PLB VALDYBOS NAUJIENLAIŠKIS

2018/04

PADĖK SUBURTI VISO PASAULIO LIETUVĄ ROTUŠĖS AIKŠTĖJE!

Šiandien Lietuva - daugiau nei trys milijonai skirtingų istorijų visame pasaulyje. Kai kuriems mūsų Lietuva yra namai nuo vaikystėms, daliai iš mūsų – vieta, kur atsirado mūsų įpročiai ir svajonės, kurias išsivežėm į pasaulį.

Susitikime 2018 liepos 1-ąją dieną Vilniuje, Rotušės aikštėje papasakoti savo istorijos. Švęskime Lietuvos šimtmetį, bendraukime, susipažinkime.

Jūsų nedidelė parama padėtų pasakoti istorijas: atvažiuoti į Vilnių toli įsikūrusioms bendruomenėms, mūsų bendrus vakarus padaryti dar jaukesnius.

Tegu viso pasaulio Lietuva skamba iš Vilniaus!

Visų r ė m ė j ų vardai bus rodomi švieslentėje, ekrane rotušės aikštėje per renginį liepos 1 d.

Svarbios datos

2018 m. liepos 1 d. - Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB), Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos nacionalinio kultūros centro renginys Vilniuje „Šimtas Lietuvos veidų – sujunkime Lietuvą“.

2018 m. liepos 1–11 d. - Pasaulio Lietuvių Bendruomenės paroda Vilniaus rotušėje.

2018 m. liepos 8–11 d. - Pasaulio Lietuvių Bendruomenės XVI Seimas Vilniuje.

Vienas svarbiausių įvykių Pasaulio Lietuvių Bendruomenės veikloje – PLB Seimas. Tai yra aukščiausias PLB valdymo organas, šaukiamas kas treji metai. Jis sprendžia visus PLB reikalus, renka pirmininką, Valdybą, Kontrolės komisiją ir Konfliktų sprendimo komitetą.

Seime dalyvauja atstovai iš viso pasaulio: PLB valdybos nariai, kraštų lietuvių bendruomenių ir jaunimo sąjungų pirmininkai bei kraštų lietuvių bendruomenių išrinkti delegatai. Pagal PLB valdybos numatytą sąrašą, šiame Seime gali dalyvauti 178 atstovai iš 45 pasaulio valstybių. Demokratišku būdu ir laikydamiesi PLB Konstitucijos spręsime aktualius lietuvių bendruomenių, išeivijos santykio su Lietuva klausimus, nustatysime ateinančių trejų metų organizacijos veiklos gairės. Po iškilmingo atidarymo Vilniaus Rotušėje dalyvių laukia darbas LR Seimo rūmuose: pranešimai ir diskusijos apie PLB dabartį ir ateitį, perspektyvas, atsinaujinimą, įvaizdį, vaidmenį ir aktyvumą Lietuvoje, šių dienų iššūkius bei ateities viziją. Numatoma apvalaus stalo diskusija su garbiais prelegentais, prisimenant PLB raidą per 60 metų, bus pristatytos veiklos ir renginiai, skirti Pasaulio lietuvių metų paminėjimui 2019-aisiais, ruošiamasi būsimam Lietuvių Chartos jubiliejui. Taip pat bus pateiktos ataskaitos apie PLB ir PLJS veiklą ir vyks diskusijos su PLB valdybos nariais. Kalbėsime apie Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 100-metį ir ką jis mums reiškia, PLB veiklos finansavimą ir lėšų telkimo būdus, PLB viešuosius ryšius, galimybes ir informacijos sklaidos kanalus, žurnalo „Pasaulio lietuvis“ iššūkius ir lietuvių bendruomenių solidarumo mokestį. Laukiami svečių pranešimai apie lietuvišką švietimą ir tapatybės išsaugojimą, PLB ir PLJS bendradarbiavimą su įvairiomis Lietuvos institucijomisir organizacijomis. Diskutuosime apie Lietuvos pilietybės išsaugojimą ir galimus problemos sprendimo būdus. Seimo pabaigoje rinksime PLB vadovybę ir tradiciškai priimsime aktualias rezoliucijas ir nutarimus. Šis Seimas ypatingas tuo, kad yra jubiliejinis. Prieš šešiasdešimt metų, 1958 m. rugpjūčio mėn., Niujorke rinkosi pirmasis Seimas, sujungęs 112 tautos atstovų. PLB tuo metu sudarė lietuvių bendruomenės iš 20 laisvojo pasaulio šalių: Argentinos, Australijos, Austrijos, Belgijos, Brazilijos, Čilės, Danijos, Didžiosios Britanijos, Italijos, JAV, Kanados, Kolumbijos, Naujosios Zelandijos, Olandijos, Prancūzijos, Švedijos, Šveicarijos, Urugvajaus, Venesuelos ir Vokietijos. Pirmuoju valdybos pirmininku tapo Jonas Matulionis. Pirmajame Seime buvo numatytos veiklos gairės, suformuotos vadovavimo grandys, priimta PLB Konstitucija. Tuo metu PLB buvo atsakinga už lietuviškų mokyklų, Vasario 16-osios gimnazijos Vokietijoje, lituanistikos institutų, pasaulio lietuvių archyvo, bibliografijos tarnybos, Čiurlionio meno galerijos, dešimt knygų leidyklų išlaikymą, Lietuvių enciklopedijos, lietuviškos spaudos leidybą. Lietuvių vienybę pajusti padėjo daugybė kultūrinių, profesinių, religinių, jaunimo, švietimo, šalpos ir kitokio pobūdžio draugijų, kurios rūpinosi tautiškumu.

