Отвори во прелистувач
Билтен #5
август 2019

Почитувани,

Ви го испраќаме петтиот број на Билтенот на Граѓанскиот ресурсен центар во кој може да прочитате за нашиот нов повик за грантови, новата програма за градење капацитети како и нашите досегашни постигања и резултати. Дополнително известуваме и за низа други активности важни за граѓанскиот сектор а спроведени од други организации и чинители во периодот јуни - август.  

Со почит,
Тимот на Граѓанскиот ресурсен центар

Активностите на Граѓанскиот ресурсен центар - ГРЦ во јуни - август 2019
Програма за градење капацитети на ГО

Во периодот јуни-јули Граѓанскиот ресурсен центар спроведе анализа преку он-лајн прашалник до граѓанските организации за утврдување на потребите на ГО од градење на нивните капацитети. Согласно на резултатите од прашалникот и анализата, програмата ќе ги опфати следните теми за обуки:

 • Генерирање на фондови
 • Од проектна идеја до успешна проектна апликација
 • Финансиско работење и финансиска транспарентност
 • Истражување и методи за истражување
 • Мониторинг и евалуација на програми, резултати и влијанието на работењето на ГО
 • Граѓанско учество во процесот на донесување одлуки на локално ниво
 • Комуникација и видливост на ГО

Во тек е отворениот повик за избор на обучувачи, а спроведувањето на обуките ќе започне во октомври и ќе трае до февруари 2020.

Повик за избор на обучувачи

Отворен повик за акциски грантови за застапување

Во август, Граѓанскиот ресурсен центар го подготви својот втор повик за доделување на грантови на граѓанските организации.

Целта на повикот за мали акциски грантови за застапување е поддршка на локалните организации во подготовка и спроведување иницијативи за застапување, придонес кон подобри локални политики и активности на локално ниво.

На повикот ќе бидат доделени не повеќе од десет грантови, секој во висина од најмалку 2.000 евра а најмногу 3.000 евра.

Повикот е објавен на 10 септември а рок за аплицирање е 10 октомври.

Три информативни сесии ќе бидат организирани за повикот на:

 • 17.09.2019 од 12:00 часот, во Тетово
 • 18.09.2019 од 12:00 часот во Велес
 • 19.09.2019 од 12:00 часот во Прилеп

Отворен повик

Организирани средби на Мобилниот ресурсен центар

Во јуни Граѓанскиот ресурсен центар организираше посета на Мобилниот ресурсен центар во Куманово.

За време на средбата, претставниците ја искажаа потребата од помош при раководење со проектен циклус, од пишување апликации до самото спроведување на проекти. Организациите се соочуваат со комплицирани административни процедури за кои најмуваат надворешни луѓе, а самите организации остануваат со слаби капацитети.

Прочитајте повеќе за МРЦ во Куманово.

Скроени работилници за организациско јакнење на организациите

Во периодот јули – август, Граѓанскиот ресурсен центар организираше три скроени работилници за стратешко позиционирање на четири организации.

На работилниците, секој ментор работеше индивидуално со по една организација. На овој начин се ставија во фокус нивните поединечни потреби, а учесниците заедно работеа на јакнењето на сопственото здружение.

Прочитајте повеќе

Обезбедена поддршка од ГРЦ (15 февруари 2018 - 31 август 2019)

Одговорено на 448 барања за советодавна поддршка. Заинтересираните организации можат да постават прашања преку барањето за поддршка или да се обратат директно до канцелариите на ресурсните центри во Скопје, Штип и Гостивар.

Испратени се 302 релевантни информации до граѓанските организации. Доколку сакате да добивате информации, приклучете се на листата за дистрибуција.

Организирани се 175 настани во просториите на Граѓанскиот ресурсен центар од страна на граѓански организации или други чинители. За користење на просториите, пополнете го соодветното барање.

Подготвени и споделени се 19 месечни прегледи на финансиски можности за граѓански организации за вкупно 199 отворени повици. Погледнете ги достапните месечни прегледи за финансиски можности за граѓански организации.

Подготвени и споделени се 50 неделни прегледи со информации за започнати процеси на подготовка на закони и нацрт-закони објавени на ЕНЕР и 13 месечни прегледи од следењето на отвореноста на процесите на подготовка на законите. Погледнете ги неделните и месечните прегледи.

