SEKTOR ZA TURIZAM

U Narodnim novinama objavljen je novi Zakon o pružanju usluga u turizmu: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_130_2982.html. Osnovna pitanja koja se uređuju ovim zakonom su način i uvjeti pod kojima pravne i fizičke osobe mogu pružati usluge u turizmu. HGK planira organizaciju edukacija za tvrtke-članice HGK o primjeni novog Zakona održati u narednom periodu, a o točnim terminima i gradovima ćemo Vas dodatno izvijestiti tijekom siječnja.

Osnovne izmjene koje je donio ovaj Zakon, u odnosu na prethodno važeći Zakon, su:

 • usklađivanje s Direktivom (EU) 2015/2302 o putovanjima u paket aranžmanima i povezanim putnim aranžmanima, čime će se postići bolja i učinkovitija zaštita potrošača;
 • smanjenje administrativnih prepreka za započinjanje, ali i nastavak poduzetničke djelatnosti - radi povećanja konkurentnosti hrvatskog turizma kroz rasterećenje poduzetnika; 
 • propisuje se koje se usluge smatraju turističkim uslugama zdravstvenog turizma - usluge organiziranja i/ili posredovanja usluge prijevoza, transfera i smještaja, kao pojedinačne usluge ili kao organizirano putovanje, koje se pružaju korisnicima zdravstvenih usluga zdravstvenog turizma; proširuje se krug pružatelja turističkih usluga u zdravstvenom turizmu, pa se pored specijalnim bolnicama i lječilištima, pružanje tih usluga omogućuje i drugim zdravstvenim ustanovama, trgovačkim društvima za obavljanje zdravstvene djelatnosti i zdravstvenim radnicima koji samostalno obavljaju privatnu praksu, sukladno posebnim propisima kojima je regulirana zdravstvena zaštita, za korisnike svojih zdravstvenih usluga; 
 • dodatno se uređuju turističke usluge u kongresnom turizmu, kao usluge osmišljanja idejnih rješenja, planiranja, savjetovanja, promocije, registracije sudionika, te sadržajne i tehničke organizacije i provedbe skupova i događanja, a kada istovremeno uključuju ponudu smještaja, prijevoza, transfera, izleta i drugih usluga u turizmu sudionicima skupova i događanja te osobama u njihovoj pratnji; propisuje se tko ih može pružati pored turističkih agencija, da ugostitelji mogu u svom ugostiteljskom objektu pružati usluge tehničke organizacije i provedbe skupova i događanja koji uključuju usluge smještaja, da organizator kongresa, događanja ili sličnog skupa može bez angažiranja turističke agencije organizirati prijevoz, smještaj i prehranu za sudionike, ako se trošak njihovog sudjelovanja pokriva iz sredstava organizatora ili sponzorstva, donacija i slično, bez naplate kotizacije i ostalih troškova od sudionika, s tim da sudionik kongresa, događanja ili sličnog takvog skupa ne može snositi troškove svoga sudjelovanja kroz osobno sponzorstvo, donaciju ili slično; također se propisuje da pružanje turističkih usluga u kongresnom turizmu nije organizacija kongresa, događanja ili sličnih skupova, koji ne uključuju ponudu smještaja, prijevoza, transfera, izleta i drugih usluga u turizmu sudionicima skupova i događanja te osobama u njihovoj pratnji; 
 • uređuju se pružanje usluga iznajmljivanja osobnih vozila (rent-a-car), sa ili bez vozača, te tko ih i pod kojim uvjetima može pružati;
 • uređuje se turističko ronjenje - ronjenje namijenjeno turistima roniocima u svrhu rekreacije i razgledavanja podmorja, tko ih može pružati, usluge koje su obuhvaćene turističkim ronjenjem, te uvjeti pod kojima se pruža ta usluga;
 • definira se usluga transfera i tko ju može pružati, pa tako i ugostitelji za potrebe svojih gostiju kojima pruža usluge smještaja;
 • omogućavanje crkvi i vjerskim zajednicama organiziranje hodočašća i drugih putovanja u funkciji promicanja i očitovanja vjere, do najviše dva dana uključujući jedno noćenje, uz pisano odobrenje tijela vjerske zajednice nadležnog za izdavanje takve potvrde, uz uvjete kao što su propisani za sindikate i udruge;
 • dodatno reguliranje pružanja turističkih usluge aktivnog i pustolovnog turizma, propisivanjem većih obveza što se tiče pružatelja usluge (organizatora) takvih aktivnosti, ali i osoba koje pružatelji usluga angažiraju za izvođenje tih aktivnosti, a što je sve vezano za sigurnost i zaštitu potrošača, a time i pružatelja usluga;
 • stručni ispit za turističkog vodiča propisuje se na način da se sastoji od općeg dijela za područje Republike Hrvatske i posebnog dijela za zaštićene cjeline (lokalitete) po županijama;