PLB valdybos nariai lankėsi Lietuvoje

Balandžio mėn. PLB valdyba surengė keletą posėdžių konferenciniu būdu, taip pat posėdžiavo PLB atstovybėje Vilniuje. Posėdžiuose buvo aptariama PLB XVI Seimo programa, organizaciniai klausimai, kalbėta apie PLB organizuojamą renginį „Šimtas Lietuvos veidų – Sujunkime Lietuvą“, kuris vyks liepos 1 dieną.    

Balandžio  24 ir 25 dienomis Vilniuje posėdžiavo PLB valdyba ir LR Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisijos nariai, atstovaujantys PLB (nuotraukoje). 

Posėdžiavo LR Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisija

Balandžio 24–27 dienomis Seime posėdžiavo Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisija. Komisijos posėdžiuose buvo aptartas ką tik Seimui pateiktas „Demografijos, migracijos ir integracijos politikos 2018–2030 metų strategijos“ projektas. Taip pat  nagrinėti gimimu įgytos Lietuvos Respublikos pilietybės, lietuvių tautinės tapatybės išsaugojimo, vaiko teisių apsaugos užsienyje užtikrinimo, gimtosios lietuvių kalbos padėties klausimai.

Posėdžių darbotvarkė čia:

Posėdžių metu priimtos rezoliucijos: čia

LR Seimo kanceliarijos nuotr. 

LR Seimo kanceliarijos nuotr. Iš kairės: Rimvydas Baltaduonis, Dalia Henke, Žygimantas Pavilionis

Spaudos konferencija „Ar pasiruošta referendumui dėl pilietybės išsaugojimo?“

Balandžio 25 d. LR Seime vyko Seimo nario Žygimanto Pavilionio ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės spaudos konferencija „Ar pasiruošta referendumui dėl pilietybės išsaugojimo?“  Spaudos konferencijoje dalyvavo Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Dalia Henke, Komisijos pirmininkas Rimvydas Baltaduonis (JAV Lietuvių Bendruomenės atstovas) ir muzikantas, visuomenininkas Jurgis Didžiulis. „Vienybės neaukosime dėl pilietybės“ - sakė PLB pirmininkė Dalia Henke. Pasaulio Lietuvių Bendruomenė siūlo nekeisti LR Konstitucijos, rengti patariamąjį, konsultacinį referendumą ir atsiklausti Lietuvos žmonių, ar žodis „atskiras“ yra toks retas ir išskirtinis. PLB nuomone tai gali padėti visiems sėkmingai išspręsti pilietybės išsaugojimo klausimą.

