PLB VALDYBOS NAUJIENLAIŠKIS

2017 m. SAUSIS

UŽGAUDĖ VARPAS LIEPIMU AIŠKIAUSIU,

TARYTUM JISAI ŽMOGAUS LŪPAS GAVO:

KELKITE, KELKITE, KELKITE, KELKITE...

V. KUDIRKA

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS VALDYBA SVEIKINA VISUS SU VASARIO-16-ĄJA !

PLB Valdybos susitikimai su valdžios ir visuomenės veikėjais

Sausio 23–25 dienomis Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Dalia Henke ir PLB Valdybos nariai Vida Bandis, Laurynas Gerikas, Arūnas Teišerskis, Rolandas Žalnierius susitiko su daugeliu svarbių šalies pareigūnų ir visuomenės veikėjų.

„Dar pusė Lietuvos yra išsibarsčiusi visame pasaulyje. Kiekvieno išvažiavimas turi savo istoriją, bet daugelis jų išdidžiai save vadina lietuviu, galinčiu ir norinčiu prie Lietuvos augimo prisidėti mažu ar dideliu darbu. Tai didžiulė beveik neišnaudota Lietuvos jėga, tačiau užuot susivieniję mes savo tautiečius atstumiame atimdami pilietybę. Turime susiimti ir vieną kartą išspręsti dvigubos pilietybės klausimą“, – sakė Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Dalia Henke.

Susitikimuose  buvo aptariama ne tik dvigubos pilietybės problema ir užsienyje gyvenančiųjų teisė balsuoti, bet ir kiti diasporai rūpimi švietimo, mokslo, kultūros klausimai.

Susitikimas su LR Seimo Pirmininku Viktoru Pranckiečiu

Susitikimo su Seimo Pirmininku metu buvo kalbama apie pilietybės išlaikymą, balsavimą internetu. PLB Valdybos nariai teigė, kad balsavimas internetu galėtų reikšmingai palengvinti užsienio lietuvių dalyvavimą Lietuvos rinkimuose ir balsavimuose dėl referendumų. Buvo atkreiptas dėmesys į nepatenkinamai įgyvendinamą rinkimų teisę, įtvirtintą Konstitucijos 55, 78 ir 119 straipsniuose, pabrėžiama, kad užsienio lietuviams nesudarytos vienodos sąlygos dalyvauti Lietuvos Respublikos rinkimuose, kaip ir Lietuvoje gyvenantiems Lietuvos Respublikos piliečiams.

Susitikimo metu buvo kalbama apie Lietuvos kultūros ir švietimo sklaidą užsienyje, planuojamus pasaulio lietuvių renginius Lietuvoje ir užsienyje, apie galimybes surengti PLB XVI Seimo posėdžius Vilniuje, LR Seimo konferencijų salėje.

Nuotraukoje iš kairės: PLB  Viešųjų ryšių komisijos pirmininkas  Laurynas Gerikas, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės  pirmininkė Dalia Henke, Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis, PLB atstovė Lietuvoje Vida Bandis.

LR Seimo nuotrauka.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė siekia, kad užsienio valstybės pilietybę įgiję lietuviai galėtų išlaikyti ir Lietuvos pilietybę. 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Dalia Henke LNK televizijos Žinių laidoje išsakė PLB poziciją tuo klausimu:

PLB atstovai susitiko su Ministru Pirmininku Sauliumi Skverneliu

Susitikimo Vyriausybėje metu PLB Valdybos pirmininkė Dalia Henke trumpai pristatė Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui PLB aktualius klausimus. Ministras Pirmininkas išsakė mintis dėl tolimesnio sėkmingo bendradarbiavimo šiais klausimais. Premjeras informavo, jog Užsienio lietuvių reikalų koordinavimo komisija tęs savo darbą. Pirmasis Komisijos, kuriai vadovauja Premjeras, posėdis numatomas balandžio mėnesį. PLB pirmininkė papasakojo apie PLB  siūlomus projektus Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui, pakvietė Ministrą Pirmininką savo dalykinių vizitų užsienio šalyse metu skirti  laiko ir susitikimui su krašto lietuvių bendruomene.

