PLB VALDYBOS NAUJIENLAIŠKIS

2017 m. GEGUŽĖ

Kraštų lietuvių bendruomenių ir jaunimo sąjungų pirmininkų suvažiavimas vyks liepos 2–5 dienomis Panevėžio rajone, Bistrampolio dvare

Suvažiavime dalyvaus kraštų lietuvių bendruomenių ir lietuvių jaunimo sąjungų pirmininkai,  PLB valdybos nariai,  bendruomenių aktyvas.  Suvažiavime bus aptarti svarbiausi bendros veiklos, bendruomenių stiprinimo, veiklos finansavimo klausimai, Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio projektai, kuriuos įgyvendinant dalyvaus lietuvių bendruomenės. Suvažiavime laukiama įvairių valstybės institucijų atstovų (Užsienio reikalų ministerijos, Vidaus reikalų ministerijos, Kultūros ministerijos, Teisingumo ministerijos ir kt.), kurie pristatys naujienas, aktualius užsienyje gyvenantiems lietuviams klausimus. Suvažiavimo metu vyks interaktyvūs mokymai, diskusijos, dalyviai aplankys Pavevėžio rajoną, susitiks su vietine bendruomene.

Suvažiavime bus priimtos rekomendacijos – gairės tolimesnei lietuvių bendruomenių veiklai. 

Kraštų lietuvių bendruomenių ir jaunumo sąjungų pirmininkų suvažiavimui artėjant, PLB pirmininkė Dalia Henke, PLB atstovė Lietuvoje Vida Bandis ir atstovybės reikalų vedėja Virginija Grybaitė lankėsi Bistrampolio dvare aptarti organizacinių klausimų. 

Nuotraukoje iš kairės: Virginija Grybaitė, Vida Bandis, Dalia Henke.

Lietuvių Fondo metinis suvažiavimas

Gegužės 6 d. Pasaulio lietuvių centre (JAV) vyko Lietuvių Fondo narių metinis suvažiavimas.

Kas atsitiktų, jei nustotų veikęs Lietuvių Fondas? Nėra abejonių, kad kartu sustotų ne vienos lietuviškos organizacijos veikla. Lietuvių Fondo veikla išties įspūdinga: finansinė parama Pasaulio Lietuvių Bendruomenei,  JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdybos bei įvairių apylinkių projektams, Lituanistikos tyrimo ir studijų centrui, Lietuvių dailės muziejui, lietuviškoms stovykloms, skautams, laikraščiams ir žurnalams bei atskiriems renginiams. O kur dar stipendijoms studentams? Išties nelengva išvardyti visus, kurie yra gavę Fondo paramą.

Lietuvių Fondo susirinkime apie tai kalbėjo ne vienas pranešėjas, organizacijos veikla buvo labai gražiai įvertinta. Susirinkimo metu PLB valdybos narė Angelė Kavak perskaitė PLB pirmininkės Dalios Henke laišką, kuriuo Pasaulio Lietuvių Bendruomenė padėkojo Fondui už ilgametę paramą, išreiškė tikėjimą, kad veikdami kartu ir vieningai įgyvendinsime savo prasmingą misiją – išlaikyti ir ugdyti lietuvybės dvasią, palinkėjo sėkmės ir tolesnio bendradarbiavimo.

Nuotraukoje: PLB valdybos narė Angelė Kavak LF Tarybos pirmininkui Sauliui Čyvui įteikia iš Lietuvos atvežtos „Močiutės“ duonos kepaliuką. Sėdi: Lietuvių fondo valdybos pirmininkas Marius Kasniūnas.

Valstybės šimtmetį minėsianti Dainų šventė suvienys tūkstančius lietuvių

Likus kiek daugiau nei metams iki vieno didingiausių valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo renginių, Lietuvos nacionalinis kultūros centras pradeda mėgėjų meno kolektyvų registraciją į 2018 m. Dainų šventę „Vardan tos…“. Planuojama, kad birželio 30 – liepos 6 d. vyksiančioje šventėje pasirodymus surengs apie 40 tūkst. dalyvių. Šventėje laukiama ir užsienio lietuvių iš daugiau kaip dešimties šalių.

Plačiau skaitykite čia:

LRT LITUANICOS žygis per pasaulio lietuvių bendruomenes

Artėjant Lietuvos Valstybės atkūrimo 100-mečiui, siekiant suvienyti 44-ias oficialias pasaulio lietuvių bendruomenes, Kovo 11-ąją pradėtas beprecedentis žygis.
Žygio metu – nuo 2017 kovo 11 d. iki 2018 vasario 16 d. – bus ne tik kuriami dokumentiniai filmai apie 44-ių lietuvių bendruomenių ir kitų lietuvių organizacijų istoriją bei dabartį, bet ir vyks kūrybinės dirbtuvės bendruomenių deleguotiems reporteriams!
„Pasaulio lietuvių žinios“ kviečia visus aktyvius lietuvių bendruomenių vadovus teikti paraiškas dėl kūrybinių dirbtuvių datos ir vietos Jūsų krašte el. pašto adresu tapatybe@lrt.lt

Plačiau: http://www.pasauliolietuviuzinios.lt/

Gegužės 24–26 dienomis PLB pirmininkė Dalia Henke dalyvavo Vilniuje vykusiame didžiausiame technologijų ir inovacijų festivalyje Baltijos šalyse LOGIN, kuris kasmet sutraukia daugiau nei 6000 dalyvių iš Lietuvos ir viso pasaulio. 