Spaudos konferencijos vaizdo įrašas:

Jei referendumas dėl dvigubos pilietybės vyktų kartu su Prezidento rinkimais 2019-aisiais, pradėti ruoštis jiems reikėtų šiandien, vėliausiai – rytoj.

Apie tai – LRT laidoje „Dėmesio centre“ su Seimo nariu Žygimantu Pavilioniu, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) pirmininke Dalia Henke bei Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisijos pirmininku, JAV Lietuvių Bendruomenės atstovu Rimvydu Baltaduoniu.

2019 metai paskelbti Pasaulio lietuvių metais

Seimas, atsižvelgdamas į tai, kad 2019 metais minėsime istorinės Lietuvių Chartos, įsteigusios Pasaulio Lietuvių Bendruomenę (PLB), apibrėžusios lietuvių tautinio solidarumo principus, suvienijusios užsienio lietuvius kovai už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę, ir siekdamas kokybiškai naujo dialogo su Lietuvos diaspora, paskelbė 2019 metus Pasaulio lietuvių metais. Pasaulio lietuvių metų iniciatorius – Seimo narys Stasys Tumėnas. 

Seimo nariui Stasiui Tumėnui bendradarbiaujant su Pasaulio Lietuvių Bendruomene gauta per 50 konkrečių pasiūlymų, iš kurių minėtinos šios idėjos: 1) surinkti medžiagą apie kraštuose esančius lietuviškus ženklus ir sukurti interneto svetainę „Lietuvybės ženklai pasaulyje“ su turistiniais maršrutais; 2) surengti PLB ir PLJS kraštų valdybų pirmininkų suvažiavimą 2019 metais; 3) parengti virtualią parodą „Pasaulio Lietuvių Bendruomenė: kūrimasis ir raida 1949–2019“; 4) išleisti tęstinį leidinį apie Pasaulio Lietuvių Bendruomenės istoriją „Pasaulio Lietuvių Bendruomenė 2004–2019“; 5) surengti tarpdisciplininę mokslinę konferenciją „Lietuvos diaspora 1949–2019 m.: praeitis, dabartis, ateitis“.

Džojos Barysaitės nuotr.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės atstovė Lietuvoje Vida Bandis: Myliu Lietuvą. Ir man tai nebanalu.

,,Darau tik tai, ką myliu. Myliu Lietuvą. Ir man tai nebanalu. Myliu, todėl čia esu, kitaip nebūčiau. Myliu savo darbus, kitaip jų nedaryčiau....“ 

Vidos Bandis istorija verta epinio romano, juk jai teko laimė sugrįžti iš savo įstabios ir spalvingos odisėjos namo, į savo Itakę – į Lietuvą. Tik nedaugeliui drąsuolių tai pavyksta! Skirtingi nei klasikinio Odisėjo, jos kelionė atgalios truko trigubai ilgiau. Galima sakyti, ji išgyveno tris odisėjas – Lietuvos, Vokietijos ir Amerikos –  ir sugrįžo į gimtąjį kraštą kaip nusipelnęs žmogus, kosmopolitas, niekados nepamiršusi, kad jos laukiama namie.

Plačiau skaitykite: čia

Nuotraukoje iš kairės: Laurynas Gerikas, Jūratė Caspersen, Marijus Gudynas, Dalia Henke, Vida Bandis, Laura Dilytė-Butkienė.

PLB valdybos susitikimai LR Vyriausybėje ir Užsienio reikalų ministerijoje

Balandžio 27 d. PLB pirmininkė Dalia Henke ir Valdybos nariai Vida Bandis, Jūratė Caspersen ir Laurynas Gerikas lankėsi Užsienio reikalų ministerijoje. Posėdyje su Užsienio lietuvių departamento direktoriumi Marijumi Gudynu ir Užsienio lietuvių skyriaus vadove Laura Dilyte-Butkienė buvo kalbama apie numatomus projektus, skirtus Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui, ypatingas dėmesys skirtas PLB projektui „Šimtas Lietuvos veidų – Sujunkime Lietuvą“, pasidžiaugta sėkmingu ir konstruktyviu PLB ir Užsienio reikalų ministerijos bendradarbiavimu.