Следни настани на ГРЦ
Kалендар на настани
 • Информативна сесија за отворен повик за грантови, 12:00 - 14:00, 17 септември 2019, во сала на кабинет (општинска зграда), улица Дервиш Цара бб, Тетово
 • Информативна сесија за отворен повик за грантови, 12:00 - 14:00, 18 септември 2019, во пресконференциска сала (општинска зграда), ул. Панко Брашнар бр.1, Велес
 • Информативна сесија за отворен повик за грантови, 12:00 - 14:00, 19 септември 2019, во Младински информативен и советодавен центар ИНФО СЕГА, ул. Цар Самоил бр. 18, Прилеп
 • Мобилен ресурсен центар во Кавадарци, 27 септември 2019 година, Квадарци
  Поважни информации за граѓанското општество и овозможувачкото опкружување за ГО

  Во овој дел од Билтенот известуваме за битни информации за граѓанското општество кои ги преземаат и спроведуваат други општествени чинители

  Во периодот јуни – август Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор одржа две седници и тоа на 4 јули и 27 август.

  На овие две седници, меѓу другото беа дискутирани низа теми вклучувајќи ги Националната стратегија за развој на концептот на едно општество и интеркултурализмот во Република Северна Македонија, избор на претставници од Советот за Комисијата за распределба на финансиски средства наменети за финансирање на програми активности на здруженијата и фондациите од Буџетот за 2019, номинација на учесник на Конференцијата за промоција на Конвенцијата за прекршоци поврзани со културното наследство во Кипар итн.

  Прочитајте повеќе за седниците на Советот

  На 26.06.2019 година во Скопје се одржа Завршна конференција на проектот „Силни граѓански организации за позитивни социјални промени“, поддржан од Европската Унија а спроведуван од Фондација за развој на локалната заедница Штип, Центар за оддржлив развој Алка и Институт за развој на заедницата од Тетово.

  На конференцијата беа презентирани клучните наоди од проектот, како и промените кои проектот ги направи во периодот на спроведување, со посебен фокус на поддршката на граѓанските организации од општинските буџети.

  Прочитајте повеќе за конференцијата

  Во јуни започна спроведувањето на 10 годишната Програма за парламентарна поддршка, финансирана од Швајцарската агенција за развој и соработка а спроведувана од Националниот демократски институт, Институтот за демократија “Социетас Цивилис” – Скопје и Центарот за управување. Програмата има за цел да ги поддржи реформските напори на Собранието кон посилна улога во надзорот над извршната власт, законите за повисок квалитети поголема отвореност, транспарентност и учество на граѓаните во работата на Собранието. 
  Вкупниот буџет на програмата е 11 милиони швајцарски франци.

  Прочитајте повеќе

  Центарот за граѓански комуникации во јуни го објави рангирањето на институциите според Индексот на активна транспарентност, односно според проактивното објавување информации од јавен карактер изработен во март 2019 година, во кое се вклучени сите министерства, Владата и општините.

  Индекс на активна транспарентност 2019

  Балканската мрежа за развој на граѓанското општество ја објави десетата анализа на годишните извештаи на Европската Комисија и оценката на постигнатиот напредок во областа на развој на граѓанското општество и дијалогот со јавните институции. Анализата се заснова на Матрицата за следење на овозможувачката околина за развој на граѓанското општество.

  Прочитајте повеќе за анализата

  На 12 јули 2019 година, Мрежата за заштита од дискриминација го промовираше извештајот за имплементацијата на Законот за спречување и заштита од дискриминација 2011-2018. Целта на извештајот е да собере податоци за досегашното спроведување на Законот и анализирање за севкупното работење на Комисијата од нејзиното формирање до денес.

  Прочитајте повеќе за анализата

  РЦ Скопје

  Тел: +389 2 3237 784
  info@rcgo.mk

  РЦ Гостивар

  info.gv@rcgo.mk

  РЦ Штип

  Тел: +389 32 397 707 лок 208
  info.st@rcgo.mk

  facebook
  ГРАЃАНСКИ РЕСУРСЕН ЦЕНТАР

  ул. Кирил и Методиј, бр. 50, реон 7, 1000 Скопје
  www.rcgo.mk

  Овој билтен е подготвен со помош на Европската Унија. Содржината на овој билтен е единствена одговорност на спроведувачите на проектот и во никој случај не може да се смета дека е одраз на ставовите на Европската Унија.

  Го добивте овој билтен бидејќи сте дел од листата за споделување информации.

  Одјавете се доколку не сакате да добивате билтен