Pokalbyje taip pat dalyvavo Vyriausybės Užsienio ir ES reikalų skyriaus vedėjas Andrius Kalindra, PLB Valdybos nariai Vida Bandis, Laurynas Gerikas, Arūnas Teišerskis.

PLB Valdybos nariai lankėsi Konstituciniame Teisme

Susitikime su Konstitucinio Teismo pirmininku Dainiumi Žalimu buvo aptarti iššūkiai, su kuriais susiduria kitų valstybių pilietybes įgyjantys Lietuvos piliečiai. Tapus kitos valstybės piliečiu, prarandama Lietuvos pilietybė. Konstitucinio Teismo pirmininkas pažymėjo, kad pilietybės klausimas Konstituciniame Teisme nagrinėtas jau ne kartą, jis pabrėžė, kad  „Naujausiame, 2013 m. kovo 13 d., Konstitucinio Teismo sprendime konstatuota, kad, norint išplėsti galimybes Lietuvos pilietybę suteikti užsienio šalių piliečiams ar nustatyti, jog po 1990 m. kovo 11 d. iš Lietuvos išvykę ir kitos šalies pilietybę gavę piliečiai gali įgyti daugybinę pilietybę, Pilietybės įstatymo pataisų neužtenka – tam reikia keisti Konstituciją“.

Nuotraukoje iš kairės: Advokatų kontoros Motieka & Audzevičius vyresnysis teisininkas Justinas Jarusevičius, PLB atstovė Lietuvoje Vida Bandis,  Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas, PLB pirmininkė Dalia Henke, PLB Viešųjų ryšių komisijos pirmininkas Laurynas Gerikas.

Susitikimas su LR Seimo ir PLB Komisijos vadovais

Sausio 25 d. PLB pirmininkė Dalia Henke, Valdybos nariai Vida Bandis, Laurynas Gerikas, Rolandas Žalnierius posėdžiavo su Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisijos pirmininku Antanu Vinkumi ir jo pavaduotoju Stasiu Tumėnu. Posėdyje buvo aptarti klausimai dėl bendrų Komisijai priklausančių Seimo narių ir PLB atstovų Komisijoje susitikimų, posėdžių, aptartos susitikimų datos,  preliminarūs darbotvarkės klausimai.

Olgos Posaškovos nuotr.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės atstovai susitiko su Seimo Kultūros komiteto pirmininku Ramūnu Karbauskiu

Susitikimo metu buvo aptartas pasirengimas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo renginiams, lietuvių bendruomenių įsitraukimas į renginio programos parengimą. Buvo aptartas pilietybės klausimas. PLB pirmininkė Dalia Henke išsakė PLB poziciją, ji pabrėžė, kad „PLB kalba apie pilietybės išsaugojimą, kaip išlaikyti tą prigimtinę teisę. Konstitucijoje įrašyta, kad Lietuvos pilietybė įgyjama gimstant".

Nuotraukoje iš kairės: PLB Valdybos nariai Rolandas Žalnierius, Arūnas Teišerskis, VIda Bandis, Seimo Kultūros komiteto pirmininkas Ramūnas Karbauskis, PLB pirmininkė Dalia Henke, PLB Viešųjų ryšių komisijos pirmininkas Laurynas Gerikas.

Europos Komisijos atstovybėje Lietuvoje

PLB Valdybos nariai apsilankė Europos Komisijos atstovybėje, su Europos Komisijos atstovu Lietuvoje, buvusiu aktyviu Belgijos Lietuvių Bendruomenės pirmininku Arnoldu Pranckevičiumi kalbėjo apie Brexit poveikį ES piliečiams Jungtinėje Karalystėje, apie emigracijos problemą ir galimus jos sprendimo būdus, apie lietuvių bendruomenių veiklą ir aktyvios bei pilietiškos diasporos svarbą.