PLB Valdybos susitikime LR Vyriausybėje su Vyriausybės vicekancleriu Deividu Matulioniu buvo aptartas PLB rengiamas renginys liepos 1 d. ir numatytas Užsienio lietuvių reikalų koordinacinės komisijos posėdis.

Gediminas Karoblis (dešinėje) greta Komisijos pirmininko pavaduotojo Stasio Tumėno. Seimo kanceliarijos nuotr. 

Gediminas Karoblis: Valstybė yra teisinga, kai pagarba deramu būdu atiduodama tam, kam ji iš tiesų priklauso

LR Seimo ir PLB komisijos narys, PLB valdybos narys Gediminas Karoblis skaitė pranešimą LR Seimo ir PLB komisijos posėdyje.

„Lietuviai pasaulyje gali papasakoti daug istorijų apie priimančiose šalyse patirtas patyčias, ilgą tapatinimosi su vietos kultūra ir papročiais kelią. Yra gyvybiškai svarbu, kad nei Pasaulio Lietuvių Bendruomenė, nei Lietuvos valstybinės institucijos net ir vedamos kilnių tikslų, pavyzdžiui, lietuviškos tapatybės puoselėjimo ar galimo būsimo grįžimo į Lietuvą, niekaip neskatintų emigravusių lietuvių saviizoliacijos ir svetimkūniško buvimo būdo, kad visų bendras tikslas būtų žmogaus kaip laisvo, siejančio save daugybe ryšių asmens tobulėjimas." 

Plačiau skaitykite čia:

Tarptautinė konferencija „Kultūra atveria vartus į ateitį“

PLB kultūros komisijos pirmininkė Jūratė Caspersen balandžio  13 d. dalyvavo LR Seime vykusioje tarptautinėje konferencijoje.

2006 m. liepos 19 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė įstatymą, kuriuo balandžio 15 d. paskelbta Kultūros diena. Ši diena pasirinkta todėl, kad 1935 m. balandžio 15 d. Vašingtone Amerikos žemyno 21 šalis ratifikavo Rericho Paktą – sutartį dėl meno, mokslo įstaigų ir istorinių paminklų apsaugos karo ir taikos metu. Jos simboliu pasirinkta Taikos vėliava – rubino spalvos žiedas, juosiantis tris rubino spalvos skritulius baltame fone. Tai meno, mokslo ir religijos simbolis.

Tarptautinio Taikos vėliavos komiteto NVO prie Jungtinių Tautų prezidentė dr. Alisija Rodriges Fernandes (Alicija Rodriguez Fernandez) TTV komiteto vardu 2015 m. rugsėjo 10 dieną įteikė Lietuvos Respublikos Seimui Taikos vėliavą ir paskelbė Lietuvą Taikos Respublika. Šiuo apdovanojimu Lietuva, pirmoji pasaulyje valstybė, buvo pagerbta įvertinus nuoseklų taikos per kultūrą siekimą, Pasaulinės kultūros dienos įteisinimą įstatymu, kasmetį Taikos vėliavos iškėlimą, Taikos miestų, miestelių, mokyklų skelbimą, kitas taikdariškas iniciatyvas.

Konferencijos vaizdo įrašas:

Sąskrydis „Draugystės tiltas“

Birželio 1–3 d. Danijoje, Vejlės mieste vyks sąskrydis „Draugystės tiltas“. Sąskrydžio tema „Lietuviai pasaulyje – 100 istorijos kaladėlių.“ Tai bus žvilgsnis į istoriją ir ją kūrusius bei tebekuriančius žmones.

