برای نخستین بار در غرب آسیا

"چهاردهمین کنفرانس بین المللی آسیالیکس"

 به میزبانی انجمن مدیریت فناوری ایران

همزمان با "کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری و نوآوری"

 7 تا 9 شهوریور 96
تهران- مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی

آخرین مهلت ارسال مقالات: ۱۸ خرداد ماه 1396 

Share to Facebook Share to Facebook Share to Twitter Share to Twitter Forward email Forward email
undefined

انجمن مدیریت فناوری ایران

MailerLite