 • uređuje se pružanje usluga turističkog vodiča državljana druge države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske konfederacije na privremenoj ili povremenoj osnovi, na način da isti može pružati usluge turističkog vodiča na području Republike Hrvatske, osim na ili u zaštićenim cjelinama (lokalitetima); time se izjednačuje položaj navedenih turističkih vodiča s hrvatskim turističkim vodičima koji imaju položen samo opći dio stručnog ispita:
 • daje se ovlaštenje ministru turizma da uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za kulturu i poslove zaštite prirode pravilnikom propiše popis zaštićenih cjelina (lokaliteta) koji bi bio uži od sada važećeg popisa turističkih cjelina (lokaliteta) po županijama, a koji ne bi uključivao javne površine, gradske trgove, šume, parkove i slično;
 • podiže se nivo znanja stranog jezika za pružanje usluga turističkog vodiča - razina B2 prema stupnjevima Zajedničkog europskog referentnog okvira u razumijevanju i govoru;
 • podiže se nivo znanja stranih jezika za voditelja poslova - znanje najmanje jednog svjetskog jezika razine B2 prema stupnjevima Zajedničkog europskog referentnog okvira u razumijevanju i govoru i poznavanje još jednog razine A2 prema stupnjevima Zajedničkog europskog referentnog okvira u razumijevanju i govoru;
 • propisuje se obveza turističkoj agencije zapošljavanja najmanje jednog voditelja poslova, te time smanjuje trošak poslovanja;
 • ukida se organiziranje seminara i polaganje stručnih ispita za voditelja poslovnice na visokim učilištima, a uvodi se samo polaganje stručnog ispita za voditelja poslova pred ispitnom komisijom Ministarstva turizma, prema ishodima učenja koje propisuje ministar turizma;  
 • uređuje se pitanje prostora u kojem posluje turistička agencija na način da ista u pravilu posluje u prostoru poslovne namjene, a u prostoru stambene iznimno i to ako posluje samo na način da svoje usluge pruža putem internetskih stranica ili sličnog online sustava za prodaju, uključujući telefonsku službu, a bez istodobne fizičke prisutnosti korisnika usluge u prostoru u kojem turistička agencija obavlja svoju djelatnost, s tim da taj prostor mora ispunjavati uvjete sigurnosti i zaštite na radu propisane posebnim propisima;
 • propisivanje obveze turističkim agencijama da na svojim internetskim stranicama, radi zaštite potrošača, objavi slijedeće podatke: tvrtka i sjedište, ime i prezime voditelja poslova, svojstvo u kojem nastupa i ovlaštenja koja ima, adresu e-pošte, broj telefona i telefaksa, te radno vrijeme u kojem je moguće uspostaviti izravan kontakt sa zaposlenicima turističke agencije, broj sudskog ili drugoga javnog registra u koji je turistička agencija upisana, te podatke o registru, porezni broj ako je obveznik plaćanja poreza na dodanu vrijednost, pojedinosti o nadležnom tijelu čijem službenom nadzoru podliježe djelatnost turističke agencije, jasne upute o načinu podnošenja prigovora, odnosno o načinu na koji rješava potrošačke pritužbe, opće uvjete poslovanja za usluge koje pruža, odnosno opće uvjete poslovanja turističke agencije čije usluge prodaje i/ili za koje posreduje, na hrvatskom jeziku i jezicima na kojima nudi svoje usluge
 • smanjuje se broj pravilnika za čije je donošenje ovlašten ministar;
 • smanjenju se iznosi prekršajnih kazni;
 • uvodi se ublažavanje postupanja turističkih inspektora prema pružateljima usluga počiniteljima prekršaja primjenom načela oportuniteta, tj. propisivanjem mogućnosti da se bez kažnjavanja otklone nepravilnosti i nedostaci utvrđeni u inspekcijskom nadzoru; navedenim rješenjem, ispunit će se i očekivanja ugostitelja i njihovih strukovnih udruga odnosno komora koji su, uz prijedloge za snižavanje prekršajnih kazni, u više navrata predlagali slična rješenja.

Očekuje se da će posljedice donošenja Zakona biti povećanje raznolikosti i razvoj turističke ponude, olakšano poslovanje gospodarskim subjektima, veća profesionalnost i podizanje kvalitete u pružanju usluga , jednostavnija provedba zakonskih odredbi i učinkovitije suzbijanje sive ekonomije, bolja zaštita potrošača, veća zaposlenost, stvaranje uvjeta za pristup povoljnom financiranju projekata koji uključuju pružanje neke od Zakonom obuhvaćenih turističkih usluga, a sve u cilju jačanja ukupne konkurentnosti hrvatskog turizma i učinkovitije komunikacije s tržištem.

Hrvatska Gospodarska Komora

Sektor za turizam

Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb
MB: 3206190, OIB: 85167032587
Besplatni Info Telefon: 0800 1852
, Telefon +385 (0)1 45 61 570
e-mail: turizam@hgk.hr

Ova poruka je poslana svim članicama turističkog sektora Hrvatske gospodarske komore

Ako više ne želite primati sadržaj ovakvog tipa, molimo kliknite na sljedeću poveznicu:

Odjava s liste