Nuotraukoje iš kairės: Laurynas Gerikas, PLB pirmininkė Dalia Henke, Europos Komisijos atstovas Arnoldas Pranckevičius, Vida Bandis.

Teisingumo ministerijoje diskutuota aktualiais užsienyje gyvenantiems lietuviams klausimais

PLB pirmininkės Dalios Henke ir Valdybos narių susitikimo su teisingumo ministre Milda Vainiute metu buvo aptarti dvigubos pilietybės, balsavimo užsienyje, elektroninio balsavimo, pavardžių rašybos lotyniškais rašmenimis klausimai. Kalbėdama apie dvigubą pilietybę ministrė pabrėžė, kad „spręsdami dvigubos pilietybės klausimą, turime įvertinti pasaulyje vykstančius globalizacijos procesus, kurie neišvengiamai įtraukia ir Lietuvos žmones“.  Ministrė Milda Vainiutė pakvietė lietuvių bendruomenes minėti Nepriklausomos Lietuvos Konstitucijos 25-ąsias metines, plačiau supažindinti lietuvių bendruomenių narius su valstybės Pagrindiniu įstatymu, kuris nustato piliečių konstitucines teises ir pareigas. Taip pat buvo svarstoma, kaip užsienyje gyvenančius tautiečius paskatinti aktyviau įsitraukti į vykdomus teisinio švietimo projektus, kaip, pavyzdžiui, Konstitucijos egzaminą.

Apsilankymas Švietimo ir mokslo ministerijoje

Susitikimo su švietimo ir mokslo ministre Jurgita Petrauskiene metu buvo kalbama lietuvių bendruomenių švietimo, tautinio tapatumo išsaugojimo užsienyje klausimais, aptartos galimybės padėti integruotis lietuviams, sugrįžusiems iš užsienio gyventi į Lietuvą.

PLB pirmininkė Dalia Henke padėkojo ministerijos darbuotojams už glaudų bendradarbiavimą švietimo klausimais, už paramą lituanistinėms mokykloms, pristatė svarbiausius 2017 metų PLB veiklos planus, Lietuvos šimtmečio minėjimo idėjas, kurios apjungtų Lietuvos ir viso pasaulio lietuvius. PLB pirmininkė pristatė PLB XV Seime priimtą rezoliuciją dėl Vasario 16-osios gimnazijos Vokietijoje, išsakė būtinumą išlaikyti gimanaziją, kuri „atveria mokiniams unikalią galimybę išlaikyti ir puoselėti gimtąją kalbą, ugdyti tautinę savimonę, formuoti ir išlaikyti savo tapatybę bei krikščioniškąsias vertybes, neblėstančio mokinių ir mokytojų entuziazmo dėka Gimnazija garsina ir populiarina Lietuvos vardą Vokietijoje ir visame pasaulyje“.

Nuotraukoje iš kairės: Laurynas Gerikas, Ministerijos kancleris Tomas Daukantas, Vida Bandis, švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė, PLB pirmininkė Dalia Henke, PLB Švietimo komisijos pirmininkas Arūnas Teišerskis, Ministerijos Užsienio lietuvių skyriaus vedėja Virginija Rinkevičienė, Rolandas Žalnierius.

Susitikimas su vidaus reikalų ministru Eimučiu Misiūnu

PLB pirmininkė Dalia Henke, Valdybos nariai Laurynas Gerikas ir Rolandas Žalnierius susitiko su vidaus reikalų ministru Eimučiu Misiūnu. Susitikime taip pat dalyvavo tarpžinybinei Kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo komisijai pirmininkaujantis VRM kancleris Algirdas Stončaitis, vidaus reikalų viceministrai Darius Urbonas ir Giedrius Siurplys.

