PLB VALDYBOS NAUJIENLAIŠKIS

2016 m. LAPKRITIS

Mieli pasaulio lietuviai,
linkime visiems džiugių ir prasmingų švenčių.
Kad ir kur gyventume, esame viena tauta. Būkime vieningi, susitelkę ir dirbkime
kartu, siekdami bendrų tikslų bei gerovės mūsų
Tėvynei Lietuvai ir taikos visame pasaulyje.
Džiaugsmingų šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų metų!
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdyba
Dalia Henke – pirmininkė
Simonas Černiauskas – PLJS pirmininkas
Vida Bandis, Jūratė Caspersen, Eglė Garrick, Laurynas Gerikas, Gediminas Karoblis, Angelė Kavak, Prelatas Edmundas J. Putrimas, Arūnas Teišerskis, Rolandas Žalnierius

Maldos pusryčiai „Nugalėti abejingumą“

Lapkričio 11 dieną vyko Užsienio reikalų ministerijos organizuoti Nacionaliniai maldos pusryčiai tema „Nugalėti abejingumą“. Juose visų religijų ir tautybių žmonės buvo raginami nugalėti abejingumą ir siekti taikos.

Nacionaliniuose maldos pusryčiuose dalyvę religinių bendruomenių atstovai, politikai, verslininkai, visuomenės veikėjai, jaunimas dalijosi mintimis apie tai, kaip skirtingų religijų ir konfesijų puoselėjamos bendros vertybės gali prisidėti prie taikos ir saugesnio pasaulio kūrimo.

Nuotraukoje PLB pirmininkė Dalia Henke ir Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas.

Kraštų Lietuvių Bendruomenių pirmininkų dėmesiui!

2017 metais Kraštų Lietuvių Bendruomenių ir Jaunimo Sąjungų pirmininkų suvažiavimas vyks liepos 2-5 dienomis Panevėžio rajone, Bistrampolio dvare.

Naujasis PLB Viešųjų ryšių komisijos pirmininkas

Prie Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (toliau - PLB) Valdybos prisijungė naujas narys, aktyvus Belgijos Lietuvių Bendruomenės narys - Laurynas Gerikas. Laurynas Gerikas  bus atsakingas už PLB Viešųjų ryšių komisijos veiklą. Komisijos darbo prioritetu lieka žurnalo „Pasaulio lietuvis“ leidybos organizavimas, kartu aktyvinant informacijos skaidą visais PLB turimais komunikacijos kanalais, bendradarbiavimas su lietuvių bendruomenėmis visame pasaulyje bei PLB idėjų sklaida.

Pasaulio lietuvių ekonomikos forumas 2016 „Trys Lietuvos – sujungti negalima atskirti“

2016 m. lapkričio 10 dieną Vilniuje vyko Pasaulio lietuvių ekonomikos forumas (PLEF), kurio tikslas - telkti viso pasaulio lietuvius, bendrauti, bendradarbiauti, tobulėti, skatinti domėtis savo šalimi ir kurti ateities Lietuvą. Forume pranešimą tema „10 dalykų, kurie traukia grįžti į Lietuvą“ skaitė Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Dalia Henke. 

Plačiau skaitykite gruodžio mėn. žurnale „Pasaulio lietuvis“.

Apie forumą: http://www.plef.lt

Lapkričio 8-11 dienomis PLB pirmininkė Dalia Henke susitiko su Naujamiesčio rinkimų apygardoje, kurioje balsuoja užsienio lietuviai, išrinktu Seimo nariu Žygimantu Pavilioniu ir šioje apygardoje kandidatavusiu Virgilijumi Alekna, išrinktu daugiamandatėje apygardoje, pasveikino juos išrinkus Į LR Seimą ir aptarė svarbiausius Pasaulio Lietuvių Bendruomenei klausimus, kaip LR Seimo ir PLB komisijos veiklos tęstinumo, pilietybės išlaikymo ir t.t. 

Seminaras „Užsienio lietuvių organizacijų dalyvavimas projektų konkursuose“

PLB Valdybos narės Jūratė Caspersen ir Vida Bandis dalyvavo Užsienio reikalų ministerijoje lapkričio 18–19 dienomis vykusiame seminare „Užsienio lietuvių organizacijų dalyvavimas projektų konkursuose“, skirtame užsienio lietuvių organizacijų atstovams. Į seminarą atvyko net 59 užsienio lietuvių organizacijų atstovai iš 30 šalių, siekdami susipažinti su įvairių institucijų vykdomais konkursais bei dalyvauti mokymuose „Kaip tinkamai parengti „Globalios Lietuvos“ projektą“. Seminare buvo pristatyti Švietimo ir mokslo ministerijos, Lietuvos kultūros tarybos, Jaunimo reikalų departamento, Kūno  kultūros ir sporto departamento, Lietuvos mokslo tarybos, Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo vykdomi projektų konkursai.

