EkoNu! nyhetsbrev - December 2018

År 2018 – en tillbaka blick

Ett märkligt år på många sätt har detta år varit. Ekogrundkurserna fylldes snabbt med jordbrukare som ville lära sig mera om ekologisk produktion, bara på de svenskspråkiga kurserna i Österbotten och i Nyland deltog 90 st personer. Därefter publicerade Evira i maj förhandsuppgifter över hur många gårdar som gjort ekoförbindelser. Man kunde konstatera att antalet nya ekogårdar växt i alla delar av Finland!
Andelen ekologisk odlad jordbruksareal enligt förhandsuppgifter är nu i Nyland 14,2%, i Österbotten 12,3% och i Egentliga Finland 9,7%. 

Försäljning av ekologiska produkter fortsätter också att växa i Finland, detta informerade handeln och industrin via föreningen ProLuomu under året. Odlingssäsongen var utmanande med torka och "extrem" värme, vilket gör att ekoskördarna var mycket låga och många har jobbat hårt för att få betena att räcka till och vinterfoder till sina djur. Spannmålspriserna har sakta gått upp under hösten och är nu på en hyfsad nivå, för dem som har något att sälja.
Slutligen under årets sista månad meddelade Jord- och skogsbruksministeriet att inga nya ekoförbindelser kan göras nästa år på grund av att det inte finns finansiering för nya ekoförbindelser. Det känns som ett steg bakåt för utvecklingen av ekobranchen i Finland, men vi hoppas på att lösningar ska hittas de kommande åren och att "pausen" inte blir för lång. Trots detta är det möjligt att ansluta sig till ekokontrollen och starta ekoproduktion, men då utan ekostödet.

Enligt projektbeslut avslutar projekt EkoNu! -För ekobranschen i Svenskfinland sin verksamhet i början av året 2019. I nästa nyhetsbrev informerar vi om de höjdpunkter och resultat projektet nått.

Presentation av ekosortförsöken 2018

Nu finns årets presentation av ekosortförsöken i Lovisa på hemsidan. Presentationen innehåller också en sammanställning(tabeller) med resultat för åren 2012-2018; skördemängd och protein. 
I samma presentation finns även resultaten från årets demo-försök med spelt och lantsorter.
PÅ EkoNu!s hemsida hittas även försöksresultaten på finska under kategorin: Luomulajikekokeet.

Ekodagarna 15-16.11.2018 i Björneborg

Årligen arrangerar Förbundet för Ekologisk odling (Luomuliitto) med lokala föreningar och projekt i regionerna de nationella ekodagarna. I år var platsen för ekodagarna Björneborg. Många olika intressanta teman behandlades under ekodagarna bl.a. markens bördighet, marknadsföring, export mm och studiebesök gjordes till närliggande ekogårdar. Bekanta dig med dagarnas föreläsningsmaterial på hemsidan Luomu.fi

Ekocertifiering av skog

Mängden av ekocertifierad skogsmark ökar nu snabbt i Finland. Enligt ProLuomu rf finns det idag åtminstone 12 milj.hektar ekocertifierad skog i Finland (källa: år 2017´s uppgifter). Naturprodukter som säljs från dessa ekoskogar är i huvudsak skogsbär och björksav men nya intressanta ekocertifierade naturprodukter är på kommande såsom tex sprängticka och lackticka.

I Österbotten torde den ekocertifierade skogsarealen nästa vår uppgå till ca 3500 hektar totalt. Det österbottniska företaget Arctic Birch sålde under året ca 0,5 milj.liter tappad och förädlad björksav och det mesta av björksavprodukterna gick på export.

HÄNDELSEKALENDER
Ekogrundkurser 2019

Ekogrundkurser ordnas på svenska i Österbotten och Nyland våren 2019, OM tillräckligt många deltagare anmäler sig till respektive kurs.

Ekogrundkursen är totalt 5 dagar och krävs vid ingående av ekoförbindelse (nya gårdar, eller gårdar som generationsväxlar där nya övertagaren ska uppfylla skolningskravet).

ÖSTERBOTTEN:

Kursdagar: ons. 31.1, 5.2, fre. 8.2, ons. 13.2 och tis. 19.2 mellan kl. 9:00-15:30.
Ekogrundkursen arrangeras av Yrkesakademin i Österbotten. Platsen är YA! Auditoriet i A-huset, Kungsgårdsvägen 37 A, 65 380 Vasa.
Mer information om kursprogrammet ges av lärare Roger Frants YA, tfn 044-750 3255 eller ekorådgivare Ulrika Wikman ProAgria ÖSL, tfn 050-5851 305. Anmälan som görs elektroniskt via www.eduya.fi, senast 21.1.2019.

NYLAND:

Kursdagar: to-fre 7-8.3. och 14-15.3. kl. 9:00-15:30. Den sista kursdagen ordnas som en exkursion till ett par ekologiska gårdar i Västnyland i april, datum fastslås senare.
Ekogrundkursen arrangeras av Nylands Svenska Lantbrukssällskap på Västankvarn Gård i Ingå, Västankvarnvägen 413, 10230 Ingå St.
Anmälningar och förfrågningar till Micaela, micaela.strom@nsl.fi tel. 044-380 7771 eller Torbjörn, torbjorn.lonnfors@nsl.fi tel. 0400-860 635. Anmälan så fort som möjligt, senast 15.2.2019.

Introduktionskurs i regenerativa odlingsmetoder (på Åland)

Om vi kan öka mullhalten i jorden från 2 till 5 % så binder vi in kol motsvarande 300 ton koldioxid per hektar. Samtidigt uppnår vi flera odlingsmässiga fördelar som bättre vattenhållande förmåga, bättre näringsförsörjning, mindre risk för erosion, högre skörd med bättre kvalitet och sundare plantor, djur och människor.

Kurs om regenerativt jordbruk med Martin Beck från Danmark
(www.martin-beck.dk)

Datum: 8-10.2.2019 med fortsättning i fält 28-29.6.2019
Tid: 10-16
Plats: Bergkulla, Saltvik
Arrangör: Ekologiska odlarna på Åland & Ålands vatten
Kursinnehåll: Introduktionskurs kring regenerativt jordbruk.
Kursen riktar sig till jordbrukare, trädgårds-odlare, driftsledare och rådgivare inom konventionell, ekologisk och biodynamisk odling. Vid kursen förmedlas ny yrkesmässig kunskap från hela världen. Metoderna är utvecklade och utprövade i praktiken och bygger på ett brett erfarenhetsunderlag.
Regenerativt jordbruk – vad innebär det?
Samspel mellan växter och mikroliv
Återuppbyggande av jordens humushalt
Behandling av organisk gödsel

Kostnad: Kursdagarna anordnas med stöd från Ålands landsbygdsutvecklingsprogram 2014-2020 och är därför gratis att deltaga i. Lunch och kaffe kostar 10 euro/dag.
Anmälan senast 15.1.2019 till cecilia.skimra@aland.net eller tel. 0457 523 0723

Mer info och program i händelsekalendern!

(Originalbilden på de lyckliga ekologiska grisarna är från Jessica Kock, Skogsjö Gård)

- Micaela Ström & Ann-Sofi Ljungqvist, EkoNu!