Susitikimo metu buvo kalbama apie itin svarbią problemą - prekyba žmonėmis. Vidaus reikalų ministras pabrėžė, kad ministerija vertina visų suinteresuotų institucijų ir organizacijų norą suvienyti pajėgas bendradarbiaujant tiek Lietuvoje, tiek užsienio šalyse. Tuo tikslu yra įsteigta koordinacinė komisija, į kurios veiklą yra įtraukti ir nevyriausybinių organizacijų, užsienio lietuvių bendruomenių, bažnyčios atstovai, kiti socialiniai partneriai. Pokalbio metu buvo pabrėžta, kad svarbu  įgyvendinti bendras iniciatyvas šioje srityje, aktyviai keistis informacija, bendradarbiauti, ieškoti efektyvesnių kovos su prekybos žmonėmis būdų.  

Vidaus reikalų ministerijos nuotrauka.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje diskutuota apie priemones, skatinančias emigrantų sugrįžimą

Pokalbyje su PLB pirmininke Dalia Henke ir PLB Valdybos nariais socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis pabrėžė, kad svarbu skleisti informaciją apie galimybes sugrįžtantiems lietuviams ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės informaciniais kanalais. Sutarta, kad reikalinga parengti specialias informacines priemones, kurios padėtų lietuviams, gyvenantiems užsienyje, žinoti savo teises ir galimybes, susijusias su socialinės apsaugos ir darbo sritimi. Pokalbio metu buvo iškelta ir prekybos žmonėmis problema. Ministras Linas Kukuraitis pabrėžė, kad „įgyvendinant pagalbos nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis priemones, labai svarbus savalaikis informacijos gavimas, čia ypač galėtų pagelbėti ir Pasaulio lietuvių bendruomenės turimi kanalai“.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuotraukos.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Dalia Henke, PLB Viešųjų ryšių komisijos pirmininkas Laurynas Gerikas ir PLB atstovė Lietuvoje Vida Bandis pokalbyje su kultūros ministre Liana Ruokytė-Jonsson iškėlė problemą dėl apribojimo lietuvių bendruomenėms dalyvauti Kultūros tarybos skelbiamuose projektų finansavimo konkursuose. Taip pat buvo aptartas pasirengimas  Lietuvos valstybės šimtmečio minėjimo renginiams ir užsienyje  gyvenančių lietuvių bendruomenių įsitraukimo į minėjimo programą galimybės.

Susitikime taip pat dalyvavo viceministras Audronis Imbrasas ir Užsienio ir Europos sąjungos reikalų skyriaus vedėja Daiva Parulskienė. 

Kultūros ministerijos nuotrauka.

PLB Valdybos atstovai susitiko su užsienio reikalų viceministru Neriumi Germanu. Susitikime dalyvavo ir Užsienio lietuvių departamento direktorius Vytautas Pinkus. Susitikimo metu PLB pirmininkė  Dalia Henke iškėlė Lietuvos diplomatinės atstovybės Australijoje klausimą, atkreipė dėmesį, kaip svarbu turėti diplomatinę atstovybę Australijoje, kur gyvena labai daug lietuvių bei lietuvių kilmės asmenų.

PLB atstovai iškėlė klausimą dėl pavėluotai Užsienio lietuvių departamento skelbiamų konkursų lietuvių bendruomenių projektams, pristatė renginio idėją, kaip PLB ir PLJS pristatytų savo veiklą, Lietuvai 2018 metais minint Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį.

Sausio 5 dieną M. K. Čiurlionio namuose Vilniuje PLB Valdybos narė, Šveicarijos Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Jūratė Caspersen atidarė Šveicarijos Lietuvių Bendruomenės kilnojamąją fotografijų parodą, skirtą Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui.

Paroda savo kelionę po Lietuvą pradėjo 2016 m. liepos 17 d., minint Pasaulio lietuvių vienybės dieną. Ekspozicija keliauja ir keliaus po Lietuvos miestų ir miestelių kultūros centrus, švietimo ir mokslo institucijas, muziejus ir bibliotekas visus ketverius metus, kuriais pažymimos nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo sukaktys.

