Swimrun Trakai 2017 final details

Courses and rules // Trasos ir taisyklės

Please see below final notes about the race before coming in person to do it on July 15.

//

Vėliausios pastabos apie varžybas prieš Liepos 15-ą, kuomet jas patys patirsite.

Courses // Trasos

We have finally managed to test all the courses. Water is warm, course is fun. The updated parameters are listed below.

GREEN COURSE:

Running: 5600 m, Swimming: 870 m. Total: 6470 m.
Spread (R-run; S-swim):
R1750 - S400 - R2450 - S150 - R100 - S40 - R710 - S290 - R530

RED COURSE:

Running: 15850 m, Swimming: 4080 m, Coasteering: 70 m. Total: 20000m.
Spread (R-run; S-swim; C-coasteering):
R1600 - S410 - R7500 - S160 - R110 - S330 - R150 - S670 - WATER - R2000 - S470 - R2400 - S380 - R500 - S720 - WATER - R100- S200- R160 - S40 - R150 - S130 - R50 - S30 - R160 - C70 - R150 - S40 - R100 - S250 - R100 - S250 - R600

BLACK COURSE:

Running: 25480 m, Swimming: 7400 m, Coasteering: 620 m. Total: 33500 m.
Spread (R-run; S-swim; C-coasteering):
R1600 - S410- R7500 - S160 - R110 - S330 - R150 - S670 - WATER - R1500 - S270 - R50 - S420 - R2300 - S230 - R50 - S140 - R10000 - S480 - R100 - S320 - с320 - S420 - с220 - R500 - S400 - R100 - S210 - R100 - S430 - R220 - S40 - R160 - S800 - R160 - S720 - WATER - R100 - S200 - R160 - S40 - R150 - S130 - R50 - S30 - R160 - C70 - R150 - S40 - R100 - S250 - R100 - R250 - R600

//

Pagaliau ištestavom visas trasas. Vanduo šiltas. Trasos puikios. Jų atnaujinti parametrai nurodyti žemiau.

ŽALIA TRASA:

Bėgimas: 5600 m, Plaukimas: 870 m. Viso: 6470 m.
Išdėstymas (B-bėgimas; P-plaukimas): B1750 - P400 - B2450 - P150 - B100 - P40 - B710 - P290 - B530

RAUDONA TRASA:

Bėgimas: 15850 m, Plaukimas: 4080 m, Pakrantės įveikimas: 70 m. Viso: 20000 m.
Išdėstymas (B-bėgimas; P-plaukimas; PK - pakrantės įveikimas): R1600 - S410 - R7500 - S160 - R110 - S330 - R150 - S670 - WATER - R2000 - S470 - R2400 - S380 - R500 - S720 - WATER - R100- S200- R160 - S40 - R150 - S130 - R50 - S30 - R160 - PK70 - R150 - S40 - R100 - S250 - R100 - S250 - R600

 

BLACK COURSE:

Bėgimas: 25480 m, Plaukimas: 7400 m, Pakrantės įveikimas: 620 m. Viso: 33500 m.
Išdėstymas (B-bėgimas; P-plaukimas; PK - pakrantės įveikimas): B1600 - P410- B7500 - P160 - B110 - P330 - B150 - P670 - WATEB - B1500 - P270 - B50 - P420 - B2300 - P230 - B50 - P140 - B10000 - P480 - B100 - P320 - с320 - P420 - с220 - B500 - P400 - B100 - P210 - B100 - P430 - B220 - P40 - B160 - P800 - B160 - P720 - WATEB - B100 - P200 - B160 - P40 - B150 - P130 - B50 - P30 - B160 - PK70 - B150 - P40 - B100 - P250 - B100 - B250 - B600.

Taisyklės ir dalyvio sutartis / Rules and participant agreement

Every participant MUST be familiary with the course rulebook (read in English or in Russian). Every participant will be asked also to sign the participant agreement form. You may bring it signed with you to the event.

//

Kiekvienas dalyvis PRIVALO perskaityti ir suprasti varžybų nuostatus. Taip pat kiekvienas dalyvis turės pasirašyti dalyvio sutartį. Galite ją pasirašyti ir atsinešti į registraciją.

Vilnius Challenge

www.swimruntrakai.lt; www.vilniuschallenge.lt

MailerLite