Nieuwsbrief MGO
                                                           

Nieuwsbrief Maaslandgilde Oss, december 2016

Het Maasland Gilde is een vrijwilligersorganisatie die bemiddelt tussen mensen die hun ervaringen en bekwaamheden willen delen en zij die daar gebruik van willen maken.
Velen hebben via studie, hobby of werk heel wat waardevolle kennis, ervaringen en bekwaamheden opgedaan die zij niet verloren willen laten gaan en daarom graag willen delen. Anderen zijn juist op zoek om hun kennis en kunde uit te breiden. Het Maasland Gilde probeert ze samen te brengen. Op de website vind u meer informatie.

Vrijwilligersbijeenkomst

Voor onze actieve vrijwilligers organiseren we elk jaar een gezellige bijeenkomst in de accommodatie van de Pétanquevereniging “Boules de Boeuf”. Op 25 november troffen daar de vrijwilligers van de diverse activiteiten elkaar. Na de ontvangst en een korte kennisquiz volgden twee rondes jeu de boules onderbroken door een heerlijk buffet. Bij de ‘derde helft’ stonden de prijsuitreiking en het bijkletsen centraal. 

Enkele weetjes

Tijdens de vrijwilligersbijeenkomst van het Maasland Gilde kregen de aanwezigen een quiz voorgeschoteld. Men moest bij elke vraag uit meerdere antwoorden kiezen en kon zo aantonen hoeveel kennis er was over onze stichting. Na afloop van de vragenrondes werden de antwoorden op een rijtje gezet en zo kwam men tot de volgende weetjes.
Via het Maasland Gilde zijn drie teken- en schildergroepen actief in het Talentcentrum, het Zuidergebouw en in Buurthuis Kortfoort. De nieuwe penningmeester van het MGO is Adriaan Hendriks. Voor conversatie vreemde talen zoeken we een nieuwe aanbieder voor Frans. Samenspraak wordt geregeld door Joke Pelzer en André Dierick. De deelnemers aan Stitch & Bitch komen maandelijks bijeen in Sterrebos. De lezing over de Struikelstenen wordt door Connie Leijten verzorgd vanuit Stadsherberg Wilhelmina. Aanschaf van benodigdheden voor de virtuele wandeling waren mogelijk dankzij een subsidie van het Oranjefonds.
De natuurwandelingen voor het MGO worden verzorgd door IVN gids Toon Voets.
Ook kunstwandelingen, bezoek atoomschuilkelder, stadswandelingen, kalligrafie en het beluisteren van muziek in De Wellen zijn activiteiten van het Maasland Gilde.

Coördinatorendag stadsgidsen

De jaarlijkse stadsgidsen coördinatorendag is dit jaar gehouden op woensdag 19 oktober in de oudste stad van Nederland: in Nijmegen. Een verslag hierover van Fran van den Munkhof met foto’s van Henk Schuurmans vindt u op onze website.

Jaarlijks gesprek met wethouder

Om een goed contact te onderhouden met onze subsidieverstrekker hebben we als bestuur van het Maasland Gilde jaarlijks een gesprek met een wethouder. Deze keer was het gesprek met wethouder Kees van Geffen. We hebben tijdens een aangenaam onderhoud gesproken over mogelijke contacten met andere vergelijkbare instellingen. Daarbij kwamen ook vragen aan de orde over mogelijkheden voor overleg en huisvesting. Uiteraard kwam ook de recente aansluiting bij het pas opgerichte Taalnetwerk ter sprake. Verdere aandachtspunten waren de financiën, UWV en de externe contacten met andere gilden.

Lezing voor de Stamtafel

Zaterdag 26 november waren we te gast bij de Stamtafel in zaal ’t Putje. De Stamtafel bestaat uit Ossenaren boven zestig jaar. Maandelijks komt de groep bijeen om te luisteren naar een lezing of op excursie te gaan. Tijdens de lezing over het Maasland Gilde bleek dat men het bestaan van stadswandelingen, virtuele wandelingen, atoomschuilkelder en lezing over struikelstenen wel kent, maar niet weet dat dit activiteiten van het Maasland Gilde zijn.