Puoselėjame lietuvybę: pilietiškumas, kūrybiškumas, tautinės savimonės išsaugojimas

Tradicinį, kasmetinį seminarą „Puoselėjame lietuvybę: pilietiškumas, kūrybiškumas, tautinės savimonės išsaugojimas“, kuriame dalyvavo keliasdešimt Rusijos, Baltarusijos, Ukrainos ir Latvijos lituanistinių mokyklų mokytojų, lapkričio 7–9 dienomis surengė LR švietimo ir mokslo ministerija. Seminare dalyvavo ir dalyvius pasveikino Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Dalia Henke. Seminare dalyvavo PLB Švietimo komisijos pirmininkas Arūnas Teišerskis ir PLB atstovė Lietuvoje Vida Bandis.  

Gruodžio mėn. žurnalas „Pasaulio lietuvis“ supažindina su seminare dalyvavusiais ir apie lituanistinių mokyklų veiklą mintimis pasidalijusiais mokytojais: gydytoja iš Irkutsko ir lituanistinės mokyklos mokytoja Julija Kudirkaite, Kijevo lietuvių šeštadieninės mokyklos mokytojomis Aurelija Petkevič ir Ramune Potašnikova, inžinieriumi-elektriku, sekmadieninės Ulan Udė lituanistinės mokyklos mokytoju Rimantu  Sličiu. 

Nuotraukoje seminaro dalyviai LR Prezidentūroje.

PLB – ne monologas, o dialogas

Lapkričio 11-13 dienomis Berlyne vyko Vokietijos Lietuvių Bendruomenės suvažiavimas.    Suvažiavime dalyvavo PLB pirmininkė Dalia Henke, į suvažiavimą susirinko lietuvių bendruomenių lyderiai iš Štutgarto, Hamburgo, Miuncheno, Hiutenfeldo ir kitų Vokietijos miestų. Tokie susitikimai turi senas tradicijas. Jie vyksta jau apie 50 metų.

Plačiau skaitykite žurnalo „Pasaulio lietuvis“ gruodžio mėn. numeryje.

Premijos užsienyje gyvenantiems lietuvių mokslininkams

Gruodžio 1 dieną Švietimo ir mokslo ministerijoje įteiktos premijos lietuvių kilmės mokslininkams bei Lietuvos pilietybę turintiems mokslininkams, gyvenantiems užsienyje: Jungtinėje Karalystėje gyvenančiam lazerių specialistui Rimvydui Juškaičiui, Čekijoje dirbančiam lituanistui Vaidui Šeferiui, mokslininkei odontologei Jolantai Aleksejūnienei iš Kanados, literatūrologui iš JAV Broniui Vaškeliui (premijų teikime nedalyvavo) bei Australijoje dirbančiam puslaidininkių fizikui Almantui Pivrikui. Pasaulio Lietuvių Bendruomenės vardu mokslininkus pasveikino PLB pirmininkės pavaduotojas Rolandas Žalnierius.

PLB Valdybos narys, Sielovados ir Pietų Amerikos reikalų komisijos pirmininkas prelatas Edmundas Putrimas lankėsi Argentinos ir Brazilijos Lietuvių Bendruomenėse. Buvo aptarti XX Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimo, kuris įvyks 2017 m. sausio 25–29 d. Argentinos sostinėje Buenos Airėse ir Beriso, Lanuso ir Aveljanedos miestuose, klausimai. Tuo pat metu –  liepos 28 ir 29 dienomis įvyks ir Pietų Amerikos lietuvių bendruomenių suvažiavimas. Vienas svarbiausių tikslų – stiprinti ryšius tarp Pietų Amerikos lietuvių bendruomenių.

Skaitykite žurnalą „Pasaulio lietuvis“!

Gruodžio mėn. numeryje:

Lietuvos gyventojai ir įmonės gali žurnalą prenumeruoti ir per Lietuvos paštą!

http://www.prenumeruok.lt
Facebook
PRENUMERUOTI

PLB valdyba

PLB pirmininkė Dalia Henke

El. paštas: pirmininke@plbe.org

PLB atstovybė Lietuvoje: Gedimino pr.53, 

Seimo III rūmai, 212 k. Vilnius

El. paštas: plbav@lrs.lt

www.plbe.org

www.pasauliolietuvis.lt

SHARE FORWARD
MailerLite