„Draugystės tiltas“ – tai tarptautinis Europos lituanistinių mokyklų vasaros sąskrydis, į kurį kviečiami šių mokyklų mokiniai, tėvai ir mokytojai, lietuvių bendruomenių, diplomatinių atstovybių bei Lietuvos vyriausybinių organizacijų atstovai. Sąskrydžio projekto idėja gimė 2005 m. Švedijos Lietuvių Bendruomenėje, Stokholmo lituanistinėje „Saulės“ mokykloje. Sąskrydžio ,,Draugystės tiltas’’ vėliava kiekvienais metais keliauja iš vienos šalies į kitą.

Registracija į sąskrydį čia:

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės atstovai ir kompanija Tapatybe.LT Ltd, per LRT LITUANICA kanalą kurianti laidą „Pasaulio lietuvių žinios“ diskutavo apie tolimesnius viešųjų ryšių organizavimo planus.

Nuotraukoje iš kairės: „100 Lietuvos veidų – Sujunkime Lietuvą“ renginio koordinatorė Jurga Gailiūtė, kompanijos Tapatybe.LT Ltd prodiuseris Vladas Linauskas, PLB pirmininkė Dalia Henke, PLB viešųjų ryšių komisijos pirmininkas Laurynas Gerikas.

Jau netrukus prodiuserinė kompanija Tapatybė.lt, kurianti per kanalą LRT LITUANICA rodomą laidą „Pasaulio lietuvių žinios“, iškeliaus į unikalų žygį po Centrinę ir Vakarų Europą. Kelionės tikslas – priartėti ir užfiksuoti pasaulio lietuvių bendruomenių gyvenimą. Kūrybinės komandos vadovas – vienas garsiausių šalies atlikėjų Andrius Mamontovas.

Plačiau skaitykite čia:

Lietuvių Fondo 55-asis metinis suvažiavimas

2018 m. balandžio 28 d. Pasaulio lietuvių centre (JAV) vyko 55-asis Lietuvių Fondo narių metinis suvažiavimas. Suvažiavimo dalyvius pasveikino PLB pirmininkė Dalia Henke, kuri padėkojo Lietuviui Fondui už paramą PLB projektams, pabrėždama, kad „Fondo parama yra labai svari ir be galo svarbi įgyvendinant visų mūsų svarbiausius tikslus – išlaikyti ir puoselėti lietuvybę, stiprinti lituanistinį švietimą, išsaugoti tautines vertybes. Vertiname jūsų paramą ir džiaugiamės, kad savo svariu indėliu prisidedate prie lietuvių bendruomenių stiprėjimo.“  

Susipažinti su 2017 m. LF veikla galite naujausiame leidinyje ,,Liepsna”:

Pasaulio lietuvių jaunimo susitikimas 2018

PLB pirmininkė Dalia Henke ir PLB viešųjų ryšių komisijos pirmininkas Laurynas Gerikas dalyvavo balandžio 24 d. vykusioje spaudos konferencijoje, kurios metu buvo pristatyta ketvirtą kartą organizuojamo Pasaulio lietuvių jaunimo susitikimo, vyksiančio liepos 6-8 dienomis „Harmony park“, Prienų rajone, programa. Renginys, jau tapęs tradicija, yra kvietimas visiems lietuviams garsiai švęsti, todėl ir renginio data, teigia festivalio organizatoriai, neatsitiktinė.

Ryčio Šeškaičio nuotraukoje spaudos konferencijos dalyviai. 

Plačiau apie renginį: http://www.pljs.lt/

Įsigyti bilietus: čia

„Pasaulio lietuvio“ gegužės numeryje skaitykite:

Facebook
PRENUMERUOTI

PLB valdyba

PLB pirmininkė Dalia Henke

El. paštas: pirmininke@plbe.org

PLB atstovybė Lietuvoje: Gedimino pr.53, 

Seimo III rūmai, 212 k. Vilnius

El. paštas: plbav@lrs.lt

www.plbe.org

www.pasauliolietuvis.lt

SHARE FORWARD
MailerLite