Parodoje eksponuojamos Šveicarijos Lietuvių Bendruomenės narių darytos fotografijos, kuriose atvaizduotas Šveicarijos lietuvių gyvenimas ir veikla, puoselėjant tautinį tapatumą, gimtąją kalbą, kultūrą, tradicijas praeityje ir šiandien. Joje taip pat atsispindi šiandieninių Alpių šalies lietuvių patirtys ir kūryba, gimusi antruosiuose namuose – Šveicarijoje.

PLB Viešųjų ryšių komisijos pirmininkas Laurynas Gerikas laidoje   Savaitė per „Penki TV“  kalbėjo pilietybės klausimu, kokie galimi būdai išlaikyti Lietuvos pilietybę priėmus gyvenamosios šalies pilietybę. 

Žiūrėti video:

Kraštų Lietuvių Bendruomenių pirmininkų dėmesiui!

2017 metais Kraštų Lietuvių Bendruomenių ir Jaunimo Sąjungų pirmininkų suvažiavimas vyks liepos 25 dienomis Panevėžio rajone.

PLB Konfliktų sprendimo komiteto ir Kontrolės komisijos narių rinkimai

Iš PLB Kontrolės komisijos ir PLB Konfliktų sprendimo komiteto atsistatydinus po vieną narį, PLB valdyba surengė naujų narių rinkimus korespondenciniu būdu.  

PLB XV Seimo nariai dalyvavo balsavime ir išrinko Prancūzijos Lietuvių Bendruomenės narį  Mažvydą Michalauską į PLB Konfliktų sprendimo komitetą   ir į Kontrolės komisiją –  Australijos Lietuvių Bendruomenės narį Audrių Balbatą.

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo parama

Fondas skyrė paramą 2017 metams PLB projektui „Lietuvybė pasaulyje: lituanistinis švietimas, lietuviškas kultūrinis paveldas, mokslas ir menas, ryšiai su gimtuoju kraštu“ žurnale „Pasaulio lietuvis“ - 6 tūkst. eurų  ir projektui „Lietuvybė pasaulyje“ svetainėje www.pasauliolietuvis.lt - 4 tūkst. eurų.

Nuo 2017 metų vasario žurnalo „Pasaulio lietuvis“ vyriausioji redaktorė – eseistė, humanitarinių mokslų daktarė Dalia Staponkutė. 

Redakcinė kolegija: Dalia Staponkutė (vyr. redaktorė), Dalia Henke, Laurynas Gerikas, Virginija Grybaitė, Audronė Jonikienė, Daiva Tamošaitytė.

Vasario mėn. žurnalo įžangoje Dalia Staponkutė rašo: „Lietuvybė atsiskleidžia pačiais įvairiausiais atspalviais, kurių dar nepažįstame, o nepažinta irgi – turtas. Svarbi lietuvybės dalis – visi lietuviškai kalbantys žmonės, kurių balsas reikalingas „Pasaulio lietuviui“. Visa tai norisi iškelti švieson, mąstyti save kaip atvirą pasauliui kultūrą, ir tada daug kas taps aiškiau – ir tai, iš kur atėjome, ir tai, kur keliaujame. Lietuviai pasaulyje – tai sykiu Lietuvos valstybės ir respublikos dalis. Gal nebūtinai jos kūnas, gal – tik svajonės, tačiau turinčios neįtikėtiną galią.“

Rašykite žurnalui „Pasaulio lietuvis“, siųskite savo istorijas, įžvalgas, nuotraukas el. paštu: plietuvis@plbe.org

 

Vasario mėn. numeryje:

http://www.prenumeruok.lt
Facebook
PRENUMERUOTI

PLB valdyba

PLB pirmininkė Dalia Henke

El. paštas: pirmininke@plbe.org

PLB atstovybė Lietuvoje: Gedimino pr.53, 

Seimo III rūmai, 212 k. Vilnius

El. paštas: plbav@lrs.lt

www.plbe.org

www.pasauliolietuvis.lt

SHARE FORWARD
MailerLite