PLB VALDYBOS NAUJIENLAIŠKIS

2016 m. GRUODIS

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės veiklos apžvalga

Metams baigiantis Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Dalia Henke apžvelgia svarbiausius įvykius ir darbus.  

Praėjo dar vieneri PLB valdybos kadencijos metai, kurie buvo be galo darbingi, įdomūs. Iki LR Seimo rinkimų veiklą tęsė LR Seimo ir PLB bei Užsienio lietuvių reikalų koordinacinės komisijos, kurios svarstė įvairias aktualias temas: LR pilietybės, patriotinio ugdymo Lietuvos mokyklose, informacinio karo, Lietuvos šimtmečio paminėjimo ir kt. Šių komisijų pastangomis pavyko išvengti planuojamo Referendumo dėl dvigubos pilietybės. Ir toliau vyksta intensyvus darbas su Lietuvos institucijomis, ypač su URM - Užsienio lietuvių departamentu bei Švietimo ir mokslo ministerija.

Skaitykite išsamiau:

Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisija

 2017 metais darbą tęs LR Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės  komisija. Komisijos paskirtis – skatinti Lietuvoje ir užsienio valstybėse gyvenančių lietuvių bendradarbiavimą, rūpintis abipuse pagalba ir parama, keistis mokslo, kultūros ir kita informacija, Seimui ir kitoms valstybės institucijoms teikti pasiūlymus, kurie padėtų stiprinti valstybingumą ir demokratinių tradicijų puoselėjimą, rengti ir teikti Seimui tvirtinti Sugrįžtančios Lietuvos planą, kurio tikslas sudaryti sąlygas užsienyje gyvenantiems lietuviams grįžti gyventi į Lietuvą.

Komisiją sudaro (PLB):

JAV LB: Rimvydas Baltaduonis, Kęstutis Eidukonis, Laura Vidžiūnaitė;

Kanados LB: Vida Bandis;

Vakarų Europos LB: Gediminas Karoblis, Rytis Virbalis;

Rytų Europos, Rusijos ir Centrinės Azijos kraštų LB: Jolanta Naglė;

Lietuvos etninių žemių LB: Aidis Staskiewicz;

Pietų Amerikos kraštų LB: Edmundas Putrimas;

Okeanijos (Australijos, Naujosios Zelandijos) bei Rytų Azijos kraštų LB: Henrikas Antanaitis.

Komisijos pirmininkas - Rimvydas Baltaduonis. Pirmininko pavaduotojas - Henrikas Antanaitis. 

Skaitykite išsamiau:

Kraštų Lietuvių Bendruomenių pirmininkų dėmesiui!

2017 metais Kraštų Lietuvių Bendruomenių ir Jaunimo Sąjungų pirmininkų suvažiavimas vyks liepos 25 dienomis Panevėžio rajone, Bistrampolio dvare.

Australijos lietuvių dienos

Gruodžio 27–31 d. vyko 29-osios Australijos lietuvių dienos ir 66-toji sporto šventė, subūrusios Australijoje gyvenančius lietuvius į Melburną. 

Australijos lietuvių dienų metu vyksta dainų šventės, šokių šventės, meno ir tautodailės parodos, jaunimo koncertai, spektakliai, sporto šventės bei kiti renginiai. Šventė suteikia progą susirinkti Australijoje gyvenantiems lietuviams, atvyksta svečiai iš Lietuvos, JAV, Kanados ir kitų šalių. 

Australijos lietuvių dienų renginiuose dalyvavo Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Dalia Henke. Ji aptarė bendros veiklos gaires su Australijos Lietuvių Bendruomenės Valdyba, susitiko su Australijos lietuvių fondo nariais, padėkojo fondui už paramą PLB veiklai ir žurnalui „Pasaulio lietuvis“, susitiko su buvusiu PLB pirmininku ir PLB atstovu Lietuvoje Gabrieliu Žemkalniu, dalyvavo įvairiuose Lietuvių dienų renginiuose. 

Nuotraukoje (iš kairės): PLB Finansų komisijos pirmininkė Eglė Garrick, Melburno apylinkės pirmininkė Monika Mack, PLB pirmininkė Dalia Henke, Australijos lietuvių spaudos tarybos pirmininkas, PLB XV Seimo atstovas Romas Cibas, LR Seimo ir PLB komisijos pirmininko (nuo PLB) pavaduotojas Henrikas Antanaitis.

Globali Lietuva – valstybės pažangos kodas

PLB Valdybos nariai Vida Bandis, Laurynas Gerikas  ir Gediminas Karoblis dalyvavo pirmajame Globalios Lietuvos profesionalų forume „Globali Lietuva – valstybės pažangos kodas“, kuris vyko  2016 m. gruodžio 28 d. Vilniuje. Renginyje dalyvavo daugiau kaip 180 verslo, mokslo, kultūros profesionalų iš daugiau kaip 20 užsienio valstybių ir Lietuvos. Renginį organizavo Užsienio reikalų ministerija kartu su profesionalų tinklu „Global Lithuanian Leaders“. Renginio tikslas – sukurti platformą nenutrūkstamam ir efektyviam valstybės bei diasporos dialogui Lietuvai svarbiais klausimais.

