsaugojimo ir lietuvybės puoselėjimo temomis. 

Pristatytos PLB XVII Seimo rezoliucijos ir aptartas bendradarbiavimas

Rugpjūčio 2 d. PLB valdybos nariai susitiko su pasaulio lietuviams atstovaujančiomis LR Seimo narėmis Aušrine Armonaite ir Dalia Asanavičiūte. Pasaulio lietuvių apygardoje išrinkta Seimo narė Aušrinė Armonaitė įteikė PLB pirmininkei Daliai Henke padėką už nenutrūkstantį darbą telkiant lietuvius visame pasaulyje vienybei, aktyviai pilietinei pozicijai už demokratiją, laisvę, žmogaus teises.

Valdybos nariai taip pat apsilankė LRT, susitiko su generaline direktore Monika Garbačiauskaitė-Budrienė, aptarė tolimesnio bendradarbiavimo galimybes. Sutarta surengti nuotolinį susitikimą su LRT ir lietuvių bendruomenių lyderiais bei viešųjų ryšių atstovais, siekiant pristatyti LRT teikiamas žiniasklaidos kanalų galimybes viešinant atskirų šalių lietuvių bendruomenių veiklas.

Susitikimų metu buvo pristatytos PLB XVII Seimo priimtos rezoliucijos.

Susitikimas su LR Krašto apsaugos ministerija: aptarti strateginiai planai ir PLB dalyvavimas stalo pratybose

Rugpjūčio 4 d. PLB valdybos nariai Irma Petraitytė-Lukšienė ir Laurynas Gerikas susitiko su Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos (KAM) Gynybos politikos grupės atstovu Andriumi Vaivada. Susitikimo metu pristatytos PLB XVII Seimo priimtos rezoliucijos dėl pilietinio susitelkimo ir Ukrainos palaikymo, aptartas galimas PLB ir visų kraštų indėlis stiprinant piliečių atsparumą ir pilietinę valią, suderintos PLB įsitraukimo galimybės KAM-VRM stalo pratybose, vyksiančiose šių metų rugsėjo 15 d.

Plačiau

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė sveikino ukrainiečius su jų Nepriklausomybės diena

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė pasveikino ukrainiečius, rugpjūčio 24 d. minėjusius Nepriklausomybės dieną. PLB išreiškė „solidarumą ir paramą ukrainiečių tautai vardan demokratijos, laisvės ir taikos“.

2022 m. liepos 20 d. PLB XVII Seimas priėmė rezoliuciją „Dėl Ukrainos palaikymo“.

Lietuvių dienos Rygoje

Rugpjūčio 26–28 dienomis Rygoje vyko Latvijos lietuvių dienos, kurias organizavo Latvijos lietuvių bendruomenė, Rygos lietuvių vidurinė mokykla ir asociacija „Amatų šalis“.

Renginyje dalyvavo ir lietuvius pasveikino PLB pirmininkė Dalia Henke.

Projektas „Pasaulio Lietuva“

Kviečiame skaityti naujus PLB atstovybės vykdomo projekto „Pasaulio Lietuva“ straipsnius:

Taiyda Rudaitis Chiapetta: „Noriu būti pavyzdys jaunimui ir kitiems, parodyti, kaip svarbu ir smagu prisidėti prie lietuviškų veiklų ir jas gerinti“

Virtuvės šefė Joana Gimbutytė: apie gyvenimą Austrijoje, muziką bei atkaklumą siekiant savo tikslų

Jutta Noak: „ Rašytojas dažniausiai renkasi vienatvės namus“

www.pasauliolietuvis.lt

Parama užsienio lietuvių studijoms

Valstybinis studijų fondas nuo rugpjūčio 26 iki rugsėjo 30 dienos kviečia teikti paraiškas valstybės paramai užsienio lietuvių studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose gauti.

Studentai, pretenduojantys į valstybės paramą užsienio lietuviams, kviečiami elektroniniu būdu pateikti paraišką.

Daugiau informacijos čia.

Lituanistinio švietimo mokytojo (dėstytojo) premijos konkursas

Premijos skyrimo tvarka nurodyta Asmenų, vykdančių ar vykstančių vykdyti lituanistinį švietimą užsienyje, rėmimo ir skatinimo tvarkos aprašo 43–47 punktuose. 2022 m. numatoma skirti vieną 50 bazinių socialinių išmokų dydžio (2300 eur) premiją. 

Daugiau informacijos čia.

„Pasaulio lietuvis“

Kviečiame skaityti Pasaulio Lietuvių Bendruomenės leidinį - metraštį  „Pasaulio lietuvis“.

kaip įsigyti
Facebook
PRENUMERUOTI

PLB valdyba

PLB pirmininkė Dalia Henke

El. paštas: Dalia.Henke@plb.lt

PLB atstovybė Lietuvoje: Gedimino pr.53, 

Seimo III rūmai, 212 k. Vilnius

El. paštas: plb@plb.lt

www.plb.lt

www.pasauliolietuvis.lt

SHARE FORWARD

Atsisakyti

MailerLite