Plačiau apie renginį: http://login.lt/lt/festivalis/apie-mus

Nuotraukos LOGIN organizatorių

Ar žinai, kad bent trečdalis Lietuvos žmonių gyvena užsienyje? Šis skaičius nėra iki galo tikslus, tačiau istoriškai paskaičiavus, per pastarąjį šimtmetį iš Lietuvos iškeliavo ir šaknis užsienyje įleido mažiausiai 1,5 milijono lietuvių. Niekas negali tiksliai pasakyti, kur ir kokiu mastu yra pasklidusi Lietuva. Kol kas. Iniciatyvos tikslas ― Lietuvos atkūrimo 100-mečio proga pakviesti 4 000 000 lietuvių visame pasaulyje bendrai „Tautiškai giesmei” ir žengti pirmą žingsnį į globalią skaitmeninę lietuvių bendruomenę. 

PRISIJUNK!

Vasario 16-osios gimnazijos kuratorijos posėdis

PLB valdybos narės Vida Bandis ir Jūratė Caspersen dalyvavo gegužės 20 dieną vykusiame Vasario 16-osios gimanazijos (Vokietija) kuratorijos posėdyje.  

Vasario 16-osios gimnazijos kuratorija yra aukščiausioji Vasario 16-osios gimnazijos valdymo institucija. Pagal kuratorijos statutą Vasario 16-osios gimnazijos kuratorijos narius skiria įvairios organizacijos, remiančios arba istoriškai parėmusios gimnaziją. Šiuo metu kuratoriją sudaro 11 narių, kurie atstovauja Vokietijos Lietuvių Bendruomenės (VLB) tarybai, VLB valdybai, Pasaulio Lietuvių Bendruomenei, Lietuvių katalikų sielovadai Vokietijoje, LR Švietimo ir mokslo ministerijai ir Lietuvių evangelikų-liuteronų bažnyčiai Vokietijoje.

Lituanistinio švietimo rėmimas

PLB atstovė Lietuvoje Vida Bandis dalyvavo gegužės 17 d. Švietimo ir mokslo ministerijoje įvykusiame asmenų, vykdančių lituanistinį švietimą rėmimo ir skatinimo komisijos posėdyje, kurio metu buvo svarstomas lituanistinio švietimo vykdytojų, dirbančių lietuvių mokyklose užsienyje, lituanistinio švietimo sutarčių pratęsimas, aptariama švietimo vykdymo ir rėmimo apimtis 2017–2018 m. m. 

Gegužės 7 dieną PLB valdybos nariai Rolandas Žalnierius ir Arūnas Teišerskis dalyvavo Edukacinio centro LIGHTHOUSE surengtame Jaunųjų talentų konkurse Londone.

Nuotraukos organizatorių.

„Draugystės tiltas“ 2017

Birželio 9–11 dienomis Hamburge (Vokietija) vyks tarptautinis Europos lituanistinių mokyklų vasaros sąskrydis „Draugystės tiltas“, kuriame dalyvaus Europos lituanistinių mokyklų mokiniai, tėvai ir mokytojai, lietuvių bendruomenių, diplomatinių atstovybių bei Lietuvos vyriausybinių organizacijų atstovai. 

Sąskrydžio metu vyks diskusija „Kaip išlaikyti tautinį identitetą svečioje šalyje“, kurią ves PLB pirmininkė Dalia Henke. Diskusijos svečiai – Saulius Liausa, Lietuvos nacionalinės kultūros centras, Vida Montvydaitė, Lietuvos Tautinių mažumų departamentas ir Virginijus Jocys, Etninės kultūros globos taryba.

Naujai išrinkta ELB valdyba. Iš kairės į dešinę: Justina Pajus, Tomas Tamošiūnas, Rimutė Semper, Rita Kuzminienė, Vaidas Matulaitis

Išrinkta naujoji Estijos Lietuvių Bendruomenės valdyba įvardijo 3  prioritetines veiklos kryptis, tai – kokybiški renginiai, informacinė sklaida bei atstovavimas Bendruomenės narių interesams.

Bendruomenės pirmininkas Vaidas Matulaitis sako: „naujoji ELB valdyba siekia reformuoti Bendruomenės koncepciją, jos sampratą ir santykį su Bendruomenės nariais. Mūsų tikslas, kad ELB būtų suvokiama ne kaip institucija, bet kaip patogus įrankis įsitraukti į lietuvišką veiklą kiekvienam Bendruomenės nariui... Turime būti aktualūs“.

Plačiau skaitykite čia:

3-oji BENELUX REGATA

Gegužės 27 d. Olandijoje vyksta 3-oji BENELUX REGATA ir orientavimosi sporto varžybos. 

Dalyvius sveikins Lietuvos ambasadorius Nyderlanduose Darius Semaška, Lietuvos ambasadorius Belgijoje ir Liuksemburge Gediminas Varvuolis, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Dalia Henke, Lietuvos buriuotojų sąjungos garbės teismo pirmininkas Andrius Končius, lietuvių bendruomenių Nyderlanduose ir Belgijoje pirmininkai. 

Plačiau: https://beneluxregata.wixsite.com/2017

Gegužės mėn. numeryje:

http://www.prenumeruok.lt
Facebook
PRENUMERUOTI

PLB valdyba

PLB pirmininkė Dalia Henke

El. paštas: pirmininke@plbe.org

PLB atstovybė Lietuvoje: Gedimino pr.53, 

Seimo III rūmai, 212 k. Vilnius

El. paštas: plbav@lrs.lt

www.plbe.org

www.pasauliolietuvis.lt

SHARE FORWARD

Atsisakyti

MailerLite