Nuotraukoje iš kairės: Laurynas Gerikas ir Gediminas Karoblis.

Jurgio Baltrušaičio vidurinės mokyklos Maskvoje 25-metis

Gruodžio 9 d. Jurgio Baltrušaičio vidurinė mokykla Maskvoje paminėjo įkūrimo 25-metį.  Nuo pat mokyklos įkūrimo jai vadovaujanti Solveiga Valatkaitė mano, kad didžiausias laimėjimas per visus 25 metus – tai sutelktai dirbanti, draugiška mokyklos bendruomenė, kurią pavyko suburti.

Šventėje dalyvavo ir mokyklos bendruomenę pasveikino Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Dalia Henkė, pirmininkės pavaduotojas Rolandas Žalnierius, PLB Švietimo komisijos pirmininkas Arūnas Teišerskis.

Nuotraukoje (iš kairės): PLB pirmininkė Dalia Henke, mokyklos direktorė Solveiga Valatkaitė, PLB Švietimo komisijos pirmininkas Arūnas Teišerskis.

Gruodžio 12–16 dienomis Lietuvoje lankėsi Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (toliau – EBPO) ekspertai, kurie dalyvavo Vilniuje vykusioje EBPO rengiamoje Darbo rinkos ir socialinės politikos stojimo peržiūros faktų rinkimo misijoje. Misijos dalyviai Lietuvoje susitiko su įvairių institucijų, organizacijų atstovais, nacionaliniais ekspertais, mokslininkais ir politikais. Viename susitikimų dalyvavo PLB atstovė Lietuvoje Vida Bandis, kuri papasakojo EBPO ekspertams apie PLB veiklą, tikslus ir iššūkius.   

 Gruodžio 28 d. PLB Valdybos nariai Vida Bandis, Laurynas Gerikas  ir Gediminas Karoblis dalyvavo Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės globojamoje apdovanojimų ceremonijoje, kurioje pagerbti Lietuvoje ir užsienyje gyvenantys žmonės, savo darbais ir pasiekimais prisidedantys prie mūsų šalies gerovės bei garsina jos vardą pasaulyje.

http://pasauliolietuvis.lt/globalios-lietuvos-lyderiai-stiprina-valstybe/

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos nuotrauka/Robertas Dačkus

Skaitykite išsamiau:

Prancūzijos Lietuvių Bendruomenės susitikimas

Prancūzijos Lietuvių Bendruomenė kartu su Lietuvos ambasada Paryžiuje gruodžio 3 dieną ambasadoje surengė visuotinį Prancūzijos lietuvių susitikimą.

Suvažiavimo dalyvius pasveikino Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Dalia Henke (nuotraukoje). Ji paragino Prancūzijoje įsikūrusius lietuvius stiprinti ryšius su Lietuva, aktyviau dalyvauti „Globalios Lietuvos“ programos projektuose bei prisijungti prie Pasaulio Lietuvių Bendruomenės rengiamos Lietuvos valstybingumo atkūrimo šimtmečio minėjimo programos.

Apie Prancūzijos Lietuvių Bendruomenės veiklą, ateities planus papasakojo Emilija Pundziūtė-Gallois ir Linas Maknavičius, apie Prancūzijos lietuvių jaunimo sąjungą kalbėjo Karolina Jovaišaitė. 

Skaitykite išsamiau:

Gruodžio 15 d. PLB atstovė Lietuvoje Vida Bandis susitiko su Lietuvių kalbos komisijos pirmininke Daiva Vaišniene ir aptarė 2017 metais vykstančius Lietuvių kalbos dienų renginius. Lietuvių kalbos dienos prisidės prie lietuvių kalbos sklaidos Lietuvoje ir užsienyje, telks užsienio lietuvių bendruomenes, stiprins lietuvių kalbos mokymosi motyvaciją ir Lietuvoje, ir užsienyje, didins lietuvių kalbos prestižą.

Skaitykite išsamiau:

Sausio mėn. numeryje:

http://www.prenumeruok.lt
Facebook
PRENUMERUOTI

PLB valdyba

PLB pirmininkė Dalia Henke

El. paštas: pirmininke@plbe.org

PLB atstovybė Lietuvoje: Gedimino pr.53, 

Seimo III rūmai, 212 k. Vilnius

El. paštas: plbav@lrs.lt

www.plbe.org

www.pasauliolietuvis.lt

SHARE FORWARD
MailerLite