Regionaal overleg

Om het halfjaar wordt deelgenomen aan het regionaal overleg Brabantse Gilden. Aan dit overleg nemen voortaan ook de Zeeuwse Gilden deel.

Conversatiegroepen

Conversatie vreemde talen
Om ook de komende jaren verzekerd te zijn van de mogelijkheid tot het volgen van conversatie in een vreemde taal vragen we nieuwe aanbieders. Als iemand door werk, studie, of afkomst erg goed is in de Franse, Duitse of Engelse taal en die kennis en kunde graag wil aanbieden, dan hopen we daar weet van te krijgen. Graag dat u zich dan meldt bij het Maasland Gilde.

Conversatiegroep Nederlands
We willen graag een conversatiegroep Nederlands starten. Er ligt een mooie uitdaging om in samenwerking met de Bibliotheek en het Taalnetwerk te komen tot het begeleiden van laaggeletterden. Wie meldt zich aan als vrijwilliger?

Conversatie Nederlands
Bij het Maasland Gilde is het mogelijk conversatie in een vreemde taal te volgen. Op één op één basis of in een klein groepje spreek je in het Engels of bijvoorbeeld in het Spaans. We denken er ook over de mogelijkheid voor conversatie in het Nederlands aan te gaan bieden.
In september was in de bibliotheek de aftrap van het Taalnetwerk Oss. Het doel van dat Taalnetwerk is te komen tot een structurele aanpak van laaggeletterdheid in de gemeente Oss. Op een beroepsbevolking van 56.000 burgers telt de gemeente tussen de 6300 en 8100 laaggeletterden. Dat zijn burgers die o.a. moeite hebben met het lezen en begrijpen van bijsluiters; folders; het online vacatures zoeken; een paspoort aanvragen via de website; formulieren invullen e.d. Het overgrote deel van de laaggeletterden bestaat uit autochtone volwassen Nederlanders. Ze hebben doorgaans jaren onderwijs achter de rug en zijn desondanks niet voldoende geletterd om goed te functioneren in hun omgeving, die steeds hogere eisen stelt aan geletterdheid. Het Taalnetwerk, waarbij welzijnsorganisaties, onderwijs en ondernemers betrokken zijn, wil ervoor zorgen dat alle inwoners naar vermogen kunnen meedoen in de maatschappij.
Het Maasland Gilde wil bezien of ook een rol voor haar is weggelegd. Daarbij wordt in eerste instantie niet gedacht aan alfabetiseringscursussen. Het Maasland Gilde overweegt wel de opstart van een nieuwe activiteit die we Conversatie Nederlands noemen. Deelnemers hebben het Nederlands als moedertaal. Onder begeleiding leren deelnemers het lezen en beter begrijpen van Nederlandse teksten. Het gaat om mondelinge taalvaardigheid. (in vaktermen NT 1 niveau). Deelnemers worden via het Taalnetwerk aangemeld voor conversatie Nederlands bij het Maasland Gilde. Intake en niveaubepaling vinden ook plaats door het Taalnetwerk. Via bibliotheek en de Stichting Lezen en Schrijven zijn korte verhalen, informatie en leesboeken in eenvoudige uitgaven te verkrijgen. Als locatie voor bijeenkomsten conversatie Nederlands kan gekozen worden voor de bibliotheek.

Het wordt uiteraard pas mogelijk de activiteit Conversatie Nederlands aan te bieden als we voldoende vrijwilligers vinden. Vrijwilligers die graag laaggeletterden in een wekelijkse sessie helpen de Nederlandse taal beter te begrijpen.

Maasland Gilde Oss afd. PR

maaslandgildeoss@hetnet.nl

0412-653249

www.maaslandgildeoss.nl